Spôsob prípravy farbiaceho preparátu z modrých kultivarov hrozna

Číslo patentu: 246449

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vojío Jaromír, Buchberger Otto, Pešek Josef, Zavadil František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autor vynalezu MALIK FEDOR ing. CSc., MODRA, DRDÁK MILAN doc. ing. CSC.,MALAQIVŠY, HRONCEK AN dOC. ing. CSC., BRATISLAVA,HLAVAC JAROSLAV ing., MIKULov(54) Spôsob prípravy farbíaceho preparátu z modrých kultivarnv hroznaRiešenie sa týka spôsobu epríprałvy farbiaceho preparátu z mo-drých kultivarov viniča hroznorodéiho Vitís vínifera).Podstata riešenia spočíva V tom, že sa upraví kyslo-sť červeného vína, získaneho spracovaním modrého hrozna, kyselinou chlorovodíkovou na hodnotu pH 3,2 až 3,5 a následne sa zahustí vo váku-ovej odpar-ke pri teplote 50 až 55 °C.Farblaci preparát možno využiť na ťvpra~ vu farebnosti prírodných hroznových, dezertných a šumivých vín, ako aj nealkoholických nápojov vyrábaných na báze hroznového muštu.Vynález sa týka spôsobu prípravy far-biaceho »preparátu z plodov modrých kultivarov viniča Vitis vinifera).Doposiaľ je známe .spracovanie modrého hrozna odzrnenim, nakvasovanim a lisovaním suroviny, s cielom získať ako finálny produkt prírodné červené hroznové vína,používané .ako odrodové a známk-ové k priamemu konzwmu. Úprava požadovanej intenzity a charakt-eru fatebnosti červeného vína možno -docieliť vzájomným rezom jednotlivých podielov vína. Takouto úpravou farebnosti nemožno však vždy docieliť požadovaný vzhlad známkového červeného vína. Pri tomto postupe môžu navyše jednotllvé podiely vín značne ovplyvniť štandardnost vône a chuti výroblku.Uvedené nevýhody úpravy iarebnosti možno odstrániť spôsobom prípravy farbiaceho preparátu z modrýchlçultivarov hrozna cestou odzrnenia, mletia, krátkodobého záhrevu, ošetrenia získanélho muštu, fermentácie pomocou čistej kultúry vínnych kvasiniek,školenia, ktorého podstatou je, že získané červené víno sa upraví pomocou kyseliny chlorovodíkovej na pH 3,2 až 3,5 a následnetekuté inokulum AsVKllliakvas 7 QD 1V priebehu fermentäcie, ktorú je potrebné viesť do sucha, dochádza priemerne k 13,5 0/9 retencii iarbiva. Po ukončení fermentácie, odstránení kvasničnej biomasy a filtrácii je potrebné v procese tvorby a zrenia vína aplikovať také škodliace postupy,ktoré umožnia zachovat maximalne koncentráciu tarbív a výrazne eliminovať podiel termolabilnýoh bielkovín.Získané červené hroznové víno sa upraví kyselinou -chlorov-odíkovou na pH 3,2 až 3,5 a zahuvstí vo vákuovej odparke pri teplote 50 až 55 °C na min. 35 0/0 Ihmot. refraktometriokej sušiny. Priemerný úbytok farbiva pri koncentrovaní je 3 až 5 hmot. Získaný tekutý koncentrat fanbív má nasledovné charakteristikysa zahustí vo vákuovej odparke pri teplote 50 až 55 °C.Stabilitu získaného produktu možno zvýšiť pridaním etanolu až do 40 0/0 obj. alebo sušenim do podoby instantného výrobku.Výhoda úpravy farebnosti červených vín touto cestou spočíva v tom, že malým objemovým podielom farbiaceho konoentrátu,pri zachovaní pôvodnej vône a chuti, možno docieliť požadovaný vzhľad červeného vina.V súlade s uvendenou podstatou vynálezu je vypracovaný nasledujúci postup hrozno modrého kultiv.aru sa po odzrnení pomelie,extrakcia farbív sa urýchli krátkodobým zahrevom mláta, získaný mušt sa odstredí, ošetrí oxidom siričitým, bentonitom a zakvasi sa čistou kultúrou vínnych kvasiniek. Pre účely riadenej fermentácie pri 20 °C je potrebné použit ~čistú kultúru vínnych kvasiniek Sascharomyces oviformis Tokaj 78//D V 10-25 ~ 34 vo forme tekutého inokula, alebo preparátu aktívnych suchých vínnych kvasiniek ASVK o nasledovnej koncentráciiKoncentrát sa uchová pri teplotách 0 až 4 C a je stabilný niekolko mesiacov. Stabilitu koncentrátu možno zvýšiť pridaním etanolu do 40 0/0 obj. alebo sušenĺm v rozprašovaoej sušiarni. Sušením tekutého konoentrâtu možno získat instalovaný farbiaci preparát. Pri koncentrovaní červeného ví-n-a sa .ako Sekundárny produkt získa etanol,ktorý možno zušlachtiť rektifikáciou.Fermentáciou, účelnými ško-liacimi postupmi a následným koncentrovanim červeného hroznového vina vybraného kultivaru Vitis vinifera sa získa tekutý koncentrát farbiva čistej vínnej chuti a vône. Takto získané fanbivo možno ,použit na úpravu farebnosti prírodných hroznových -dezertných,šumivých vín, ako aj nealkoholických nápojov, vyrábaných na báze hroznového muštu.1. Spôsob prípravy farbiacelho pregparatu z modrýoh kultivarov viniča lhroznorodého cestou odzrnenia, mletia, krátkodobého zahrevu, ošetrenia získaného muštu, fermentácie .pomocou čistej kultúry ví-nnych kvasiniek kmeňa Saccharomyces oviformiws Tokaj 76/D V 10-25-34 a školenia, vyznačujúci sa tým, že získané červené víno sa upravípomocou kyseliny chlorovodíkovej na pH 3,2 až 3,5 a následne sa zabustí vo väikuovej odparlke pri teplote 50 až 55 °C.2. Spôsob prípravy farbiaceho ,preparátu podľa bodu 1, vyznačujúci sa tým, že stabilita získaného farbiaceho preparátu sa zvýši pridaním etanolu do 4 U obj. alebo sušením do podoby instantného výrobku.

MPK / Značky

MPK: A23L 1/27

Značky: preparátu, hrozna, modrých, spôsob, kultivarov, farbiaceho, přípravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-246449-sposob-pripravy-farbiaceho-preparatu-z-modrych-kultivarov-hrozna.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy farbiaceho preparátu z modrých kultivarov hrozna</a>

Podobne patenty