Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD mo vvNmzv A 05 mg (45) Vydané 15 12 87Autor vynálezu MIKUŠEK FRANTIŠEK, VALAŠSKÄ POLÁNKA, BAHNO JOZEF dipl. tech.,HORENICKÁ HĎRKA, KALIBÄN PAVEL ing., PARDUBICE,MICHALEC ALOIZ, PÚCHOV, MARTINKO ANTON, LAZY pod Makytou,MRENICA JAROSLAV, PÚCHOV, MOSORJAK ŠTEFAN, LADCEPodstatou riešenia je, že medzi hornú a spodnú gumovú krycia vrstvu va gumooceľovú kostru pásu sa ina konci a na začiatku každého páłsu vlkladá pri konfeklcii antiadhezívna vrstva napriklad z hliníka, textilu alebo iného izolačného materiálu v predpísanej idĺžke odvodenej od typu pásu V rozsahu 800 až 3 150 mm zamedzujúca V xmieste uloženia spojeniu krýlcích vrstiev s gumoocelovou kostrou pásu. .využívaním riešenia sa uľahčí práca pri spojova-ní, zvýši produktivita a odstráni možnost úrazu.Riešenie je vhodné len pri výrobe .oceľolanových dopravných pásov.Vynálezsa týka ocelolanového ldopravné.ho pása opatreného na začiatkoch a koncoch každého .pása antiadhezivnou vrstvouso zameraním na zníženie pracnosti a zvý šenie produktivity a bezpevčnosti pri ivcsh spojovaní. 4V súčasnej dobe sú oceľolanovê do-pravné pasy vyrábané v dlžkach 150 až 400 bežných metrov - je to závislé od typu pása a jeho celkovej hrúbky, pričom sú navíjanê do kotúčov. Pri montáži na dopravnik je nutné jednotlivé kotúče navzájom spojiť. V súčasnosti sa toto spojovanie zabezpečuje tak, že sa konce jednotlivých .pásov zrežú v rdĺžkach a tvare clanýclh technologickým predpisom. Obidve lkrycie vrstvy sa zrežú a vyrežú sa gumové vrstvy medzi jednotlivými lanami. Dĺžka a tvar upraveného konca pása a ďalší postup pri zhotovovaní spoja je daný technologickým postupom od výrobcu pása.Nevýhodou takýchto dopravných pásov je,že zrezanie krycIch vrstiev gumy pri spojovani ocelolanových dopravných pásov .ako aj vyrezávalnie vrstiev gumy medzi jednotlivými lanami je velmi pracné, namáhavé a vzhladom k prevažne ročnej práci dochádza k pracovným úraz-om.Uvedené nevýhody sú odstránené ocelolanovým dopravným pásom podľa vynalezu,ktorého podstatou je, že medzi hornú a spodnú gumovú krýciu vrstvu a gumooceľovú kostru pása sa na konci a na začiatku každého pása vkladá pri konfekcii antialdhezivna rozdeľovacia izolačnä vrstva naprílklad z hliníka v dĺžke 800 až 3 150 mm podľa typu pása zamedzujúca v mieste uloženia slpojeniu lkrycich vrstiev s gumoocelovou kostrou pása. jeho výhodou je umožnenie oddelenia gumovývoh krycich vrstiev od gumooceľovej kostry pása pri spojovaní pá 4sov. Antiadhezívna vrstva má za úlohu zabrániť spojeniu gumových krycich vrstiev s kostrovou gumovou zmesou .obalujúcou ocelové larná. Znižuje sa namahavost a pracnost a zvyšuje produktivita práce pri spojovani pri súčasnom zamedzení možnosti úrazu. Antiadhezivna r-ozdeľovacia vrstva môže byť z tenkej hlinílkovej fólie, taktiež z tenkého textilu, celofánu alebo iného materiálu.Vyrába sa oceľolanový dopravný pás typového označenia ST 3 150. Z cievočnice je odvíjaíná sústava ocelových osnovnýeh lan,ktoré sú po prepadnuti napinacím zariadením obkladavné z obidvoch strát adhezivnymi gumovými vrstvami. Na takto vytvorenú gwmooceľovú kostru sa v úseku určeného na spojovanie dopravného pása pri montáži vloží 1800 mm dlhá vrstva antialcirhezivnej rozdeľovacej vrstvy, napr. z hlinilka alebo z textilu po celej šírke pása. Po uložení antiadhezivnych vrstiev z hornej i spodnej strany sa jiolkladá horná i spodná gumová krycia vrstva odvíjaná z cievok. Medzi koncom jedného a začiatkom druhého kusa pása sa v dĺžke 700 mm fólia nevklaclá, tento úsek slúži k odberu vzorielk pre skúšanie meohanilckýoh hodnôt oceľola-n-ového dopravného pása. Po vulkanizácii celého pása aj s antiadhezívnymi vrstvami sa pás navija na cievky. Pri rezani pása na jednotlivé kusy je preid začiatkom antiadhezivnej vrstvy, na začiatku každého kusa pása a pred koncom antiad-hezívnej vrstvy ponechaný 10 cm úsek pása bez antisadhezivnej fólie za účelom manipulácie pri pr-esune pása.Oceľolanový dopravný pás vyznačený tým,že medzi hornú a spodnú gumovú lkryciu vrstvu a gumoocelľovú kostru pása sa na konci a na začiatku každého pása skladá pri konfekcii antiadhezívna rozdelovacia i zolačné vrstva lv dĺžke 800 až 3 150 mm podľa typu pása, pre zamedzenie spojenia gumových krycích vrstiev s gumooceľovou kostrou pása.

MPK / Značky

MPK: B2K1 5/20, B29D 29/06

Značky: oceľolanový, dopravný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-246415-ocelolanovy-dopravny-pas.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Oceľolanový dopravný pás</a>

Podobne patenty