Spôsob zníženia hypotenzívnych látok u prípravkov z ludskej plazmy

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

sä-Jątąšěątj-g POPIS VYNÁLEZU gçasąm KAUTORSKÉMU OSVEDČENIUOIAD PIO WNMRV 45 Vydané 15 07 39 A omwAutor vynalezu STACHÝ ALFRED MUDr. csc., PREŠOV, KOHÚT ANTON prof. MUDr. DrSc., NICÄK ANDRE prof. MUDr. DrSc., KOŠICE,BULÍK JOZEF ing. CSc., BANDA IMRICH ing. CSc., IEŠIČ MILOVAN MUDr., PREŠOV54 Spôsob zníženia hypotenzivnych látok u prípravkov z ľudskej plazmyPodstata nového spôsobu zníženia hypotenzívnych látok u prípravkov pripravovaných z ľudskej krvnej plazmy spočíva v tom, že prípravok vykazujúci hypotenzívny účinok sa nechá exponovať pri teplote 4 až 10 C v~ tme po dobu 6 až 24 mesiacov.Vynález sa týka spôsobu zníženia hypotenzívnych látok u prípravkov pripravovaných z ľudskej plazmy, pri ktorom príprav-ok vykazujúci hypotenzívny účinok je exponovaný za Nhodných podmienok po dobu 6 až 24 mesiacov. U prípravkov pripra-vovaných z ľudskej plazmy určených k intravenóznemu použitiu sa hypotenzívne látky spravidla znižujú dialýzou Banda l., Bulík I., Andrašina j., Lučanský A. Spôsob výroby ľudských imunoglobulínoir pre intravenóznu aplikáciu ultraíiltráciou, A 0 čís. 239 838, Bulík j. Spôsob prípravy alikoholického roztoku albumínu určeného k lyoíilizačnému procesu, AO č. 246 431, Alving,B. M., Tenkersley, D. L., Mason, B. L., Rossi,R., Aronson, D. L., Finlayson, J. S. Contact-activated factors contaminants of immunoglobulin preparation with coagulant and vasoactive properties, 1. Lab. Clin. 1980,334-346, Barandum, S. Optimal IgG preparation for Clinical use oi intravenous immunoglobulín, September 15 až 18, 1985,Interlaken, B. G. C., Lane, R. S., Vallet, L.,Kavanagh, M. L. Human immunoglobulín for clinical use, The Lancet, February 12,(1983), 357-3581. Vyskytujü sa prípady,ZNlኝ u prípravkov pripravovaných na bá lze albumĺnu, že napriek opracovaniu týmito technologickými postupmi, intravenózna aplikácia prípravkov spôsobuje zníženie tlaku u príjemcu. To má za následok, že takýto prípravok nemožno použiť pre klinické účely, čím vznikajú jednak značne finančné straty a tiež vzniká nedostatok veľmi žíadaných prípravkov v zdravotníckom teréne. Podstata nového spôsobu zníženia hyplotenzívnych látok u prípravkov pripravovaných z ľudskej krvnej plazmy spočínva v tom, že prípravok vykazujúci zvýšený hypotenzivny účinok sa nechá exponovať pri teplote 4 až 10 °C v tme po dobu 6 až 24 mesiacov. Prednost uvedeného spôsobu zníženia hypotenzívnych látok u prípravkov pripravovaných z ľudskej plazmy je v tom,že prepracovaním prípravku nevznikajú žiadne straty a v ostatných parametroch nestráca svoje pôvodné kvalitatívne parametre. Hodnoty polklesu, resp. vzostupu krvného tlaku králika pred expozíciou pri teplote 4 až 10 °C, po 5 mesačnej expozícii a po 9 mesačnej expozícii sú uvedené v tabuľke. Z prípravkov uvedených v tabuľke bol albumín ľudský 20 °/0 č. č. 060 986 prepustený do terapeutického použitia.Výsledky testovania hypotenzívneho efektu 20 Ú/o-ného roztoku ľudského albumínu a stabilizovaného roztoku ľudských plazmatických bielkovín 5Sledovanie prítomnosti hypotenzívnych látok na Ikrvnom tlaku TK králika podľa PNY 31-147-82. Rýchlosť aplikácie bola urobená do 1,5 min v celkovej dávke 2 ml 5 Vo-ného roztoku/kg hmotnosti podľa modifikácie MUDr. Stachýho.Podľa PNY 31-147-87 povolený pokles TK činí menej ako 9 východzieho TK. t Stanovenie previedol Štátny ústav pre kontrolu liečiv v Bratislave.Šarža 20 (Vo-ného roztoku ľudského albumínu rozplnená do 100 mi NTS fliaš po 100 ml V množstve 200 až 600 ks sa uloží do regálu v lkomorovej ľadnici s automatickou reguláciou teploty pri 4 až 10 °C. Doba uskladnenia prípravkov trvá 10 mesiacov. Po tejto dobe sa náhodne odoberie vzorka 20 Vo-ného roztoku ľudského albumínu a stano-ví pokles tlaku na zvieratách.Šarža 5 °/)-ného stabilného roztoku ľudských plazmatických bielkovín rozplnená do 300 ml NTS fliaš po 250 mi v množstve 100 až 400 .ks sa vloží do regálov v komorovej ľadnici s automatickou reguláciou teploty pri 4 až 10 °C. Doba uskladnenia príprav-ku trvá 8 mesiacov. Po uvedenom čase sa náhodne odoberie vzorlka 5 -ného stabilného roztoku ľudských plazmatických bielkovín a stanoví pokles tlaku na zv-ieratách.I Spôsołb zníženia hypotenzívnych látok u prípravkom pripravovaných z ľudskej plazmy, vyznačujúcl sa tým, že hotový prípra vok sa nechá exponovať pri teplote 4 až 10 °C v tme po dobu 6 až 24 mesiacov,

MPK / Značky

MPK: A61K 35/16

Značky: spôsob, plazmy, ludskej, hypotenzívnych, prípravkov, látok, zníženia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-263557-sposob-znizenia-hypotenzivnych-latok-u-pripravkov-z-ludskej-plazmy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob zníženia hypotenzívnych látok u prípravkov z ludskej plazmy</a>

Podobne patenty