Způsob přípravy ingotů z obtížně tvařitelných austenitických ocelí

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Způsob připravy ingotů z obtížné tvařitelných austenitických oceli zejména dusikem legovaných oceli ke tváření,jehož podstata spočivá v tom, že se ingot po odlití kontinuálně vychladi na povrchovou teplotu pod 500 OC a pak se podrobĺ v peci antiferitisačnímu žĺhánĺ po dobu 20 až 120 s na 1 mm tloušřky při teplotě o 30 až 130 °C vyšší, než~ 1 i je optimální teplotatvářenĺ, na kterou se inqot(54) Způsob přípravy íngotů z obtížné tvařitelných austenitických ocelíVynález se týká způsobu přípravy ingotů z obtížné tvařitelných austenitických oceli,zejména dusíkem legovaných ocelí ke tváření.Až dosud se ohřev ke tváření ingotů z austenitických oceli typu MnCrN provádí bez předchozího,primátního vychlazení na maximální teplotu 1 150 OC. Po docílení tvářecí teploty se ingotypřevezou pod kovací agregát, kde se porvede první operace, zpravidla okování hran ingotů.Nevýhodou dosavadního způsobu ohřevu ingotů z, austenitické oceli typu MnCrN je zhoršenátvařitelnost, vyvolaná přítomností feritu delta v základní austenitické matrici. Existence feritu delta je způsobena likvačními ději při tuhnutí ingotů. Zhoršená tvařitelnost austeni tických ocelí tpyu MnCrN je přicinou vzniku povrchových trhlin, zejména při pvnich operacích tváření.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob přípravy ingotů z obtížné tvařitelných austenitických oceli, zejména dusíkem legovaných ocelí ke tváření podle vynalezu, jehož podstata spočíva v tom, že se inqot po odlítí kontinuálně vychladí na teplotu povrchu pod 500 OC a pak se podrobí v peci antiferitisačnímu žíhání po dobu 20 až 120 sec na 1 mm tloušřky při teplote o 30 až 130 OC vyšší, než je optimální teplota tváření, na kterou se pak V téže peci ochladí.Předností způsohu ohřevu íngotú podle vynálezu je významné zlepšení tvařitelnosti austenitických obtížně tvařitelných oceli typu MnCrN, u nichž je v primární licí struktuře vedle austenitu i ferit delta. Očinek antiferitisačního žíhání se projeví potlačením feritu delta a vznikem monofázové austenitické struktury. Na tahových zkouškách tvařitlenosti bylo expe~ rimentálně prokázáno, že antiferitisační žíhání významně zvyšuje kontrakci, která je považována za míru tvařitelnosti. V litém stavu je kontrakce oceli MnCrN při tep 1 otěl 150 DC v průměru 40 při obsahu feritu delta do 10 3 objemového podílu. Po aplikaci antiferitisačního žíhání při teplotě 1 220 DC po dobu 2 hod. je hodnota kontrakce při teplotě l 150 OC nejméně 55.Příkladem použití způsobu ohřevu podle vynálezu je ohřev ingotu z austeniticke oceli typu MnCrN o hmotnosti 5 700 kg. Inqot s teplotou povrchu 450 OC se vsadí do pece o maximální teplotě 900 °C s prodlevou na této teplotě 2 hodiny. Náhřev na teplotu antiferitisačniho žíhání, tj. 1 200 °C se provede maximálně rychlosti 100 OC/hod. Na teplotě 1 200 DC se ingot ponechá po dobu 6 hod, pak v téže peci se provede pokles na optimální kovací teplotu 1 150 °C. Při této teplotě se provede první tvářecí operace, tj. okování hran ingotu.Dalším příkladem je postup při ohřevu ingotu z austenitické oceli typu MnCrN o hmotnosti 3 700 kg. Ingot vychlazený na teplotu dílny se založí do pece teplé nejvýše 350 °C. Na této teplotě se ponechá 2 hodiny. Náhřev na teplotu 650 DC se provede rychlostí 80 °C/hod, prodleva 1 hodina, pak ohřev rychlostí 120 OC/hod na teplotu antiferitisačního žíhání 1 220 OC. Prodleva na teplotě 1 220 OC po dobu 4 hodin a ochlazeni v peci na teplotu 1 150 °C. Při teplotě 1 150 °C bude zahájeno kování shodné jako v předešlém případě.Způsob přípravy ingotů z obtížné tvařitelných austenitických oceli, zejména dusíkem legovaných oceli ke tváření, vyznačený tím, že se ingot po odlití kontinuälně vychladí na pmmcmmxm teplotu pod 500 °C a pak se podrobi v peci antiferitisačnímu žíhání po dobu 20 až 120 sec na 1 mm tlouštky při teplotě o 30 až 130 °C vyšší, než-li je optimální teplota tváření, na kterou se inqot V téže peci nechá zchladnout.

MPK / Značky

MPK: C21D 1/26

Značky: tvařitelných, ingotu, austenitických, způsob, přípravy, obtížně, oceli

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-257649-zpusob-pripravy-ingotu-z-obtizne-tvaritelnych-austenitickych-oceli.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob přípravy ingotů z obtížně tvařitelných austenitických ocelí</a>

Podobne patenty