1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ón

Číslo patentu: 260372

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lukáč Ivan, Láslo Marián

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

POPIS vvmiLEzu głçoawš K AUTGRSKĚMU oSiIEDČENIUmo no vvuunv A cumAutor vynálezu LUKÁČ IVAN ing. csc., BRATISLAVA, LÁSLO MARIÁN ing.,ŠTIAVNICKE BANE .ARiešenie sa týka nove zlúčeniny 1-4-benzyifenylJ-Z-propén-l-ónu. Uvedená zlúčenina sa pripraví tak, že na 1-4-benzy 1 tenylJ-ił-chlórpropán-l-ón v acetonitrlle sa pôsobí pri teplote miestnosti octanom draselným. zlúčením má využitie pri príprave polymérov pre fotorezisty.vynález sa týká 1-ibenzyiteuyłj-Z-propén-l-ónu. VDehydrochlorácia l-aryl-S-chlór-l-propánov je obecným spôsobom prípravy aroma tických Z-propén-l-ónov. Pri deľiydrochiorä- ĺcii s octanom draselným v älkoholickom prostredi okrem produktu vznikajú i ďalšie adičnê produkty alkoholu a vznikajúcej kyseliny octovej na dvojitü väzbu z-propen-l-önu P. Hrdlovič, I. Lukáč Developements in Polymer Degradation 4, 101 1982, Ed. N. Grassie, Applied Science Publishers Ltd.. Preto sa na dehydrochloráciu použila nealkoholické prostredie I. Lukáč, P. Hrdlovič,CS AO 250 800. l-łi-benzylfenyn-Z-propén-l-ón nie je popísený v literatúre.Podstatou vynálezu je l-ti-benzylfenyll-Z-propén-l-ón, Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva v- tom, že na 1-(4-benzylienylj-B-chlórpropán-l-ón V acetonitrile sa pôsobí pri teplote miestnosti octanom draselným.Výhodou uvedeného vynálezu je, že umožňuje pripraviť predmetmi zlúčeninu temer v kvantitatívnom výťažku a jednoducho. Použitie acetonitrilu a optimalizácia reakčne doby znižuje podiel vedľajších produktov.K suspenzii octanu dreselného 130 g, 0,13mólu v acetonitrile 250 ml sa pridá 1-4-benzylfenylj-3-chlórpropán-l-ón 10 g,0,039 mólu za stáleho miešania pri laboratórne teplote. Po 3 hodinách miešania sa pridá ešte octan draseiný B,5 g, 0,065 mólu) a reakčná zmes sa mieša ešte 2 hodiny,vleje do roztoku uhličitanu sodného 5,2 g, 40,05 mólu vo vode 1000.ml, extrahuje dletyléterom, vysuší bezvodým síranom sodným azahusti za vákua. Produkt sa čistí chromatograficky na silikägele so zmesou benzén 11 hexän~ 3 2. Získa sa 6,8 g (79 percent šlâbožltej olejovitej látky.1 I~l NMR CDCB ő 4,00 s, 2 H, CH-z),5,87 m, IH, CI-l 2,3,38 (m. lH. CH 2 L 7,03 m, ll-I, COCH,7,30 m, 7 H, aromatické),7,88 m, ZH, aromatickéj.vynález má využitie V chemickom priemysle. Pripravená látka je monomérom využiteľným pri príprave fotopolymérov pre fotorezisty.

MPK / Značky

MPK: C07C 49/796

Značky: 1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ón

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-260372-1-4-benzylfenyl-2-propen-1-on.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ón</a>

Podobne patenty