Sposob zvýšenia obsahu bielkovín v škrobárenskom odpade, vznikajúcom pri spracování kukurice na škrob

Číslo patentu: 260178

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ürge Dionýz, Haas Imrich, Horváthová Alžběta

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

M 01 vynález HAAS IMRICH ing., HORVÁTHOVÁ ALŽBETA ing., TRNAVA,URGE DIONÝZ ing., ŠTÚROVO641 Spôsob zvýšenia obsahu bielkovín v škrubárenskom odpadu,vznikajúcom pri spracovaní kukurice na čkrobRiešením je spôsob zvýšenia obsahu bielkovín v šakrobárensk-om odpade z výroby kukuričného škrobu za účelom zhodnotenie tohoto odpadu ako krmiva so zvýšeným obsahom bielkovín. Odpadný materiál sa stekucuje enzýmovým súborom s a-amyiolytickou schopnosťou V množstve najmenej 560 jednotiek dextrinačnej aktivity na 1 kg odpadu za optimálnych podmienok pre daný enzým. Vznikajúci materiál sa delí na odstredivke. Tekutý podiel sa využije ako zložka živnej ipôdy v biotechnologických výrobách, tuna trakciu sa použije atko krmivo alebo pridavok do krmivových zmesí pre živočíšnu výrobu.vynález rieši spôsob zvýšenia obsahu bielkovĺn v škrobárenskom odpaude z výroby kukuričněho škrobu za účelom zhodnotenia tohoto odpadu ako krmiva s-o zvýšeným obsahom bielkovín.Pri výrobe škrobu z kukurice vzniká určité množstvo odpadu, obsahujúceho neškrobové zložky rastlinnej suroviny, hlavne bielkov-iny a látky celulózového charakteru,tzv. hrubú a jemnú vlákninu. Tieto látky hlavne podiel jemnej vlákniny obsahujú a zároveň so sebou strhávajú časť šlkrobu,ktorý je pri súčasnej úrovni technológie neseparovateľný.V súčasnosti sa jemná vláknina využíva ako tekuté krmivo v živočíšnej výrobe. V zahraničí sa tento podiel suší separátne alebo spolu s ostatnými neškrobovými zložkami a využíva sa tiež ako krmivo. Stráca sa tým cenný škrob, ktorý je možné lepšie zúžitkovať V biotechnologických výrobách. krmivo ,práve zastúpením škrobuovej zložky má nižší obsah bielkovín, nie je možné ho preto používat do krmivových zmesí ako aditívum s vysokým obsahom bielkovín. Využívanie jemnej vlákniny ako tekutého krmiv.a vyžaduje náročnú dopravu autocisternnami, pričom jeho pou-žitie je časovo ob medzené vzhladom na krátku trvantlivost.Uvedené nedostatky odstraňuje navrhovaný spôsob zvýšenia obsahu bielkovín, ktorý spočíva v enzymatickom stekutení Šlkľübů vej zložky jemnej vlákniny »an následnej separácií od tuhého podielu. Stekutenie škrobovej zložky sa vykonáva pri teplotách 30 až 90 °C po dobu 0,2 až 1,5 h enzymatickým súborom s mne-amylolytickou aktivitou. Množstvo prídavku enzýmu je závislé na jeho aktivite a je na každý kg odpadu jemnej vlákniny také, aby zodpovedalo najmenej 560 jednotkám dextrinačnej aktivity DA. Podmienky stekutenia sa s výhodou voliapodľa Optima .pre daný súbor enzýmov. Separácia stekutenej zložky od tuhej fázy sa vykoná s výhodou na kontinuáine pracujúcich odstredívkách.Odstránením škrobovej zložky sa v jemnej vláknine zvýši obsah bielkovín a je možné takto opracovanú trakciu upoužiťbuď priamo, alebo po vysušení Hlkĺ) .krmivo s vysokým obsahom bielkovín, pripadne ju použit ako prídavok do ukrmivových zmesí za účelom zvýšenia obsahu bielkovín. Navyše sa získa škrobový hydrolyzát z tej časti škrobu, .ktorá sa pomocou ldopbsial známych technologických postupov nedá oddeliť od neškrobove zložky. Hydrolyzát je m-ožné spracovať v liehovare, prípadne použit ako sacharidový podiel živnej pôdy v biotechnologickej výrobe.V duplikátorovej nádrží sa 1000 kg kukuričnej jemnej vlákniny s obsahom sušiny 0,1 kg/kg a zloženia sušiny 0,5 .kg/kg škrobu 0,2 kg/.k-g bielkovín 0,3 kg/kg celulózových látok podrobilo stekuteniu ,prídavkom 225 g enzýmového preparátu s a-amylolyticvkou aktivitou, ktora má aktivitu 2500 jDA/gýTeplota pri stekutení bola 65 °C, čas stekutenia 0,5 h. Materiál po stekutení sa viedol na odstredivku, kde sa separovala od seba kvapalná a tuhá fáza. Kvapainá fázal,obsahujúca sacharidové látky sa zahustila na odparovacej batérii na obsah sušiny 0,65 kg/kg. Tuhá fáza sa» vysušíla na obsah sušiny 0,85 kg/kg a získaný suchý produkt sa pomlel a egalizoval.Zahuxstená kvapalná fáza sa použije ako živná pôda alebo jej »časť v biotechnologických výrobách, napr. pri výrobe .kyseliny citrónovej, enzýmov, antibiotík. Vy-swšena tuhá fáza sa použije ako krmivo alebo prídavok do krmivových zmesí v živočíšnej výrobe.1. Spôsob zvýšenia obsahu bielkovín v škrobárenskom odpade, vznikajúcom pri spracovaní kukurice na škrob, vyznačujúci sa tým, že na odpad z výroby kukuričného škrobu s obsahom sušiny 0,03 lkg/kg až 0,18 kilogramov/kg sa pôsobí enzýmovým súborom s a-amylolytickou aktivitou pri teplote 30 až 90 °C po dobu 0,2 až 1,5 h.2. Spôsob podľa bodu 1, vyznačujúci satým, že na každý 1 kg odpadu z výroby kukuričného škrobu sa pôsobí súborom enzýmov s oe-amylolytickou aktivitou v množstve,ktoré zodpovedá najmenej 560 jednotkám dextrinačnej aktivity.3. Spôsob podľa bodov 1 a 2, vyznačujúci sa tým, že z materiálu p.o hydrolýze sa stekutená zložka odstráni s výhodou odstredením.

MPK / Značky

MPK: A23J 1/16

Značky: obsahu, bielkovín, škrob, zvýšenia, spôsob, škrobárenskom, spracování, kukurice, vznikajúcom, odpade

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-260178-sposob-zvysenia-obsahu-bielkovin-v-skrobarenskom-odpade-vznikajucom-pri-spracovani-kukurice-na-skrob.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob zvýšenia obsahu bielkovín v škrobárenskom odpade, vznikajúcom pri spracování kukurice na škrob</a>

Podobne patenty