Sposob výroby mliečnych výrobkov fortifikovaných vlákninou

Číslo patentu: 260329

Dátum: 15.12.1998

Autor: Jamrichová Soňa

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

oñao PRO VVNÁLEZY ĺ 451 VYdané 15 04 59(54) Mazací olej pre tvçłrnenie kovov zapsýtudena rnzvalcovaním n lisnvanĺmVVIIŇIFĽZ in Kylie IDCIMICÍCIMT olej-ti pre tvarnrrnĺo kovov za studena, zvlášť pre rozvnlcovanie ložlskových kirnžliov a. lisovanie kisiižkov ililovýith ložísk. (Jlejo piydl-i iolrt-iio vyneilozn NIIJCZPOČIIJÍI ú-Ećinné chladenie a inozamio pri (vzirnrení, (IOSIFIIUČUÚ protikoivôzini ciclolwiroąçl po oprocovani Oleje sa z povrchu siüĺĺlílsľtll( lahko Opĺílchlljlĺ už technologiekon vodou bez použitia ohrevu. Povrch po oplaictlinutí. je vhodný pre (Ialšie mechanické alebo tepelné opracovanie. .Pri tvorení dochádza l( uvoľíiovanio tepla n k rôzne tosnýnu kontaktom nástroja o pretvruríiovonélio- lcovu. c preto potrebné účinne (ľhlčltlüliĺe o mazanie rôznej účinnosti o HIGCIIEIJIIIZIIIII. Prostredie. V ktorom tvárnloci proces prebieha, musí preto obsahoval rôzne aktívne prísady zabezpečujúce chladenie a mazanie pri elastohydrodynamickom i rnedznom, pripadne zmiešanom trení. Nevyhnutou vlastnosťou m-az-acieho oleja musí byť dostatočné protikorózne účinnosť a oxidačná stabilita.Obzvlášť výhodné sú také mazacie oleje,ktoré nevytvárajú na súčiastkách hrubé vrstvy a sú z povrchov ľahko opratelné, najlepšie technologickou vodou bez ohrevu. Bežne dostupne mazacie prostriedky do určitej miery plnia vešobecné nároky na funkčnosť,avšak nezvaručujü celý požadovaný súbor ná 280330rokov - buď majú špecifické použitie, vyššiu agresivitu, .malú protikorcőznu schopnosť,prípadne neplnia požiadavky ľahkej opratelnosti.Meizacie oleje podľa vynàlezu v značnejmiere vyhovujú stanovenými po-žiad-avzkam,Mazací olej pre studené ivámenie kovov,zvlášť pre rozvalcovanie ložiskových krúžkov a lisovanie »krúžkov ihlových ložísk po» dla vynálezn pozostáva z 0,01 až 2,5 0/0 hmotnostných neionověho tenzidu, s výhodou blokového lnopolyméru etylénoxidu a proipylénoxidu, z 0,1 až 5 hmotnostných zinočnatoj alebo -amónnej soli dialkylditioíosforeč-nej kyseliny, s počtom alkylových nhlíkov 3 až 12, z 0,1 až 2,5 hmotnostných antioxidantu, s výhodou alkylfenolovéhotypu, z 0,005 až 2 °/o hmotnostných aminu alifatického, alicyklického alebo alnkanolaminu o počte uhlíkov v molekule 2 až 18,z 0,01 až 10 hmotnostných olejov živočíšneho alebo rastlinného pôvo-du a to aj oxidovuaných alebo kondenzovaných s etylénoxidom ako je »naprkíklad olej ľanový, repkový, slnečnioový, ricinový, borovicový, tálový, rybí, spermový, lanolín. Ďalej zmes obsahuje 0,01 až 25 hmotnostných Chlorev-anej prísady s obsah-om chlóru 25 až 45 hmotnostných a/alebo 0,01 až 25 °/o hmotnostných prísady obsahujúcej síru, s výho 250330dou síreného oleja, sulfurova-ného butylesteru kyseliny olejovej alebo sulfurovaného ricínového oleja a zvyšok do 100 hmotnost.ných tvorý ropný destilát o viskozite 1 až 50 mm.s 1 pri 50 °C, s výhodu 12 až 25 mm . s 1 pri 50 °C. Mazací olej pre tvárnenie kovov za studena je bližšie uvedený nasledujúcimi príkladmi. ktoré rozsah vynálezu neobmedzujú.Mazaci olej pozostáva z 0,5 °/o hmotnostných blokového kopolyméru etylenoxidu a propylenoxidu, z 2,2 hmotnostných zinočnatej soli izobutyl-dodecylditiofosforečnej kyseliny, z 1 °/o hmotnostného 2,6-di-terc.butylmetylienolu, z 0,2 hmotnostných monoetanolaminu, z 0,5 lairolinu a 95,6 hmotnostných ropného oleja o viskozite 21 mm . s 1 .pri 50 °C.Takto pripravený olej bol použitý na mazanie pri studenom rozv-alcovani ložiskových,krúžkov o Q 120 mm z ocele triedy 14109 a ocele BPS na zariadeni typu UPW 63. Rozmerové parametre vyrobených .krúžkov priemer otvoru, obežnej dráhy, šírka a ovalita iobežnej dráhy) plne vyhovovali pre ďalšie opracovanie. Povrch rozvalcovaných krúžkov bol lesklý, bez trhlín. Olej počas operácie rovzvalcovania nedymil. Po oprativyrobených krúžkov studenou vodou boli tieto dostatočne odmastené pre tepelne spracovanie a chránené pred koróziou po dobu medzloperačného skladovania min. 14 dníj.Mazací olej pozostáva 20,28 hmotnostných blokovéhło kopolyméru etylénoxidu a propylenoxidu, z 3,7 hmotnostných amónnej soli izobutyl- 2-etyl hexylditiofosf orečnej kyseliny, z 1,8 9/0 hinotnostných 2,6-di-terc.butylmetylfenolu, z 0,2 hmotnostných repkového oleja, z 1,4 hmotnostných oktadecylaminu, z 5 hmotnostných chlórovaného parafinu o obsahu 44 0/0 hmotnostných chlóru, z 0,8 hmotnostných sulfurovaného butylesteru kyseliny olejovej a z 86,82 hmotnostných ropného destilátu o viskozlte 32 mm . s 1 pri 5 U °C.Takto pripravený mazací olej bol použitý pri ťahaní lisovaných krúžkov ihlových ložísk s redukciou hrúbky steny 15 až 20 ,kde sa požaduje vysoká nozherová presnosť. Olej zabezpečil parametre geometria, drsnost, homogenita hrúbky steny a homogenita vzhľadu na úrovni špičkových výrobe-ov, avšak bol lepšie a ľahšie z povrchu lisovaných súčiastok odstranitelný praním neohrievanou vodou.t. Mazaci olej pre tvárnenie kovov za studena rozvalcovaním a lisovním vyznačený tym, že obsahuje 0,0 l až 2,5 9/0 hmotnostných neinového tenzidu, 0,1 až 5 hmotnostných zinočnatej alebo amónnej soli-dialkylditiofosforečnej kyseliny s počtom elkylových tlhiikov 3 až 12, 0,1 až 2,5 9/0 hmotirostných antioxidantu, 0,005 až 2 Imotnostného amínu alifatického, alicyklického alebo valkanolaiminu o počte ihlikov v molekulo 2 až 18, 0,1 až 1.0 hmotnostných olejov živočíšneho alebo rastlinného pôvodu a to aj oxidovaných alebo kondeuzovaných s etylénoxidom a zvyšok do 100 tvorí ropný destilát o visk-ozite 1 až 50 mmÄs° 1 pri2. Mazací olej podľa bodu 1 vyznačený týni,že obsahuje 0,01 až 25 hmotnostných3. Mazací olej podľa bodu I, žlĺlllůi) Z vyznačený tým, že obsahuje 0,01 až 25 0/0 hmotnostných prísady obsahujúcej síru.4. Mazaci 019 podľa bodu i, vyznačený tým,neionovým tenziclnom je s výhodou blrokwový -kopolymér etyléuoxidu s propylénoxidom, ako amín sa použije olttadecylamin alebo cyklohexylamin alebo illoilo-íllelm dialoho trietonolamin a oleje rastlinného alebo živočíšneho pôvodu sú tvorené lanovým,repkovým, slnečnicovým,riciuovým, borovicovým, tálovým, rybim, spermovým a lanolín.5. Mazaci olej podľa bodu 3 alebo 4 vyznačený tým, že obsahuje sírený olej alebo sulfurovaný butylester kyseliny olejovcj alebo sulľurovalný rictnový olej.

MPK / Značky

MPK: A23C 9/154

Značky: fortifikovaných, vlákninou, výroby, výrobkov, spôsob, mliečných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-260329-sposob-vyroby-mliecnych-vyrobkov-fortifikovanych-vlakninou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob výroby mliečnych výrobkov fortifikovaných vlákninou</a>

Podobne patenty