Di(4-(3-Chlór-1-propanoyl ) fenyl)metán

Číslo patentu: 260373

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lukáč Ivan, Láslo Marián

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

onAn no vvNAmv 45 Vydané 15 05 39 A OIJIVY751 Autor vynálezu LUKÁČ IVAN ing. CSc., BRATISLAVA, LÁSLO MARIÁN ing.,ŠTIAVNICKE BANERiešenie sa týka novej zlúčeniny d 14-(3 ~-chlór-l-propanoyi)fenylmetánu. Uvedená zlúčenlnn sa pripraví tak, že na zmes 3-chlórpropanoylchloridu a. bezvodého chloridu hlinitého v chloride uhličitom sa pôsobí difenylmetánom. Zlúčenlna má využitie pri príprave polymérov pre fotorezisty.vynález sa týka di 4-B-chlór-l-propanoyljfenyljmetánu. « vlátok je široko popísaná V literatúre. Popisaná je tiež acylácia difenylmetánu s. ace tylchloridom v prítomnosti bezvodého chlo- ridu hlinitého D T. Mowry, M. Rencĺll, W. F. Huber, I. VAmer. Chem. Soc. 68, 1105 1940. Podobným spôsobom ako je uvedené V citovanej literatúre pre acetylderivát sa pripravil di 4-(B-chlór-l-propanoylfenyljmetán acyláciou difenylmetánu s 3-chlórpropanoylchloridom. DiM-S-chlór-l-propanoyljfenyljmetán nie je popísaný v literatúre. ÍPodstatou vynálezu je di 4-3-chlór-1-propanoylfenylmetán. Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva v tom, že na zmes 3-chlórpropanoylchloridu a bezvodého chloridu hlinitého v chloride uhličitom sa pôsobí difenylmetánom. .Pretože ide o novú zlúčeninu, nie je možné porovnať uvedený postup s inými. Uvedený postup umožňuje pripraviť predmetnú zlúčeninu pomerne jednoducho a vo výtažku 42 0/0.K suspenzii bezvodého chloridu hlinitéhomililitrov) sa pri teplote 0 až 5 °C za stáleho miešania prikvapká B-chlórpropanoylchlorid (13,8 g, 0,108 molu). Za rovnakých podmienok sa opatrne prikvapkáva difenylmetán (9,1 g, 0,054 molu v dôsledku búrlivej reakcie približne 1 hodinu. Po pridaní sa zmes mieša ešte 1 hodinu pri rovnakej teplote, po častiach sa opatrne vleje dozmesi ladu akoncentrovanej kyseliny chlo rovodíkove a extrahuje chloroformom. Po vákuovom zahustení extraktu sa získa tmavohnedá viskózna kvapalina, z ktorej sa produkt .získa chromatograiicky na silikagele s eluentom benzén n-hexán 4 1. Po chromatografickom delení sa produkt kryš talizuje z teplého metanolu. Získa sa 7,9 g s42 žltej kryštalickej látky o t. t., 109 až 112 °C. -KMass m/e 349 Mtj, 413, 286, 277, 249, 165. vynález má použitie v chemickom prie mysle pri príprave fotopolymérov pre fotorezisty.

MPK / Značky

MPK: C07C 49/813

Značky: di(4-(3-chlór-1-propanoyl, fenyl)metán

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-260373-di4-3-chlor-1-propanoyl-fenylmetan.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Di(4-(3-Chlór-1-propanoyl ) fenyl)metán</a>

Podobne patenty