Sposob získavania zinku z kalov získaných pri regenerovaní ťažkej tekutiny

Číslo patentu: 254002

Dátum: 17.12.1987

Autori: Sasák Ladislav, Tuček Lubomír, Tarhanič Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Spôsob získavania» ziuku. z kaluuzískaných pri regenernvaní ťažkej tekutiny~ Riešeníesaz-týka spôsobu/získavania zinku z. .kalov získaných prľrregenerovaní. ťažkej tekutdnny a z dplachuvacích vôd predu-ktov rozpłavovaniag Podstata riešenie - spočíva v pnípravcąxrmutu-zzzka-lov získaných re~ generáciou ťažkej tekutiny, jej fíltráciou cez filtračný materiál použitím oplachovacích vôd, V pôsobení vodného roztoku uhličitanu sodného na filtrát, získaný filtrácíou rmutu a v oddelení zrazeniny od filtrátu fíltráciou.vynález sa týka spôsobu získavania zinku z kalov získaných pri regenerovaní tažkej tekutiny, pripravenej z vodného roztoku ZnC 12 a z oplachovacích vôd produktov rozplavovania uhlia, nerúd, alebo iných látok,založeného na rozdiele ich mernej hmotnostl.Doterazsa zinok z kalov získaných pri regenerovaný ťažkej tekutiny, pripravenej z vodného roztoku ZnC 12 a z oplachovacích vôd produktov rozplavovanla uhlia, nerúd,alebo iných látok nezískava a kaly, prípadne oplachovacie vody, sa likvidujú.Nevýhodou tohto postupu je strata zinku,ako aj znečisťovanie životného prostredia.Uvedený nedostatok je podľa vynálezu odstránený spôsobom získavania zinku, ktoreho podstata spočíva v príprave rmutu z kalov získaných filtrovaním ťažkej tekutiny cez filtračný material použitím oplachovacích vôd produktov rozplavovania, ďalej pôsobení 10 až 20 vodného roztoku uhličitanu sódneho a oddelenia zrazeniny s obsahom vyzrážaného zinku vo forme 2 ZnC 03. 3 Zn 0 H 2 od filtrátu filtrovaním cez filtračný materiál.Získavanie zinku z kalov pri regenerovaní ťažkej tekutiny, pripravenej z vodného roztoku ZnC 12 a z oplachovacích vôd produktov rozplavovania sa dosiahne filtrova 4ním znečistenej ťažkej tekutiny cez filtračný materiál, prípravourrmutu z kalu zachyteného na-f 11 tračnommateriálu použitím oplachovacích vôd produktov rozplavovania,filtrovanim rmutu cez, filtračný materiál,pôsobením 10 až 20 vodného roztoku uhličitanu sodného na filtra až do ukončenia zrážacej reakcie a oddelením zrazeniny s obsahom vyzražaného zinku vo forme 2 ZnCOs. 3.ZnOHzAod.fi 1 trátu, filtrovaním cez filtraěný materiál.Prevedenie spôsobu získavania zinku z kalov pri regenerovaní ťažkej tekutiny a z oplachovacích vôd obsahujúcich Znclz podľa vynálezu spočíva vo filtrácii znečistenej ťažkej tekutinycez hustú filtračnú tkaninu vo filtračnej odstredivke, príprave rmutu z kalu zachyteného na filtračnej tkanine použitím oplachovacej vody o zahustení 100 g . l, jeho filtracii cez hustú tiltračnú tkaninu vo filtračnej odstredivke, zrážaní zinku vo filtrate jeho premiešavaním s 10 vodným roztokom u-hličitanu- sodného v množstve 200 l na 1-000 1 rmutu a oddelení zrazenlny s obsahom 2 ZnCOs . 3 ZnOH 2 od filtrátu, filtráciou cez hustú filtračnú tkaninu vo filtračne odstredivke.Spôsob získavania zinku z kalov získaných pri regenerovaní ťažkej tekutiny, pripravenej z vodného roztoku ZnC 12 a z oplachovacích vôd produktov rozplavovania, vyznačený tým, že sa pripraví rmut z kalov získaných filtrovaním ťažkej tekutiny cez filtračný materiál použitím oplachovacích vôd produktov rozplavovania o zahustení 100 až 200 g . l, pričom sa na filtrat získaný filt rovaním rmutu cez filtračný materiál pôsobí 10 až 200/o vodným roztokom uhličitanu sodného v množstve 50 až 200 l na 1000 l rmutu až dnnkončeniarzrážacej reakcie a zrazenina s. obsahom .vyzražaného zinku vo forme 2 ZiíCO 3 . 3.Zn(0 H-2 sa oddelí od filtratu filtrovamm cez filtračný materiál a . f iltračnýx koláč sa. nuti-noky spraeuje

MPK / Značky

MPK: C22B 19/30

Značky: získavania, zinku, spôsob, regenerování, získaných, ťažkej, kalov, tekutiny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-254002-sposob-ziskavania-zinku-z-kalov-ziskanych-pri-regenerovani-tazkej-tekutiny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob získavania zinku z kalov získaných pri regenerovaní ťažkej tekutiny</a>

Podobne patenty