Mazací olej pre tvárnenie kovov za studena rozvalovaním a lisovaním

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

otom emo VYNÁLEZY V 153 VYÚČWÉ 15 04 59(54) Mazaeí olej pre tvrárnenie kovov zastndenn ruzvaloovaním a lisovanĺmVlrliíilttz. s lylxa mozacieliri (illitjii pri hrát.nonir kovov za studena., zvlášť Itll ruzvnltxovaniu luožćislmovýcll krúžkov (I. lisovanie krúžkov ĺllĺílvýtľh ložísk. Ľĺiloji Jiíitĺľřl tohoto vyuailezu zzlhozjiočujú úuííiuné clilaclouie a umziznir pri ivárnrení. (lostnlcičuú jirotikcnjóznu oçlolnuoeil po cipracovani. Oleje sa z povrchu súfíiíi.slrol lahko oplachujú už technologickon vodou bez použitia ohrevu. Povrch po oplzivlmutí ju vhodný pre ďalšie 1 neclianícke zilelio tepelné oprucovanie.Pri. tvárcni (lochádzra k uvoľiiwovanii 1 tepla n l( rôzne tesným kontaktom nástroja a. prel.vzirii»r.ivnrnélio kovu. je preto potrebné účinne (tliludonie o lllřlzčlllĺü rôzne účinnosti u meoluunzmu. Prostredie, V ktorom ÍVÉlľĺlIüCĺ proces prebieha, musi preto obsahoval rôzne aktívne prísady zabezpečujúce chladenie a mazanie pri elastohydrodynamickoln i medznmn, prípadne zmiešanom treni. Nevyhuutou vlastnosťami miazacieho oleja musi byť dostatočné protikorózne účinnosť a oxidačná stabilita.Obzvlášť výhodné sú také mazacie oleje,ktoré nevytvárajú na súčiastkách hrubé vrstvy a sú z povrchov ľahko noprateľné, najlepšie techuologickou vodou bez ohrevu. Bežne dostupné mazacie prostriedky do určitej miery plnia vešobecné nároky na funkčnosť,avšak nezaručujú celý požadovaný súbor ná 280330rokov ~ buď majú špecifické použitie, vyššiu agresivitu, malú protíkorúznu schopnosť,pripadne neplnia požiadavky ľahkej opratelnosti.Mazacie oleje půdľčł vynálezu v značnejmiere vyhovujú stanoveným požiada-nikam. Mazací olej pre studené tvárąnenie kovov,zvlášť pre rozvalcovanie ložlskosvých krúžkov a lisovanie krúžkov ihlových ložísk podľa vynalezu pozostáva z 0,01 až 2,5 hmotnostnýoh neionového tenzidu, s výhodou blokového kopolyméru etylénoxidu a piroipylénoxidu, z 0,1 až 5 hmotnostných ziuočnate alebo -amónnej soli di-alkylditiofosforečiiej kyseliny, s počtom itlkylových uhlíkov 3 až 12, z 0,1 až 2,5 °/o hmotnost,ných antioxidantu, s výhodou alkylfenolového typu, z 0,005 až 2 hmotnostných aminu alifatického, alicyklického alebo alkanolaminu o počte uhlíkov V molekule 2 až 18,z 0,01 až 10 O/n hmotnostných olejov živočíšneho alebo rastlinného pôvodu a to aj oxiclovaných alebo kondeinzovaných s etylén~oxidom ako je inaprkíklad olej ľanový, repkový, slnečnicový, ricínový, borovicový, tálový, rybí, sperrnový, lanolín. Ďalej zmes obsahuje 0,01 až 25 hmotnostných chi-orovanej prísady s obsahom chlóru 25 až 45 9/0 hmot-mastných a/-alebo 0,01 až 25 °/o hmotnostných prísady obsahujúcej síru, s výho 260330dou sireného oleja, sulfurovaného butylesteru kyseliny olej-ovej alebo sulfurovaného ricínového oleja a zvyšok do 100 hmotnost.ných tvorý ropný destllát o visknozite 1 až 50 mm.s 1 pri 50 °C, s výhodu 12 až 25 mm . s 1 pri 50 °C. Mazací olej pre tvarnenie kovov za studena je bližšie uvedený nasledujúoimi prikladmi. ktoré rozsah vynálezu neobmedzujú.Mazaci olej pozostáva z 0,5 hmotnostných blokovvého kopolyméru etylénoxidu a propylénoxldu, z 2,2 hmotnostných zinočnatej soli izobutyl-dodecyldltioiosiorečnej kyseliny, z 1 hmotnostného 2,6-di-terc.hutylmetylielnolu, z 0,2 hmotnostných m 0 noetanolamínu, z 0,5 0/0 lanolinu a 95,6 hmotnostnýoh ropného oleja o viskozite 21 mmz. s 1 pri 50 °C. Takto pripravený olej bol použitý na Inazanie pri studenom rozvalcovaní ložiskových,krúžkov o Q 120 mm z ocele triedy 14109 a ocele BPS na zariadení typu UPW 63. Rozmerové parametre vyrobených krúžkov priemer otvoru, obežnej dráhy, šírka a ovalita obežnej dráhy plne vyhovovall pre ďalšie opracovanie. Povrch rozvalcovanýchvyrobených krúžkov studenou vodou boli tieto dostatočne odmastené pre tepelne spracovanie a chránené pred koróziou p-o dobu medzioperačného skladovania min 14 dnij.Mazaci olej pozostáva z 0,28 hmotnostných blokoveho kopolymeru etylénoxidu a propylenoxidu, z 3,7 hmotnostných amónnej soli izobutyl-Z-etyljhexylditiofwosforečnej kyseliny, z 1,8 hmotnostný/ch 2,6-di-terobutylmetyifenolu, z 0,2 0/0 hmotnostných repkového oleja, z 1,4 hmotnostných, oktadecylaminu, z 5 0/0 hmoinostných chló rovaneho paraiinu o obsahu 44 hmotnostných chlöru, z 0,8 hmotnostných sulfurovaného butylesteru kyseliny olejovej a z 86,82 hmotnostných ropného destilátu o viskozite 32 mm . s 1 pri 50 °C.Takto ,pripravený mazací olej bol použitý pri ťahaní lisovaných krúžkov ihlových 1 ožisk s redukciou hrúbky steny 15 až 20 0/0,kde sa požaduje vysoká nozherová presnosť. Olej zabezpečil parametre geometria, drsnosť, homogeníta hrúbky steny a homogenita vzhľadu) na úrovni špičkových výrobcov, avšak bol lepšie a ľahšie z povrchu lisovaných súčiastok odstranitelný pranim neohrievanou vodou.1, Mazací olej pre tvárnenie kovov za studena rozvaloovaním a lisovnim vyznačený tým, že obsahuje 0,01 až 2.5 hmotnostných neinového tenzidu, 0,1 až 5 - lmrotnostných zinočnatej alebo amónnej soli-diaikyldítioiostorečnej kyseliny s počtom alkylových -uhlikov 3 až 12, 0,1 až 2,5 hmotnostných antioxidantu, 0,005 až 2 9/0 hmotnostného aminu alifatiokého, alicyklického alebo ~alkanola~minu o počte uhlikov V molekulo 2 až 16, 0,1 až 10 hmotnostných olejov živočíšneho alebo rastlinného pôvodu a to aj oxidovaných alebo kondenzovauýcl s etyléno-xidom a zvyšok do 100 °/o tvori ropný destilát o viskrozite 1 až 50 mni 3.s° 1 pri2. Mazaei olej podla bodu 1 vyznačený tým,že obsahuje 0,01 až 25 9/0 hmotnost-ných3. Mazaoí olej podľa bodu l alebo z vyznočoný tým, že obsahuje 0,01 až 25 hmotnostných prísady obsahujúcej siru.4. Mazaci olej podľa bodu 1 vyznačený tým,neionovýin teuziduni je s výhodou blsokový kopolymér etyleuoxlclu s lľnlpylěiloxidom, ako amín sa použije oktatlt-ntylaniiii alebo cyklohexylamin alebo mono- alebo dialobo trietonolamín a oleje rastlinného alebo živočíšneho pôvodu sú tvorené lauovým,repkovým, slnečnlcovým,ricínovýin, borovi covým, tálovým, rybim, spermovým a lanolin.5. Mazaoí olej podľa bodu 3 alebo 4 vyznačený tým, že obsahuje sírený olej alebo sulfurovaný hutylester kyseliny olejovej alebo suliurovaný rlcinový olej.

MPK / Značky

MPK: C10M 167/00, C10N 40/20

Značky: lisováním, rozvalovaním, kovov, tvárnenie, mazací, studena

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-260330-mazaci-olej-pre-tvarnenie-kovov-za-studena-rozvalovanim-a-lisovanim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mazací olej pre tvárnenie kovov za studena rozvalovaním a lisovaním</a>

Podobne patenty