1-(4-benzylfenyl)-3-chlórpropán-1-ón

Číslo patentu: 260375

Dátum: 15.12.1998

Autori: Láslo Marián, Lukáč Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

tm Autor vyndlezu LUKÁČ IVAN mg. Csc., BRATISLAVA, LÁSLO MARIÁN ing.,ŠTIAVNICKE BANE1 2 Riešenie sa týka novej zlúčeniny 1-4-benzylfenyl -S-chlórpropán-l-ónu. Uvedená zlúčenina sa pripraví tak, že sa zmes B-chlórpropanoylchloridu a bezvodého chloridu hlinitého v chloride uhllčitom sa pôso bí difenylmetánonl. Zlúčenlna má využitie pri príprave polymérov pre fotorezisty.vynález sa týka l-(Kl-benzylfenyll-B-chlórpropán-l-ónu.Friedel-Crąftšova acylácia aromatických látok je široko popísaná v literatúre. Popisaná je tiež acylácia difenylmetánu s acetylchloridom v prítomnosti bezvodého chloridu hlinitého C. S. Marvel, D. U. Hein, j. Amer. Chem. Sc. 70, Huber, I. Amer. Chem. Soc. 68, 11.05 1946. Podobným spôsobom ako je uvedené V literatúre pre 1-4-benzylfenyljetán-l-ón sa pripravil 1-4-benzylfenylj-s-chlórpropán-l-ón acyláciou difenylmetánu s 3-chlorpropanoylchloridom. Na rozdiel od popisaného acetylderivâtu 3-chlór-1-propanoyl je tepelne nestály a nie» je ho možné destilovat. l-4-benzylfenyll-B-chlórpropán nie je poplsaný v literatúre.Podstatou vynálezu je 1-4-benzylfenyl-B-chlorpropán-l-ón. Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva v tom, že na zmes 3-chlórpropanoylchloridu a bezvodného chloridu hlinitého v» chloride uhličitom sa pôsobí difenylmetánom.Výhodou uvedeného vynálezu je, že umožňuje pripravit jednoducho predmetnü zlúčeninu V dobrom výťažku.Hlavnou výhodou l-4-benzyltenylj-3-chlórpropán-l-ónu oproti popísaným derivátom je, že dehydrochloraclou umožňuje pripraviť monomér s dvojitou väzbou, ktorý slúži k príprave špeciálnych polymérov využltelných pri príprave fotorezistov.K suspenzii bezvodého chloridu hlinitého 12 g, 0,09 molu v chloride uhličitom B 0 mililitrov pri teplote -5 °C sa pridá 3-chlörpropanoylchlorid 10 g, 0,08 molu a reakčná zmes sa ochladí na -30 °C. Pri-30 °C sa pridá difenylmetán (15 g, 0,09 mólu. Zmes sa postupne vyhreje na ,-5 °C,pri tejto teplote sa Lidržlava 1 hod. a potom sa vleje do zmesi ľadu a koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej. Po extrakcii chloroformom sa zmes zahusti za vákua. Zmes sa delí na silikagéle s eluentom benzén ln-hexán 41. Po zahusteni za vákua a kryštalizácii s dietyléterom sa získalo 14 gramov (68,6 0/0 bieleho kryštalického produktu o t. t. 49 až 51 °~C.IH NMR CDC 13 8 3,27 (t, ZH, -CI-lzclj,3,8 m, CH 2 CO a CHr-benzylová),7,15 m, 7 H, aromatické),7,78 m, ZH, aromaticke).vynález má použitie V chemickom priemysle pri príprave fotopolyměrov.

MPK / Značky

MPK: C07C 49/813

Značky: 1-(4-benzylfenyl)-3-chlórpropán-1-ón

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-260375-1-4-benzylfenyl-3-chlorpropan-1-on.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">1-(4-benzylfenyl)-3-chlórpropán-1-ón</a>

Podobne patenty