1-(4-benzoylfenyl)-3-chlórpropán-1-ón

Číslo patentu: 260376

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lukáč Ivan, Láslo Marián

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

.(21) PV 3480-87 M 40 Zverejnené 18 115 l v HAD PROWNÄIEIV A m (45) vydané 15 05 B 9 75 . Autor vynalezu LUKÁČ IVAN ing. css., BRATISLAVA, LÁSLO MARIAN ing., ŠTIAVNLCKE BANERiešenie sa týka novej zlúčeniny 1-14-benzoylfenyi)-3-ch 1 órpropán-1-ónu. Uvedená zlüčenina sa pripraví tak, že k roztoku 1-(4-benzy 1 feny 1 ćnchlórpropán-i-önu v ky« seline octovej pri 30 °C sa pridáva oxid chrómový. Zlúčenina má využitie pri priprave polymérov pre fotorezlsty.Dxidácia benzylovej GHz skupiny na ketón manganistanom draselným vvprítomnosti kyseliny dusičnej a oxidu horečnatého vo vodnom prostredí sa využila i na pripravu aromatických B-chlórpropán-l-ónov- (P. Hrdiovič,I. Lukáč Developements in PolymerDegradation 4, 101 1982, Ed. N. Grassie,Applied Science Publishers Ltd.. výťažky sú však nízke. V literatúre je známa oxidácia l-fenyl-l-(4-etylfenyletánu s oxidom chrómovým v kyseline octovej na l-tł-benzoylfenyll-l-etanón v 85 -nom výťažku (B. B. Corson, J. Dorsky, J. E. Nickels, W. M. Kutz, H. I, Thaier, I. Org. Chem. 19, .1.7 1954. Preto pri príprave 1-(4-benzoylfenyl-3-chiórpropán-1-ónu sme postupovali podobne. 1- 4-benzoylfenylJ-S-chlórpropán-l-ón nie je popísaný v literatúre.Podstatou vynálezu je l-zł-benzoyiienyn-S-chlórpropán-l-ón. Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva V tom, že k roztoku 1-4-benzylfenylJ-B-chlórpropan-l-ónu V kyseline octovej pri 30 C sa pridáva oxid chrómovy.Výhodou uvedeného vynálezu je dobrý výťažok pripravovanej 1 átky. vHlavnou výhodou l-vł-benzoylfenyll-S-chlórpropán-l-ónu oproti popísaným derivátom je, že dehydrochloráciou umožňuje pripraviť Inonomér s dvojitou väzbou, ktorý slúži k príprave špeciálnych polymérov využiteľných pri príprave fotorezistov.Do miešaného roztoku l-(4-benzylfenyn-Ii-olilórproptin-l-óntl Z 2 g, 0,085 1116111 vľadovej kyseline octovej 195 m 1 sa pomaly a opatrne pridáva oxid chrómový 55 g,0,55 molu tak, aby teplota bola tesne pod 30 °C. Pri 30 °C sa mieša ešte 4 hodiny, vyleje do 1000 mi destilovanej vody pri 0 °C. vytvorená zrazenina sa odfiltruje a po vysušení kryštalizuje z metanolu. V dalších experimentoch sa použili na kryštalizáciu acetón a benzén. Získa sa 19,2 g (82,2 U/o bielej kryštalíckej látky o t. t. 103 až 105 °C.vynález má použitie v chemickom priemysle pri príprave nových polymérov využlteľných pri príprave fotorezistov.

MPK / Značky

MPK: C07C 49/813

Značky: 1-(4-benzoylfenyl)-3-chlórpropán-1-ón

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-260376-1-4-benzoylfenyl-3-chlorpropan-1-on.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">1-(4-benzoylfenyl)-3-chlórpropán-1-ón</a>

Podobne patenty