1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ón

Číslo patentu: 260374

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lukáč Ivan, Láslo Marián

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(19) . . (111 B 1 K AIITORSKÉMII OSVEDČENIII a A êfàłäüsfłà Q (22) Prlhlásené 14 os 37 k (211 rv 3478-8711 - 401 Zverejnené 13 us na ÚRAD PRO VVNÁLEZY A ogjgvv 45 Vydané 15 05 B 9Autou- vynlluu LUKÁČ IVAN Ing. CSD., BRATISLAVA, LÁSLO MARIÄN ing.,ŠT IAVNICKE BANE ~Riešenie sa týka 1-4-benzoylfenyll-z-propén-l-ónu a spôsobu jeho prípravy. Uvedená zlúčením sa pripraví tak, že na 1-4-henzoylfeny-3-ch 1 órpropán-1-ón v acetonitrile sa pôsobí pri teplote miestnosti octanom draselným. Zlüčenina má využitie pri príprave polymérov pre fotorezisty.nónov je obecným spôsobom prípravyparomatických z-propenąi-ónov. Pri .dohydrochlorácii s octanom draseĺným V ałkohoiic kom prostredí okrem produktu vznikajú i Mdalšieiadičné produkty alkoholu a vznikajúcej kyseliny octove na dvojitú väzbu 2 ~-propén-l-ónu P. Hrdlovič, I. Lukáč, Developements in Poiymer Degradation 4, 101 1982, Ed. N. Grassie, Applied Science Publishers Ltd.. Preto sa na dehydrochloráciu použila nealkoholické prostredie (L. Lukáč,P. Hrdlovič, AO 250300). 1-4-benzoylľenyii-Z-propén-l-ón nie je poplsnný v literatúre.Podstatou vynálezu je l-ll-benzoylfenyll-Zapropén-l-ón. Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva v tom, že na 1-4-benzoylie nyll-S-chlórpropán-l-ón v acetonitrile sa, pôsobí pri teplote miestnosti octanom draselným.Výhodou uvedeného vynàlezu 16,18 umožňuje pripraviť predmetmi zlúčeninu temer v kvantitatívnom vyťažku a jednoducho.K suspenzii octanu draselněho f 4,1 g,0,042 mólu v acetonitrile (200 ml sa za miešania po častiach pridáva 1-4-benzoylfenyll-3-chlórpropán-l-ón (6,3 g, 0,023 m 6 » lu. Po pridaní sa zmes mieša pri teplote miestnosti 3 hodiny. Prida sa ešte octan draselný 2 g, 0,021 mólu a mieša ďalšiu hodinu. Potom sa reakčná zmes vyleje doroztokuiuhličitanu sodného 3,15 g, 0,029 mólu v 000 ml vody. Produkt sa extrahuje dietyléterom, Extrakt sa vysuší bezvodým síranom sodnýmp a za vakua zahustí. Pro-dukt sa dočistí chromatograficky na silika geie seiuentotn benzénom. Získa sa 4,5 gVynález má využitie v chemickom priemysle. Pripravená látka je monomérom využiteľným pri príprave fotopolymérov použiteiných pre prípravu fotorezistov.

MPK / Značky

MPK: C07C 49/796

Značky: 1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ón

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-260374-1-4-benzylfenyl-2-propen-1-on.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ón</a>

Podobne patenty