Sposob elektrotroskového zvárania hliníka alebo jeho zliatin

Číslo patentu: 250031

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vehner Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

i 75 Autor vynllozu VÉHNER LADISLAV ing. CSc., BRATISLAVA(54) Spôsob elektrotroskuvého zvárania hliníka alebo jeho zliatinRiešenie sa týka spôsobu enlektrotroskového zvárania dielcov z »hliníka alebo jeho zliatin, a to dielcov s rovnakým odvodoum tepla z miesta zvaru, Iktorý umožňuje vylúčiť vznik neprievarov a zaručuje rovnomerný celistvý zvar veľmi dobrých mechanických vlastností.Podstata riešenia spočíva v tom, že pri zváraní plnýoh kusov so zväzikom líšt alebo pleclhov privádza sa do plného kusa zvárací prúd o 15 až 40 9/0 nižší alko zvárací prúd privádzamý do zvâzk-ov líšt alebo plechov.vynález sa týka spôsobu elektrotroskového zvárania dielcov z hliníka alebo jeho zliatin, ktoré majú rovnaký odvod tepla z miesta zvaru ,najmä plných kusov so zväzkom líšt alebo pleohov..Pri eleaktrotroskovom zváraní hliníka a hlinik-ovýich zliatín musia mat zvarané diel»ce v mieste zvaru približne rovnakú hrúbku zvarových hráin, aby bol rovnaký odvod tepla do zvarovýoh hrán. V prípade, že táto podmienka nie je splnená, vznikne na strane, kde je malý odvod tepla príliš hlboký závar a na strane druhej, kide je odvod tepla velký, je hĺblka závaru -malá a často ostávajú neprevarené nespojenné miesta.V praxi sa tento rozdiel rieši tak, že u dielca, k-de sa .preudpoklodá veľký odv-od tepla, sa zvarová hrana predohreje na teplotu 150 až 200 °C. Nevýhodou tohoto postupu je, že komplikuje zváranie, je energeticky .náročný a predlžuje čas prípravy materiálu pred zváraním.Ďalšou jeho nevýhodou je, že nezaručuje spoľahlivé spojenie pri zváraní rhrubých plných kusov so zväzkom líšt alebo zväzkom plechov, čo je častý spoj puri stavbe prúdovodičovýrch systémom, zberníc.Uvedené nevýhody sa do značnej miery odstránia spôsobom elelktrotrosłkového zvárania hlinika podľa vynálezu, kt-orého (pod stata spočíva v tom, že zvárací prúd privádzaný do pevného kusa je 0 15 až 40 nižší aIk-o zvárací prúd, priváldzaný do zväzku lišt alebo plechov.Spôsob podľa vynálezu umožňuje zvárat dielce z hliníka alebo z jeho zliatin, ktoré majú nerovnakú hrúbku zvarových hrán bez použitia lpredohrevu alebo iných doplnkových opatrení.Ďalšou jeho výhodouje, že umožňuje vytvorit spoľahlivý, dokonale .prevarený zvarový spoj medzi hrubým plným kusom a zväzkom líšt alebo zväzk-om plechov.Zo zdroja zvaracieho prúdu sa pripojí jeden pól na -elektrodu a »druhý pól sa dvomi rôznymi prívodmi pripojí na obidve zvárané kusy. Pri zváraní 100 -Inm hrubej dosky z čistého hliníka so zväznkom 5 Iks 20 mm hrubých dosiek, sa na plnú »dosku priviedol zvárací ĺpľúld .o intenzita 2 000 A a ,na stranu zväzku »dosiek prúd o intenzita 3 000 A. Rozdielrna velkost prúdov sa da dosiahnut .použitím dvoch prívodnýoh Ikáblov a pripojených zariadení, .majúclch rôz-ny ohmický odp-or alebo zariadením tlmivky do jedného z prívodov.Zvarové spoje, vyhotovené spôsobom podľa vynálezu, preukázali velmi dobre meohanioké vlastnosti a vo všetkých prípadoch vyhoveli prevádzkový-m požiadavkám.Spôsob elektr-otroskového zvárania dielcov z hliníka alebo jeho zliatin, ktoré majú rovmalký odvo-d tepla z miesta zvaru, najmä plných lkusov sro zväzkom líšt alebo .p-lechov,keď jeden pól zváracieho prúdu sa jprip-ojí na zváraciu elektródu .a »ďruhý pól sa pri pojí ndvomi prívodmi na obidva zvárané Ikusy, »vyznačujúici sa tým, že zvárací prúd privádzaný do pevného .kosa je o 15 až 40 0/0 nižší ako zváraní prúd prívádzaný do zväzku líšt alebo plechov.

MPK / Značky

MPK: B23K 25/00

Značky: hliníka, elektrotroskového, zvárania, spôsob, zliatin

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-250031-sposob-elektrotroskoveho-zvarania-hlinika-alebo-jeho-zliatin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob elektrotroskového zvárania hliníka alebo jeho zliatin</a>

Podobne patenty