Drevovláknitá doska rovinného alebo tvarovaného prevedenia

Číslo patentu: 252355

Dátum: 13.08.1987

Autor: Nagy Vojtech

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO WNÁLEZY 45 Vydané 15 10 33 A OHIEVY(725) Autor vvnlłezu NAGY VOJTECH mg. CSc., KOŠICE54 Drevovláknitá doskazrovínného alebo tvarovanéhu prevedełäaÚčelom riešenia je zníženie spotreby »clefícitných dłrevín s vyšším obsahom prirodzených živíc pri zachovaní priaznivých vplyvov Ina fyzikálne a mechanické vlastnosti výrobkov za súčasného zlepšenia estetického vzhľadu výrobkov. Uvedełného účelu vynálezu sa dosiahne tým, že povrchové vrstvy sú vytvorené v h-rúbke 2 až 30 0/0 z hrúbky dosky po každej strane výrobku z vlákąnitej hmoty drevín s obsahom prírodzených živíc a sprolu so stredovoľu vrstvou sú zlisované v jednJom lisovacom postupe.Vynnález sa týka drevovláknitej dosky rovininého alebo tvarovaného prevedenia špeciálneho zloženia povrchových vrstiev s hydrofóbxnyml vlastnosťami.V súčasnej dobe vyrábané rovinné i tvarované drevovláknitá dosky majú rovnaké zloženie v celom svojom priereze. S cieľom zníženia hydroďiloých vlastnosti použitých lignocelulózových surovin, ktoré sa prenášajú .na hotový výrobok spôsobujúc enormné .napúčtanie a vysokú nasiakavost, pridáva sa. parafin, syntetické živice alebo iné hydrofóbne látky v množstve obyčajne do 2 hmotnosti výrobku .a často i vo väčšom množstve. Odhliadnúc od nákladovosti tohto opatrenia pridávaný panatin sa pri lisovaní vyplaví v značnom množstve (D 18. povrch výrobku a spôsobuje -obtlaže najmä pri lepemí, laminovaní, luakovaní a inej povrchovej úprave. Povrchové vrstvy sa v takýchto prípadoch zbrusujú v množstve až do 20 z hrúbky výlisku, čo znižuje výrobnú kapacitu a zvyšuje náklady na výrobu, včítane zvyšovania spotreby energie o podiel pripadajúci na zbrusovonie povrchových vrstiev. Ale ani touto úpravou sa nedosiahne úplne dokonalého stavu, nakoľko parafín je rozložený v celom materiáli výlisku.Uvedené nedostatky doposial znameho stavu techniky odstraňuje drevovláknitá doska rovilnnného alebo tvanovasného prevedenia podla V álezu, KUOTĚÍID podstata spočíva v tom, ze pozostáva z troch vrstiev vlákinitej hmoty drevín, pričom povrchové vrstvy sú vytvorené z rozvlákneného živičnatého dreva alko» sú borovica, smrek a iné,v množstve 2 až 30 z celkovej hrúbky vlaknitého koberce s obsahom živice 0,5 až 7,0 a. stredovú vrstvu -o hrúbke 40 až 90 pero. tvorí vrstva vláken z dreva zušľachtemého parafínrom alebo inou hydrofóbnou látkou.Výhody špeciálnej skladby nuovonavrhovanej dosky sú V tom, že sa znižuje spotreba deficitných drevín s vyšším obsahom prirodzených živia, kolofónií pri zachovaní priaz 4nivých vplyvov na fyzikálne a mechanické vlastnosti výrobkov. Toto riešenie umožňuje zníženie, resp. úpllné vylúčenie aplikácie parafionu, čo má priaznivé účinky pri povrchovej úprave látkami riedenými rôznymi rozpúšüadlami, ktoré rozpúštajú aj parafin a vyplavujú na povrch stažujúc a predlžujúc ich vysýchanle. Novost doskysp.očívta v novonavrhovanej špeciálnej ,skladbe pri ktorej sú povrchové vrstvy vytvorené zdrevin s vysokým obsahom pri-rodzenýchjžlvíc.Drevovláklnité dosky alebo tvanové výlisky o hrúbke 3,2 mm vyrobene tak, že povrchové vrstvy, líonu aj rubovú stranu majú vytvorenú prwri vrstvení vláknitého koberce v hrúbke po 1 mm z vlákna z borovicovéh-o dreva bez použitia paraflnu. stredové vrstva je z vlákna bukového udrevva, prípad-ne rôznych zmesi v hrúbke 1,2 mm zušlachtenéhopia-rannom, ktoré sú Spolu zlisované v jed nom lisovacom postupe. P r Ik l a d 2Drevovláknitá doska o hrúbke 8 mm vyrobená tak, že má lícnu .a rubovú stranusmrekového dreva bez pridania parafínu. stredové vrstva je z vlákna (lubového alebo iného listnatéhvo dreva, pripadne zo zniesí rôznych druhov vlákna o hrúbke 4 milimetre so zušlachtením vysýchavými olejmi alebo inou hydnofóbnou látkou, ktoré sú spolu zlisované v jednom lisovacom postupe.Výrobky podľa vynálezu sa vyznačujú vysokým estetickým vzhladom s vyššími fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami a môžu sa lukratívlne aplikovat na linkách na výrobu dwrevovlákvnitých dosák suchým spôsobom prakticky bez investičných nákladov naviac.Drevovlákrnitá doska povinného alebo tvarióvaanéłio prevedenia, vyznačujúca sa tým,že pozostáva z troch vrstiev vlákvnitej hmoty udrevínn, pričom povrchové vrstvy sú vytvorené z rozvläiloneinéhvo živičnatého dreva ako sú borovica, smrek a iné, v množstve 2až 30 z celkovej hrúbky vláknitébo koberca s obsahom živice 0,5 až 7,0 a stredovú vrstvu o hrúbke 40 až 90 tvorí vrstvo vláken z dreva zušlachteného parafínom alebo inou hydrotóbnouu látkou.

MPK / Značky

MPK: B32B 21/02

Značky: drevovláknitá, doska, tvarovaného, rovinného, prevedenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-252355-drevovlaknita-doska-rovinneho-alebo-tvarovaneho-prevedenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Drevovláknitá doska rovinného alebo tvarovaného prevedenia</a>

Podobne patenty