Spôsob zachytávania a využitia amoniaku

Číslo patentu: 270196

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hauskrecht Peter, Jakubček Eduard, Svitek Imrich

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(57) Amoniak z odplynov sa absnrbůje v kly-ŤŤna absorpčný roztok posobi hydraxidom and ným za vzniku vodného roztoku enol-A-sultoš nemu sodného a amoniaku.vynález rieši sposob zechytávania s využitie amoniaku z odplynov, ktoré vznikajú pri výrobe alebo spracovaní amoniaku.0 dp 1 yny obsahujúce amoniaky, pre ich charakteristický zápach, nemožno z hlediska hos podárnosti a predovšetkým životného prostredia vypúšťeť do ovzdušia. Pri vyšších koncentráciách sa amoniak z plynov absorbuje za vzniku cpavkovej vody o rôznej koncentrácii čpavku. Zo riadených plynov sa najčastejšie amoniak absorbuje, pričom sa často využíva následná chemická reakcia amoniaku e ebeorbentom. Akoprík 1 sd je možná uviesť zachytávanie odplynov z výroby koksu, kde sa odplyny zachytávajú V kyselina aírovej,priüom ako vedľajší produkt vzniká síran emůuaą ktorý sa používa ako hnojivo v poľnohospodárstve. Niekedy sa plynný amoniak zachytavav roztokooh dusiönenov za vzniku.amoniakatov.Ako príklad je možná uvieať amoniakat dusičňenu amónneho, ktorý sa používa na výrobu kombinovaných hnojív.Vo vyššie uvedených prípadoch využitia amoniaku z odplynov vznikajú väčšinou vedľajšieprodukty, pričom ak vznikajú v malých množstvách, sú ťažkosti e ich využitím alebo odbytom.Vyššie uvedene nedostatky sú zmiernená sposobom zachytávenia a využitia amoniaku z odplynov, podstata ktorého spočíva v tom, že ee amoniak absorbuje vo vodnom roztoku kyseliny Ienol-4-aulfónovej za vzniku jej amónnej soli. Absorbčný roztok po absorbcii obsahuje íenol-A-sultónan amúnny alebo častejšie jeho zmee s kyselinou tanol-4-sulťónovou. Na získaný abeorbčný roztok ee poaobí vodným roztokom hydro×iduaodnáho za vzniku sodného roztoku ienol-A-sulíonenu sodnáho a amoniaku.Výhodou spôsobu zachytávanie a využitisaeoniaku z odplynov je, že sa získa vodný roztok amónnaj soli renol-4-eulíónovej kyseliny alebo jej zmesi s fanol-A-sultonovou kyselią nou. Po jej neutrslizácii a vodným roztokom,Na 0 H dostaneme vodný roztok ienol-4-sulťonanu sodneho a amoniaku, ktorý ee može použiť napríklad ako ketslyzátor pri eminacii 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1 H-pyridazínu e vodným roztokom amoniaku podľa če. A 0 Ľ. 229 170 na vzniknutý A-amino-1-ienyl-5-ohlór-6-oxo-1 H-pyridazín. Okrem ketalyzátora sa z abeorbčnáho roztoku može využiť 1 vodný roztok amoniaku. Vzhľadom k tomu, že pri abaorbcii amoniaku vo Ienol-A-euliónovej kyselina prebieha.chemická reakcie pri sbsorboii, odplyn z absorbcie prakticky neobsahuje amoniak, čiže as amoniak využije na 100 k. Pri absorbcii nevznikajú vedľajšie produkty.V absorbčnej kolonke priemeru 3 cm, výšky B 0 cm naplnenej Raschigovými krúžkami sa absorboval odplyn amoniaku, ktorý obsahoval 0,1 až 0,3 H obj. amoniaku. Ddplyn sa vháňal zo spodu kolóny. Protiprúdne atekel vodný roztok obsahujúci 18,5 R hmotn. kyseliny íeno 1 ~ A-sultónovej prietokom 0,2 1/min. K čiastočne zneutralizovanemu absorbćnámu roztoku objemu 1 liter sa pridalo 193 ml 18.1 H hmotn. vodného roztoku hydroxidu aodnáho. získaná reakčná zmes obaahovala 8,2 k hmotn. amoniaku a 21,1 t hmotn. íenol-A-eulíonanu eodného.vynález je možne využiť pri ebsorhcii amoniaku, pricom ebeorbčný roztok sa použije pri výrobe A-amino-1-renyl-5-chlór-6-oxc-1 H-pyridezinu.sposob zachytávenia a využitia amoniaku z odplynov vyznacujúci sa tým, že amoniak sa absorbuje vo vodnom roztoku kyseliny tenol-A-sulíonovej a po absorbcii sa na absorbčny roztok posobi vodným roztokom hydroxidu sodneho za vzniku vodného roztoku fenol-A-sulfonanu

MPK / Značky

MPK: C01C 1/12

Značky: spôsob, zachytávania, využitia, amoniaku

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-270196-sposob-zachytavania-a-vyuzitia-amoniaku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob zachytávania a využitia amoniaku</a>

Podobne patenty