1-(4-karbetoxyfenyl)2-propén-1-ón a sposob jeho prípravy

Číslo patentu: 250800

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hrdlovič Pavol, Lukáč Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD mo VYNÁLEZY 45 Vydané 15 07 88( 75 v Autor vynúiezu LUKAC IVAN ing. CSC., BRATISLAVA, HRDLOVIC PAVOL RNDr. CSC.,MALACKYÚčelom riešenia je l-tł-knarbetoxyfenyn-Z-propén-l-ón a spôsob jeho prípravy. Prodsteta prípravy 1-(4-karbetoxyfenyil~z-pr~o~ pén-l-ónu spočíva v tom, že sa na etylester kyseliny 4-3-ch 1 ör-1-propan 0 yl benzoovej pôsobí octanom draselným v vacetonitrlle pri teplote 20 °IC počas 2 hodín. vynález má použitie V chemickom priemysle na príprav»u fotoupolymérovąvynález sa týka 1-4-karbetoxyfenyU-2-propén-1-ónu a spôsobu jeho prípravy.Doteraz je známy spôsob prípravy aromatiokých Z-propén-l-ónov dehydrochloráciou 1-aryl-S-chlór-l-propanönov alkalickými -octanmi v alkalickom prostredí. P. Hrd 1 ovič I. Lukáč, Developments in Polymer Degra~ datiown 4, 101 1982 Ed. N. Grassie, Applied Science Publishers Ltd. Nevýhodou tohto postupu prípravy Z-propén-Lónov spočíva v tom, že okrem produktu vznikajú i adlčné produkty alkoholu a vznikajúcej kyseliny octvovej na dvojitü väzbu 2-propén-1-ónu.Podstatou vynálezu je l-tl-karbetoxyfenylj-z-propén-l-ón. Podstatou vynálezu je ďalej spôsob prípravy tejto zlúčeniny, ktorý spočíva V tom, že na etylester kyseliny 4-3 ~Ch 1 ór-1-propanoyl benzoovej sa pôsobí octanom draselným v acetonitrile pri teplote 20 °C 2 hodiny.Výhodou uvedeného vynálezu je, že umožñuje pripraviť predmetnú zlúčeninu temer v kvantitatívnom výťažku a jednoducho. Použitie acetonitrilu a optimalizácia reakčnej doby znižuje podiel vedľajších produktov.K suspenzii 7,16 g 0,073 mól bezvodého octanu draselneho v 1155 ml acetonitrilu sa pridá 11,5 g 0,048 möl etylesteru kyseliny 4-3-chlór-1-pnopany 1 benzoovej. Po 2 hodinách miešania pri 20 °C sa odfiltruje chlorid drxaselný a roztok sa za vákua zahustí maximálne 30 °C. Surový produkt sa rozpustí v dietylétere, premyje vodou a suši bezvodým siranom sodným. Po odpareni dietyléteru produkt sa zbavil stôp vedľajšieho produktu chromatograficky na silikagéle s eluentom hexán acetón v objemovom pomere 955. získalo sa 8,8 g 90 0/0 1-4-karbetoxyfeny 1 j-Z-propén-l-önu. Analýza pre l-karbetoxyfenyl Z-propén-l-ón 012111203 molekulová hmotnost 204,23 vypočítaná 70,58 0/0 hmot. uhlík 5,92 0/0 hmot. vodík nájdené 70,62 0/0 hmot. uhlík 6,08 0/0 hmot. vodik.vynález má použitie V chemickom priemysle na prípravu fotopolymérov.2. Spôsob prípravy l-4-karbetoxyfenyl-Z-proapén-l-ónu podľa bodu 1 vyznačujúci sa tým, že na etylester kyseliny 4-3-chl 6 r-1-propanoylbenzoovej sa pôsobí octanom draselným v» acetonitrile pri teplote 20 0 G 2 hodiny.

MPK / Značky

MPK: C07C 49/217

Značky: spôsob, 1-(4-karbetoxyfenyl)2-propén-1-ón, přípravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-250800-1-4-karbetoxyfenyl2-propen-1-on-a-sposob-jeho-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">1-(4-karbetoxyfenyl)2-propén-1-ón a sposob jeho prípravy</a>

Podobne patenty