Způsob regenerace palladia z oplachových lázní

Číslo patentu: 250053

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hušek Bohumil, Mašek Pavel, Horský Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO WNALEZY à 315 W5/1) Zpfxseb regeurąsrace paľadia z Uplaehových lázníŘešení se týká způsoxbu regexnerace pelladía z oplachových lázní po aktívací kera ramických dielelçtrikV případě použití stabiłízovaného aktivačnĺho roztoku s komplexné vázaným palladiem nelze íontoměníčové kolony použít,jelikož tato operace vede pouze k částečnémtt zachycenlí palladía.Oplachová lázeñ, která je tvořeala bežnounou vodou s přídavłçen) 20 aLZ 150 mg/l rozpustné S 011 vápníku, hořčíłçu nebo železa se nechá 610 hodin odležet, přičemž dojde k rozpadu lçcunplexuĺch iontů Jalladia a. vzniku odfilurované sraženiny, v níž je obsaženo veškeré palladiumvynález se týká způsobu regenerace palLardla z oplachołvých lázní po aktivaci keramických dielektrik před bezproudovým pokovovacím procesem.Nevodivé předměty je třeba před bezproudovým pokovovacím procesem aktivovat, tj. opatřit je na povrchu určeněm k pokovení zárodečnými centry, na kterých se zachytí lonty príslušného kovu. Reakce pak dále probíhá již autokatalyticky.K aktivaci se používají kovy jako palladium, platina, měď, stříbro, většinou po předchozím zcitlívění povrchu, kupř. naadsorbovaným chloridem cínatým. K aktivaci keramických dielektriokých materiálů před bezproudovým niklováním se nejlépe osvědčilo palladium. Nanáší se na povrch izolantu prostým namáčením do aktivačního roztoku, v něrnž je palladium vázáno ve formě komplexního iontů za prítomnosti stabilizačníoh přísad. Po prevedené aktivaci je nutno povrch izolantu řádně opláchnout V několika oplachových vodách, aby se přebytečně množství roztoku nedostalo do pokov.ovací lázně, kde by mohlo způsobit rozpad lázně. Rozborem lze zjistít, že na povrchu izolantu se zachytí jen nepatrné množství palladia, které k aktivaci postačuje.Mnohem větší podíl se vynese z aktivační lázně do oplachu, kde se při opakovaných postnpech koncentrace palladia při stacionární formě oplachové soustavy zvyšuje. Přitom postupně v jednotlivých zařazených oplachových vanach je koncentrace přibližně o řád nižší podle velikosti van a plochy aktivovaných desek.V současné době se doporučuje regeneraci provádět tak, že se oplachové vody prohánějí iontoměnnou kolonou, ve které se zachyceně palladium opět získava eluací.V případě použití stabilizovaněho aktivačního roztoku s komplexné vázaným palladiem nelze iontoměničově kolony použít,jelikož tato operace vede pouze k částečněmu zachycení palladia.Nedostatky současného stavu techniky řeší způsob regenerace palladia z oplacho w z I z. ivých lázní po aktívaci izolantů, zvláště keramiky v stabilizovaných aktivačních roztocích, vyznačený tim, že oplachová lázeň tvorená technologickou vodou, případně vodou destilovanou s přídavkem 20 až 150 mg/l rozpustné soli vápníku a/nebo horčíku a/nebo železa se ponechá odležet po dobu 6-40 hodin, přičemž dojde k rozpadu komplexních iontů palladia a vzniku odfíltrovane sraženiny, v níž je obsaženo veškeré palladium.Výhodou vynálezu vůči stávajícímu způsobu je, že se palladium z oplachove vody spolehlivě získá jednoduchou reakcí s možnosti opětného použití oplachové vody po odfiltrování hydroxidu palladnatého, oproti nákladnému zachycování na ionexu, spojenému s nutnosti ošetřovaní celého zařízení.Vynález bude blíže vysvětlen a popsán na příkladu možného použití podle vynálezu.Do první oplachové lázně o obsahu 10 litrů s přeneseným roztokem chloridu palladnatého o pH 2 až 4 se přidal roztok hydroxidu sodného až do neutrální reakce s pH asi 7. je možné použít rovněž hydroxid draselný, vápenatý či hořečnatý. Po dosažení neutrality se přidala rozpustná sůl vápníku může být těž hořčíku v množství asi 50 Ing/l Ca či Mg nebo jejich směsi.Poté se nechala lázeň V klidu po dobu šesti hodin, přičemž je možné i více, aby se vyloučíl hydroxid palladnatý pokud možno v hrubší dobře filtrovatelné formě.Po odflltrování hydroxidu palladia lze vodu opět použit k oplachu. Posuneme-li vanu směrem k vyšší koncentraci, tj. druhou oplachovou vanu namísto prvé a třetí na místo druhé atd. a vanu s vodou, z níž byl hydroxid palladnatý odstraněn, zaradíme na místo poslední, vytvoříme uzavřený okruhs maximálnim využitím oplachové vody minimálním únikem palladia.Způsob regenerace palladia z oplachových lázní po aktivaci izolantů, zvláště keramiky v stabilizovaných aktivačních roztocích, vyznačený tím, že oplachová lázeň tvořená technologickou vodou, případně vodou destilovanou s přídavkem 20 až 150 mg/l roz pustně solí vápníku a/nebo hořčíku a/nebo železa se ponechá odležet po dobu 6-10 hodin, k dosažení rozpadu komplexních iontů palladia a vzniku odflltrovatelné sraženiny, v níž je obsaženo veškeré palladium.

MPK / Značky

MPK: C22B 11/04

Značky: lázni, oplachových, regenerace, způsob, palladia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-250053-zpusob-regenerace-palladia-z-oplachovych-lazni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob regenerace palladia z oplachových lázní</a>

Podobne patenty