Způsob redukce kyslíkatých sloučenin a síry

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Auwrvynákzu MOSTECKÝ JIŘI akademik, WEISER OTTO doc. ing. Drsc., PRAHA.(54 ł Způsob rodukca kyalllmtých nloučonin alryZpůsob redukce kyalikatých sloučenin siry,zejména aíranů a siřičitanů alkalických kovů,spočivá v tom, že se na vodné roztoky síranů a siřičitanů působí vodíkem, popřípadě syntéznim plynem, v přítomnosti katalyzátorů odolných proti otravě sírou pri teplotě 250 až 450 ° Celsia s výhodou při teplotě 300 až 400 °C a při tlaku 1 až 20 MPa s výhodou 2 až 5 MPa.Ten~ to způsob lze využít tam, kde je doatatečný zdroj přebytečného vodíku a současně zdroj odpadnich síranů nebo siřičitanů.Vynález se týká způaobu redukce kyslikatých sloučenin síry, zejména odpadnich síranů a siřičitanú amonných a alkalických kovů.V energetice a chemíckém průmyslu vzniká velké množství odpadnlch oxidů síry, které představuji závažný ekologický problém, zatěžujíci životní prostředí. K jejich zachycovánĺ je vyprącována, odzkoušena i provozně zavedena řada metod. Přitom vznikají sirany a siřičitany,které rovněž rezultuji při řadě jiných chemických výrob a jejichž využití je někdy velmi problematickě.Velmi výhodným způsobem využití odpadnich siranů a siřičitanů by byla jejich selektivní redukce na elementárni síru, případně přes sirovodik. I když je tato reakce možná například pomoci různých chemických činidel a bioohemicky, zpracování velkých množství surovin bylo dosud technicky nerealizovatelné a ekonomicky nepřijatelné.Redukci kyslikatých sloučenin síry, zejména odpadnich siranů a aiřičitanů amonných a alkalických kovů řeší způsob podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že se vodné roztoky síranů a siřičitanů katalyticky redukují vodíkem za vzniku najnižších oxidačních stupňů síry,elementární síry a sirovodíku. Katalytická redukce se provádí za teplot 250 až 450 °C, s výhodou při teplotě 300 až 400 OC a při tlaku 1 až 20 MPa, s výhodou 2 až 5 MPa. Je výhodné provádět redukci katalyzátory na bázi sulfidů přechodových kovů.vynález je možno s výhodou uplatnit tam, kde je dostatečný zdroj přebytečného nebo velmi laciného vodíku a současně zdroj odpndnich síranú nebo siřičitanů. Hlavní výhodou je možnost zužitkování aulfátové síry za vzniku elementární siry, případně přes přechodně vzniklý sirovodik. Elementárni sira má mnohostranné uplatnění V národním hospodářství.vynález je blíže vysvětlen pomoci dále uvedených přikladů jeho provedení. Přiklad 1Roztok 66 g sizanu amonného (NH 4)2 S 04 ve 100 ml vody byl hydroqenován v rotačním tlakovém autoklávu v přítomnosti 10 S hmot. katalyzátoru NOS při počátečnim tlaku vodíku 8 MPa, při teplotě 350 OC po dobu půl hodiny. Během reakce došlo k 99 redukcí síranu.za podmínek uvedených v přikladu 1, ale při 3 MPa, bylo doaaženo 99 redukce síranu.1. způsob redukce kyslikatých sloučenin siry, zejména sirąnů A siŕičitanů amonných a alkalických kovů, vyznačujicí se tím, že na vodné roztoky síranů a sižičitanů se působí vodíkem,popřipadě syntézním plynem, v přítomnosti katalyzátorů odolných proti otravě sírou při teplotě 250 až 450 °C, 5 výhodou při teplotě 300 až 400 °C, a při tlaku 1 až 20 MPa, s výhodou 2 až 5 MPa.2. způsob podle bodu 1, že se redukce provádí v přítomnosti katalyzátorů na bázi sulfidů přechodných kovů.

MPK / Značky

MPK: C01C 1/22, C01C 1/24

Značky: způsob, kyslíkatých, sloučenin, síry, redukce

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-257579-zpusob-redukce-kyslikatych-sloucenin-a-siry.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob redukce kyslíkatých sloučenin a síry</a>

Podobne patenty