Sposob výroby dýh

Číslo patentu: 248227

Dátum: 12.02.1987

Autori: Pleško Ivan, Kadlec Pavol, Vavrovič Ján, Katuščák Svetozár

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

751 Autor vynálezu KATUŠČÄK SVETOZARjng. CSC., B 13 ATISLAVA, KADLEC PAVOL ing.,PEZINOK, VAVROVIC AN ing., PLESKO IVAN ing., BRATISLAVAPredmetom riešenia je spôsob výxrvo-by dýh termlokou alebo termochemickou plastlfikâcíou. Čelné plochy priečnych rezov sa.predhrejú, následne sa opatría vrstvou plastu al-ebo organiczkého materiálu impregnovalného plansutami, reaktoplastamí alebo oligoméąrmi pri teplote 120 až 280 °C pri tlaku 0,05 až 1,0 MPa po dobu 3 až 60 sekúnd. Po vytv-rdení alebo ueclhnutí sa vykoná mecíhanioké udelenie kmeňa alebo hranola na dyhy, ktoré sú pevnejšie a majú menší počet koncových trhlín .ako doposial vyrábané dyhy.vynález rieši spôsob výroby .dýh z kmeňov alebo hranolov z dreva s termi-ckou alebo ter.mickochemickou Iplastifikäciou, Pri známych spôsoboch výroby okrasných dýh z masívnyclh kmeňov alebo hranol-ov dreva sa drevo mechanicky delí kovovými nástrojmi lújpaním, excentrickým lúpanĺm alebo .krájaním, Pritom je u väčšiny drevín nevyhnutné drevnú hmotu pred mechanickým delením plastifikovať, čo sa vykonáva prakŕtioky výlučne účinkom tepla a vody,prípadne termochemlckou plastitikávciou. Po lúp.aní alebo krájaní sa dyhy buď navíjajú alebo nalstrihajú a ,potom sa skladajú ,do súborov alebo sa priamo transportuijú d-0 sušiarni.Počas vlastného mechanického .delenie,oavíjania, strihanie, Skladanie .mokrýclh dý-h do z-väzkov, skladovania a transportu mokrých dýh do sušiarne, ale najmä .počas sušenia, dochádza .k nerovnomerněmu odparovaniu vody z dýh. Pritom v dôsledku toho, že Ipríepu-stnosť dreva v smere vlákien je podstatne vyššia .ako v tangenciálnom .a radiálnom smere .ako aj preto, že plochy dýh sú zväčša zalkryte, je rýc-hlost vyparovanía z čelných plôch vyššia.Dôsledkom .nerovnomerného vygparlovania vznikajú v -dylháoh trhlinyPri výrobe okrasných .dýh je snahou prechádzať na najmenšie hrúbky, ktoré sú v súčasnosti v rozsahu 0,8 až 0,2 mm. Pri doprave a manipulácii s týmito dyhami dochádza k ich častému mechanickému powškodz-ovaniu.Nevýhody súčasného stavu do značnej miery orlstraňuje spôsob výroby dýlh podľa vynálezu, .ktorélho podstatou je to, že čelné plochy priečlnych rezov kmeňov alebo hranolov z dreva o vlhkosti 20 až 210 0/0 sa predhrejú na teplotu 120 až 400 °C »po dobu 3 až 60 sekúnd, následne sa čelné plochy opatria vrstvou plastu alebo vláknitého organického materiálu impregnovaného plas~ tami, reaktoąplastami alebo oligomérlmi pri teplote 120 až 280 °C .a tlaku 0,05 až 1,0 MPa po dobu-B až 60 sekúnd o hrúbke 0,2 až 5 milimetrov a po vytvrdení aleb-o uschnutí sa vylkoná mechanické delenie kmeňa .alebo hraznolu na vdylhy.Výhody i vyšší účinok spôsobu výrobydýh .podľa predmetného vynálezu spočívajú v tom, že čelné plochy masivnych kmeňov alebo hranol-ov sú .počas lúpania alebo krájania stužené vrstvou syntetického polyméru .alebo .aj stužujúceho vláknitého organického materialu, ktorý zabraňuje úniku vlhkosti z čiel. Stužujúca vrstva na priečnom čelnom reze Imansívneho kmeňa alebo branola zamedzuje v značnej miere vzniku ,koncovýczh trhlín .dýh .pri mechanickom delení,sušení, transporte a manipulacil.Hranol dreviny orech upravený plastifikáciou v jpariacej jame má vlhkost 60 . Na čelné plochy hranola zanovnané frézovanim sa pritlalči kovová doska ohrevného telesa s povrchovou teplotou 350 °C po d-obu 60 sekúnd. Potom sa čelné plochy o teplote 200 C .opatria vrstvou etylvinylacetátovélho tavného lepidla z-ohríatehvo na teplotu 210 stupňov C a zalisuje sa na čelné plochy po dobu 10 sekúnd pri tlaku 0,08 MPa. Po -stulhnutí plastu s priemernou hrúbkou 1,5 mm sa hranol so stuženými čelnými plochami nakrája na hrúbku ndýb 0,6 mm. Vyrobené dyhy majú nižší ,počet koncových tr-hlin a sú od-olnejšie voči mechanickému porušeniu pri .manipulácitHranol dreviny buk má po plastiflká-cií v pariacom zvone vlhkost 110 . P-o zarovnaní čelných plôch hranola frêzovaním .sa na ne pritlačí kovová doska ohrevneho telesa s .povrch-ovou teplotou 300 °C .po dobu 60 sekúnd. Následne sa na predhriate .čelné plochy o teplote 200 °C pritlalčí fólia polyetylénu o hrúbke 1,5 mm a zalisuje sa pri teplote 260 C po dobu 20 sekúnd .pri tlalku 0,05 MPa.Spôsob .výroby dý-h podľa vynálezu sa môže využit vo všetkých drevospracujúclch poidnilkrmoh na výrobu krájaných ,dýh, .najmä vzácnych okresných drevín, ale aj pri výrobe lúpaných dýlh. iSpôsob výroby .dýh z kmeňov .alebo hran-olov z dreva .s terlmickou alebo termicko-chemickou plalstifikáci-ou účinkom tepla, vody, pary alebo chemikálií s následným mechanickým delením na dyhy, vyznaxčujúci sa tým, že čelné plochy pariečlnych rezov kmeňov .alebo hransolov o vlhkosti 20 až 21.0 sa predhrejú na teplotu 1220 .až 400 stupňov C .po d-obu 3 až 60 sekúnd, následnesa .čelné plochy ojpatría vrstvou plastu alebo vlálçnitělho organického materiálu impregnovaného plastami, reaIkt-ojplastami alebo oligomérmi pri teplote 120 až 280 °C .a tlaku 0,05 až 1,0 .MPa .po dobu 3 až 60 sekúnd o hrúbke 0,2 .až 5 mm .a (po vytvrdení alebo uschnut-í sa vylkoná mechanické de« lenie kmeňa alebo hranola na .dyhy.

MPK / Značky

MPK: B27L 5/00

Značky: spôsob, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-248227-sposob-vyroby-dyh.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob výroby dýh</a>

Podobne patenty