Dekontaminačný roztok na odstraňovanie slabofixovanej kontaminácie

Číslo patentu: 277791

Dátum: 15.07.1992

Autor: Majerský Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález rieši zloženie dekontaminačného roztoku na odstraňovanie slabofixovanej kontaminácie z povrchov stavebných a technologických častí jadrovo-energetických zariadení zamorených únikom, spádom alebo prenesením rádioaktívnych častíc. Roztok je zložený z glycerínu, kyseliny fosforečnej alebo kyseliny dusičnej, hydrazínu alebo peroxidu vodíka a vody.

Text

Pozerať všetko

(51) Int. CI.5 Číslo príoritnej prihlášky Dátum Pľloľĺĺyí G 21 F 9/28,4 A G 21 F 9/04 Krajina pnority ÚRAD Dútiun zverejnenia 15.07.92 PRIBMYSELNĚHO WASTNÍCTVA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 08.02.95 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(73) Majiteľ patentu Výskumný ústav jadrových elektrámí, Tmava, SK(72) Pôvodca vynálezu MAJERSKÝ Dušan RNDr., Tmava, SK(54) Názov vynúlezu Dekontamiitačný roztok na odstraňovanie slaboñxovaitej kontaminácieVynález rieši zloženie dekontaminačnćho roztoku na odstraňovanie slaboñxovanej kontaminácie z povrchov stavebných a technologických častí jadrovo-energetických zariadení zamorených únikom, spádom alebo prenesenim rádioaktívnych častíc. Roztok je zložený z glyccrinu, kyseliny fosforečnej alebo kyseliny dnsičnej, hydrazittu alebo peroxidu vodíka a vody.Vynález sa týka chemického zloženia dekontaminačného roztoku určeného predovšetkým na dekontamináciu slabolixovaných rádioaktívnych látok na povrchoch stavebných a technologických častí jadrovo-energetických zariadení.Na odstraňovanie slabotixovanej povrchovej kontaminácie vzniknutej na povrchu zariadení alebo stavebných časti jadrovo-energetických zariadení únikom, spádom alebo prenesenlm rádioaktívnych častíc sa používa voda alebo chemické roztoky rôzneho zloženia. Ich pôsobenie je znbezpečované oplachom, ostrekom, prípadne súčasným mechanickým čistením kontaminovaných povrchov. Tieto chemické roztoky obsahujú kyseliny alebo zásady alalebo tenzidy a/alebo komplexotvomć látky. Nevýhodou používania takýchto viskóznych roztokov je krátka doba pôsobenia zložiek dekontaminačných roztokov na dekontalninovaný povrch pri oplachoch, a z toho vyplývajúca nizka dekontaminačná účixmost a produkcia velkého množstva rádioaktívnych odpadov. Z novších zložené dekontaminačných činidiel sú mame peny s obsahom dekontaminačných zložiek. Nevýhodou dekontaminacie penami je ich obmedzenia časová stabilita, nedostatočná dekontaminačná účinnost a ďalšie spracovávanie vmikntttých kvapalnýcli rádioaktívnych odpadov s vysokým percentom tcnzidov.Uvedené nedostatky odstraňuje dekontaminačitý roztok zložený zo 60 až 85 hmotnostných glycerlnu. 10 až 30 lunotnostných kyseliny fosforečnej alebo kyseliny dusičnej, 0.5 až 5 hmotnostných hydrazínu alebo peroxidu vodíka a zvyšného obsahu vody do 100 hmotnosmých. Fyzikálne-chemické vlastnosti roztoku podľa vynálezu zabezpečujú jeho vysokú dekontaminačnú účinnosť, rýchlu a jednoduchú prevádzkovú použiteľnosť s moäiosľon následného spracovania vzniknutých rádioaktívnych odpadov bežne použivanoit tixačnou tecluiológion.Výhodou dekontaminačného roztoku podľa vynálezu je jeho schopnosť dispergovať, rozpúšťat nečistoty, usadeniny a nánosy na pevných povrchoch v minimàlnom objeme dekontamiitačttého roztoku a s následnou možnosťou zbem a odsávania tohto roztoku pri dodržaní požiadavky minimalizácie množstva rádioaktívnych odpadov.Roztok obsahujúci 70 lunotnostných glycerinu,10 hmotnostných kyseliny fosforečnej, 3 lunotnostné hydrazlnu a zvyšného obsahu vody do 100 lunotnostných bol rozstriekanim nanesený na podlahu zamorenú únikom a vysušením rádioaklivneho roztoku. Stierateľnà kontaminacia tejto podlahy vykazovala pred kontatnináciou hodnoty 1,2 až 3 mGy. hod.Po 24 hodinovom pôsobení roztoku a jeho následnom odsalí poklesli hodnoty stierateľnej kontaminácicDekontaminačný roztok na odstraňovanie slabotixovanej kontaminácie z povrchov stavebných a technologických častí jadrovo-energetických zariadeni,vyznnčujúci sa tým,žeje zloženýzo 60 až 85 hmotnostných glycerinu, l 0 až 30 hmotnostných kyseliny fosforečncj alebo kyseliny dusičnej,0,5 až 5 hmotnostných hydrazlnu alebo peroxidu vodika a zvyšok do 100 hmotnostných tvorí voda.

MPK / Značky

MPK: G21F 9/04, G21F 9/28

Značky: odstraňovanie, dekontaminačný, roztok, slabofixovanej, kontaminácie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-277791-dekontaminacny-roztok-na-odstranovanie-slabofixovanej-kontaminacie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dekontaminačný roztok na odstraňovanie slabofixovanej kontaminácie</a>

Podobne patenty