Vodivá pasta pre rastrovaciu elekrónovú mikroskopiu

Číslo patentu: 246433

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zegzulka Jioí, Frühauf Petr, Krueek Zdenik, Škubna Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

MAD PRO VYNALEZY 45 Vydané 15 12 37 A OIJEVY75 Autor vynálezu PORUBSKÄ MÁRIA ing. CS 0., MALINARIČ SVETOZAR ing.,KRB RASTISLAV ing. csc., SÁRAZ IOZEF ing., NITRA(54) Vudivá pasta pre rastrovaciu elekrůnnvú mikruskopiuRiešením je vodivá pasta pre rastrovaciu elektrónovú miknosłkopiu bez prchavých or~ ganiických riedidiel, s dobrými mechanickými a elektrickými vlastnosťami a súčasne nizkymi nákiaidmi. Uvedeného úwčelu sa dosiahne zmiešaním saldzí, -polyvinylalkoholove disperzie a vody.vynález možno využiť pri pozorovaní nevodiľvých preparátov ravstrova-cou elektromovou míkroskopiou v plastikársko-m, viáknan sklom, paupierenskom, drevárskom, elektro»techniokom, stavebnom, kožiarskiom, farmaceutldkom, potravinárąskom priemysle, vpoľnohospogdárstve a zdravotníctve.vynález sa týka vodivej pasty pre raistrovaciu elektrónovúmikroskopiu. 7 A i je známe, že pre získanie kvalitného obrazu objektu pri pozorovaní rastrovacím elektrónovým mikroskopom musí mat povrch preparátu dostatočnú elektrickú vodivost. V opačnom prípade sa vplyvom vysokého napätia nabíja a znemožň-uje poko-v-ovanie. Pri pozorovaní nevodivých materiálov, napr. plastov, sa vodivosť povrchu dosahuje jeho- pokovovaním tenkou vrstvou vhodného kovu. Pre zaistenie dobrého Ikontaktu pokovovvanélro preparátu s podložným kovový-m nosičom vzoriek stolčekom sa okraj preparátu natiera vhodnou vodivou pastou.V súčasnosti sa používajú dva druhy vpást,a to grafitová pasta a pasta s obsahom práškového kovu meď, striebro-. Ani jedna nieje, z domácej produkcie. Dovážajú sa z nesocialistických štátov. Grafitová pasta je z nich najlacnejšia. Používa sa pre .menej náročné pozorovania. ej nevýhodou je praskanie náteru po zacschnutí, a tým narúšanie kontaktu preparátu s kovovou podložkou.Pasty s obsahom práškového kovu obsahujú ako rozpúšťadlo prchavú organickú látku. Po jej odparení sa vytvorí súvislý film. Tieto pasty, najmä strieborná, sa používajú pre najnáročnejšie hodnotenia. Ich nevýhodou je používanie organického prchavého rozipúšťadla, ktoré môže pozorovany preparát i časti mlkroskopu atakovať. Vzhľadom na import z nesocialistických štátov je ich cena pomerne vysoká.Tieto nedostatky odstraňuje vodivá pasta pre raistrovaciu .elektrónovú mikroskopiu,ktorej p~odstatar spočíva v tom, že pozostáva zo sadzí o špecifickom .povrchu 100 až 1 500 mZ/g, vody a polyvinylalkoholovej disperzie s koncentráciou polyvinylalkoholu do 20 hmot. a strednou molekulovou hmotnosťou (4-6 .105 g/mól, pričom hmotnostný pom-er sadzí, sušiny polyvinylaľkoholu a vodyje 1110 až 110100.Výhody uvedenej pasty spočívajú v tom,že je rieditelná vodou a nepracuje sa s prchavým organlckým rozpúštadlom. Po za 4schnptí pasta vytvára súvislý film s dobrými mechanickými a eleiktrickými vlastnosťami. V tomto smere predčí -dosiaľ dovážanú gra fitovú pastu, je rovnocenná s pastou s práš kovou medou a je porovnateliíá s pastou s práškovým striebrom. Náklady na prípravu pasty podľa tohto vynálezu sú v porovnaní s cenou importovaných páSt veľmi nízke.Nasledovné príklady popisujú konkrétne prevedenie, pričom neobmedzujú rozsah ochrany.15 g sadzí so špecifickým povr-chom 1000 mZ/g sa zmieša v mixéri pre domácnosť po dobu 5 min so 112 g .polyvinylalkoholovej disperzie a 130 ml vody, ,pričom obsah sušiny V použitej polyvinylalkoholovej disperzii je 20 až 35 9/0 hmot. a stredná mo lekulová hmotnosť polyvinylalkoholu MW 4-6 .104 g/mól. Získa sa pasta s potrebnou konzilstenciou, .ktorá sa v priebehu 2 dní stáva viskózłnejšou v dôsledku postupného vzájomného viazania sadzí s ostatnými zložkami zrenie pasty).Pred použitím sa pasta doriedi vodou na želanú konzilstenciu. Použitie tejto pasty umožňuje výborné pozorovanie preparátu plastu v rastrovacom elektronovom mikroskope až na hraniciach rozlišvovacej schopnosti, udávanej výrobcom prístroja.Pre prípravu pasty postupom popísaným v príklade 1 sa poutžilo 32 g sadzí so špecifickým povrchom 200 až 500 mZ/g, ktoré sa zmiešali so 112 g polyvinylalkoholovej dis-perzie a 130 ml vody.Predmet vynálezu možno využiť vo všetkých obla-stiach národného hospodárstva,kde je potrebné sledovanie nevodivých preparátov rastrovacím elektrönovým mikroskopom ako v plastikárskom, vláknarskom,papierensłkom, drevárskom, elektrotechnickom, stavebnom, kožiarskom, potravinárskom priemysle a zdravotníctve.I-odivá pasta pre rastrovaciu elektrónovú mlkroskopiu, vyznalčujúca sa tým, že pozostáva zo sadzí o špecifickom povrchu 100 až 1 500 .mŽ/g, vody a polyvinylalkoholovej disperzie s koncentráciou polyvinylalkoholudo 20 hmot. a strednou molekulovou hmotnosťou 4-6.105 g/mol, pričom hmotnostný pomer sardzí, sušiny polyvinylalkoholu a vody je 1 1 10 až 1 10100.

MPK / Značky

MPK: C09D 5/24

Značky: elekrónovú, rastrovaciu, pasta, vodivá, mikroskopiu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-246433-vodiva-pasta-pre-rastrovaciu-elekronovu-mikroskopiu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vodivá pasta pre rastrovaciu elekrónovú mikroskopiu</a>

Podobne patenty