Spôsob elektrotroskového odlievania antikoróznych chrómových a chrómniklových ocelí

Číslo patentu: 278004

Dátum: 15.07.1992

Autor: Murgaš Marian

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pri elektrotroskovom odlievaní antikoróznych chrómových a chrómniklových ocelí sa proces primárnej kryštalizácie ovplyvňuje aplikáciou magnetického poľa. Na kryštalizátor počas elektrotroskového liatia sa pôsobí magnetickým poľom indukcie 0,085 T až 0,11 T.

Text

Pozerať všetko

(Sl) Int. Cl.5 Číslo ptioritnej prihlášky B 22 D 23/10Knjina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 15.07.92 PRIEMYSELNÉHO vLAsTmcTvA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 13.09.95 SLOVENSKU REPUBLIKY(73) Majiteľ patentu Materiálovotechnologická fakulta STU, Trnava, SK(72) Pôvodca vynàlezu MURGAŠ Marián doc. Ing. CSc., Stupava, SK(54) Názov vynálezu Spôsob clektmtroskovćho odllevanla anllknróznych chrómových I chrómnlklových oceliPn elektrotroskovotn odlievaxil antikorómych chrómových a chrónmiklových oceli sa proces primúmej kryštalimcie ovplyvňuje aplikáciou mngietickćho poľa. Na kryštalizátor počas elektrotroskového lialia sa pôsobí magnetickým poľom indukcie 0,085 T až 0, l T.Vynalez sa týka spôsobu elektrotroskového odlievania antikorómych oceli s ovpiyvñovaním procesu primamej ltryštalizacie aplikáciou magnetického poľa.Pri klasickom odlievani masívnych odliatkov z vysokolegovaných chrornových a chrúmniklových oceli do pieskových, ale aj do kovových foriem sa v plnom rozsahu uplatňujú negatívne maky materialu odliatkov akými sú hrubú dendritickrí štruktúra. heterogenita spôsobená odmiešavaním a deĺekty spôsobené sťahovaním. Elektrotroskové liatie sa vymačuje vysokou metalurgiekou kvalitou procesu a dobrou chemickou homogenitou vytavenej ocele, ktorá je dana pomerne rýchlym chladnutírn vo vodou chladenom kryštalimtore. Postupne tuhnutie, dané princípom elektrotroskového procesu, zabraňuje tvorbe defektov spôsobených v oceliarniach mrenou objemu pri skupenskej premene. Napriek priaznivým metalurgickým charakteristikam elektrotroskového liatia, material odliatkov nesie negatívne maky liatej štruktúry dané dendritickým spôsobom tuhnutia a likvačnými procesrni. Dôsledkom je podstatne znížená odolnosť liateho materiálu voči korózii v porovnaní s tvárnenými oceľami toho istého zloženia.Je známy spôsob ovplyvnenie procesu primamej kryštalizácie vnesením elektro etických Lorentzových sil do oblasti tuhnutia podľnriagsl» A 0 170 919 a využitie tohto spôsobu pri elektrotroskovom liatí zariadením podľa Cs A 0 171 943. Pôsobiace orentmve sily sú vyvolané vzajonurým pôsobením magnetického poľa a striedavého prúdu eiektrotroskového procesu tečúceho medzi odtavnmi elektródou, troskovým kůpeľom a obiasťami tekutého kovu, zónou tuhnutia a stuhnutým kovom. Maju charakter vibrácií, ich prítomnosť v oblasti kryštaiímčného frontu vedie k zjemneniu zrna a sily pôsobiace na hrote odtavnej elektródy odtrhávajú kov v menších kvapkrich, čim mýchľujú proces odtavovania a lepšujú podmienky pre mľrnáciu uoskou. Samotné magnetické pole posúva teplotu likvidu ku nižším hodnotám a priaznivo vplýva na kinetiku fázových premien pňnrame j kryštalizacie a proces formovania pňmámej štruktúry. Metodika a jej aplikacie na konkrétne prípady využitia prináša zlepšenie mechanických vlastnosti vyraveného kovu a úsporu energie rrýchlením procesu.Podstatou spôsobu ovplyvňovaniu primamej kryštalizacie pri elektrotroskovom liati aplikovanom na antikoróme chrómové a chrómniklové ocele, čím sa dosiahne výrazná mena plastických vlastnosti materiálu voči liatemu materialu bez pôsobenia magnetického poľa,prakticky až na úroveň dosahovaní pri tvamených oceliach rovnakého zloženia.Metodika bola overená na austenitických, feritickoaustenitických, martenzitických a feritických oceliach. Ocele boli vytavené elektrotroskovým liatím do kryštalizútorov obdižnikového, polkruhového a kruhového prie 20ten s plochou 20 až 80 cmz, predliatymi odtavnými elektrbdami priemerné 10 do o 25 mm. V uzkom rozsahu hodnôt indukcie magnetického poľa od 0,085 T do 0,1 l T sa výrazne zvýšila korózna odolnost vytaw ného materialu. Odolnosť vytaveného materiálu voči korózii bola zisťovaná štandartnými postupmi po dlhodobej expozícii v korómorn prostredí a kritériom boli zistené korome ubytky a nàchylnosť ku medzikryštalovej korůñi. Odolnosť vybaveného materialu v liatom stave voči korózii bola minimáhre na úrovni dosahovanej pri tvrímených oceliach rovnakého zloženia. Vysoká odolnosť voči koróài a priaznivé mechanické vlastnosti sa zachovali i po tepelnom spracovaní.Navrhované riešenie je možné využiť pri výrobe rnasívnych odliatkov jednoduchého tvaru z antikorúznych chrómových a chromniklových oceli, ale aj pri ich elektrotroskovom navaraní a zváraní.Spôsob elektrotroskového odlievania chrómových a chromnikiových antikorómych oceli, v y z n a č u júci sa tým, ženakryštalizàtorpočaseiektrotroskového liatia sa pôsobí magnetickým poľom indukcie 0,085 T až 0,l l T.

MPK / Značky

MPK: B22D 23/10

Značky: chromových, antikoróznych, spôsob, elektrotroskového, chrómniklových, odlievania, oceli

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-278004-sposob-elektrotroskoveho-odlievania-antikoroznych-chromovych-a-chromniklovych-oceli.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob elektrotroskového odlievania antikoróznych chrómových a chrómniklových ocelí</a>

Podobne patenty