Spôsob stabilizácie vína na zabránenie kryštalickým zákalom

Číslo patentu: 261502

Dátum: 10.02.1989

Autori: Nevydal Jozef, Kováč Jozef, Farkaš Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

OIAD PIO WNÁLEV A OIMWFARKAŠ ÄN doc. ing. CSC., MODRA, NEVYDAL OZEF Ing., 54 Spôsob stabilizácie vína nn zabránenie kryštnlickým zikalomRiešl sa problém zabránenia kryštalickým zákalom vo víne, ktoré vznikajú vyzrážanIm solí kyseliny vínnej, a to pridaním karboxymetylcelulózy V sodnej soli do vína,ktoré sa má stabilizovať. Do vína sa pridá 10 až 20 mg.11 karboxymetylcelulôzy v Na soli, čo sa pridáva v» alkallckommztoku.Predmetom vynälezuàje spô cie vína na zabránenie kryjšůi lom pomocou alkoholického rozto xymetylcelulózy v so-dnej solí iDoteraz sa používa na zabránenie kryšnmetavinna v~talickým zákalom kyselina množstve 100 Ing.l, alebo vymrazovanie vína.Kyselina metavínna chráni víno proti kryštalickým zákalom po dobu 6 mesiacov až 1 rok. Po tejto dobe stráca svoje lnhibičné vlastnosti a nezabráni kryštalizácii, takže se môžu vytvárať zákaly v 0 víne. Vymrazovanie vína sa používa len ojedinele, pretože je náročné na energiu a okrem toho vína ošetrene ohladom mávajú oxldačný tón.V poslednej dobe sa s výhodou na stabilizáciu vína na zabránenie kryštalických zákalov používa vodný roztok sodnej soli karboxymetylcelulózy DE 3333 278. Vodné roztoky sa však po krátkej dobe zkazia, takže ich použitie je nevýhodné.Nedostatky doteraz známych spôsobov odstraňuje spôsob podľa v,yná 1 ezuvyznąčenýtým, že na zabránenie kryštalickým zákal-v.lom použije sa alkoholický roztok REĽDOXY metylcelulózy v sodnej soli v množstve 10až 20 mg.ll vína, ktoré sa má stabilizovať.Karboxymetylcelulóza V sodnej soli sa vyrába reakciou monochlóroctanu sodného atylcelulózy má schopnosť tvorit rozpustné a nerozpustnê komplexy s rôznymi látkami,v dôsledku čoho má vlastnosti, ktoré sa dajú využiť pri viazaní vody, zahustovaní, alebo na stabilizáciu rôznych látok v roztokoch.Monovalentné katióny tvoria rozpustné soli s karboxymetylcelulózou. Roztoky si udržujú viskozitu v širokom rozsahu hodnôt pH. Karboxymetylcelulóza v sodnej soli pridaná do vína zabezpečuje dlhodobú až trvalú stabilitu proti kryštalickým zákalom vo vine.Sodná sol karboxymetylcelulózy je rozpustná vo vode. V roztokoch, ktoré obsahujú elektrolyty, jej rozpustnosf klesá. Napr. v roztoku S 02 sa nerozpúšťa ani 0,25 U/J-ný roztok karboxymetylcelulózy. Vo vode má dobrú ro-zpustnost 1 °/o-ný roztok karboxymetylcelulózy.do ahol dostatočný účinok pri stabilizácii° lňiľha,~lifušľbyt karboxymetylcelulöza dô kladne» rozpustená, preto sa pridáva vo forme vodného roztoku. Vzhľadom na nepatrné koncentrácie účinnej látky, je pridávanie vo forme noztoku nevyhnutné, najmä pri menších objemoch stabilizovaného vi 11 a. « Optimálne je koncentrácia 051/0 karboxymetylcelulózy v 20 Vo-nom roztoku etanolu. V tom prípade 1 liter 20 Vo-něho alkoholického roztoku obsahuje 5 g Karboxymetylcelulózy v sodnej soli, pričom v 1 ml roztoku je 5 mg karboxymetylcelulözy. Pri optimálnej dávke 10 mg. 1 je potrebné na 1 liter vína 2 m 1 roztoku, to znamená, že 1 liter 20 Vo-ného alkoholického roztoku s 5 gramami karboxymetylcelulózy postačí na stabilizáciu 500 litrov vína proti kryštalickým zákalom.Urobí sa homogenizácia. Roztok môže stát neobmedzenú dobu. Umožňuje ľahké dávkovanie aj do menších množstiev vína.Test na zisťovanie inhibičnej účinnosti karboxymetylcelulözy proti kryštalickým zákalom vo víne.Do vína sa pridá alkoholický roztok karboxymetylcelulózy v dávkach 5 mg. 11, 10 mg . 1 a 20 mg.l 1. Vzorky Vin s pridaním karboxymetylcelulózy spolu. s kontrolným vínom uložia sa pri teplote -5 °C až -10 stupňov Celzia, pripadne aj vyšších, pretože vymrazDVanie urýchľuje tvorbu kryštalických..zákalov vo víne. V. kontrolnom vínevytvorí sa značné množstvo vínneho kame-aňa za 3 až 10 dni. Vo víne s pridaním 5 mg.l 1 karboxymetylcelulózy je zrazenina podstatne menšia. Vo vínach s pridaním 10 mg.l 1 a 20 mg.l 1 karboxymetylcelulózy sa Vínny kameň nevyzráža a vina sú stabilné proti kryštalickým zákalom.Spôsob stabilizácie vina na zabránenie kryštalickým zákalom vyznačený tým, že do vína sa pridá 10 až 20 mg. 11 Karboxy metylcelulózy v Na soli V alkoholickom roztoku.

MPK / Značky

MPK: C12H 1/14

Značky: vína, zákalom, zabránenie, kryštalickým, stabilizácie, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-261502-sposob-stabilizacie-vina-na-zabranenie-krystalickym-zakalom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob stabilizácie vína na zabránenie kryštalickým zákalom</a>

Podobne patenty