Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(19) v (11) 11 l( AUTORSKĚMU OSVEDCENIU (51) Int. 01.4 22 Prihlásené 07 06 84 C L 2 N 1/14 21 PV 4327-84 40 Zverejnené 13 11 85 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY 45 Vydané 15 11 57 A OBJEVY 75 BUČKO MICHAL ing. CSC., BANSKÁ BYSTRICA HOŠŤÄLEK ZDENĚKAmor vynálezu RNDr. csc., PRAHA BERTAN MILAN ing.,-cicH VDITĚCH mg., BANSKÁ BYSTRICA-ZELENÉ( KAREL RNDr. css., PRAHA MIKLÁS EMIL ing.,BANSKÁ BYSTRICA ZELINKA JÁN prof. ing. DrSc., BRATISLAVA,HOFBAUER HENRICH ing., BANSKÁ BYSTRICA,- KRUMPHANZL VLADIMÍR prof. ing. DrSc., PRAHA KÚDELA OTAKAR RNDr. csc.,BRATISLAVAŽIGOVÄ EVELÍNA ing., BANSKÁ BYSTRICA BÁRTA MIROSLAV RNDr., PRAHA MARTINČEK ĽUBOMÍR ing., BANSKÁ BYSTRICA VYSKOČIL PAVEL ing., PRAHA BULLA ÄN Ing., BANSKÁ(54) Kmeň Streptumyces aureofaciens CCM 3 766 produkujúcíchlôrtetranyklín a odolný voči fágovej infekciiInfekcia kultúry kmeňa Streptomyces aureofaciens pro-dukujúcehto chlórtetracyklin aktinofágom má za následok lýzu citlivej populácie kmeňa. Lýza nadobúda rozsah od čiastočného rozpadu biomasy mycélia až po jeho úplný zánik. Miere poškodenia produ-k-čného mycélia odpovedajú poruchy fermentačného -procesu a nižšia produkcie antibiotika v~ porovnaní S neinfikovanou kultúrou prí úplnej lýze je kultúra bez produkcie antibiotika.Kmeň Streptomyces aureofaciens CCM 3766 je odolný voči aktinofágo-vi a pri infekcii kultúry tohto kmeňa nedochádza k lýze mycélia a nasledujúcim nežladúcím zmenám vo fermentaičnom procese.Vynälezsa týka kmeňa mikroorganizmu Streptomyces aureotaciens CCM 3766 inteme označenie 5/211 produkujúceho antibiotikum chlortetracyklín avyznačujúceh-o sa odolnosťou voči fägovej infekcii.V priebehu priemyselnej výroby chlórtetracyklínu sa jeho produkcia neustále zvyšuje. Vyššia pnodukcia sa dosahuje bud rozširovaním výrobných fermentačných prevádzok alebo zvyšovaním výťažnosti fermentácie. Druhý spôsob nevyžaduje, na rozdiel od prvého, významné investičné náklady. je založený na lepšej produkčnej schopnosti Ikmeňa používaného pre hiosyntézu,alebo na lepších fermentačných podmienkach vyplývajúcich z dokonalejšieho riadenia fermentácie. Pre mikrobialnu priemyselnú výrobu predstavuje velke nebezpečie možnost fágovej infekcie, ktorej dôsledkom je zastavenie výroby na veľmi dlhú dobu. Zavedenie mikr-obiálnych kmeňov, odolných voči spôso-beniu fága, umožňuje výrobu antibiotika i v prítomnosti fágových partikulí,ktoré sa bežnými spôsobmi sterilizácie nedajú z výrobného zariadenia odstrániť.Kmeň Streptomyces aureofaciens UCM 3 766 bol získaný z kmeňa Streptomyces aureofaciens CM 3493 navodením spontánnej rezistencielkçfágolvi, t. j. pestovaním kmeňłnstreptomyces aureofaciens CCM 3493 v prítomnosti fága a nasledujúcou selekciou odolného mlkroorganizmu z fermentačnej pôdy obsahujúcej prevažne zlyzované mycéllum. Spóry zíslkaného kmeňa bolí vysiate na Petriho misku so sporulačnou pôdou obsahujúcou fága aha Petriho misku so sporulačnou pôdou bez fága. Zhodný nárast a sporulácia dokázali odolnost kmeňa voči fágovej infekcii.Týmto spôsobom bol získaný kmeň, na ktorý je uplatňovaný patentový narok.Hlavným znakom kmeňa Streptomyces aureofaciens CCM je jeh-0 odolnosť voči fágovej infekcii. Tvar lkowlónií pri monospórovom rozseve, ich pigmentácia a farba spór sú rovnaké ako u východzieho kmeňa Streptomyces aureofaciens CCM 3493. Rast kmeňa Streptomyces aureofacíens CCM 3766 je na stužených i kvapalných pôdach pomalší ako u východzieho kmeňa. Tak isto sporulácia nastupuje pozdejšie a kmeň Streptomyces aureo-faciens CCM 3 766 je citlivejší na dodržanie podmienok sporulácie. Produkčná schopnosť kmeňa Streptomyces aureofaciens CCM 3766 je o 10 až 15 0/0 nižšia v porovnaní s kmeňom Streptomyces aureofaciens CCM 3 493.Podľa doterajšieho spôsobu termentäciekmeňa Streptomyces aureofaciens CCM 3 493 sa vegetatívne inokulum pripravuje submerzne V 500 ml varných baňkách so 60 ml ínokulačnej pôdy, ktorá obsahuje základné živiny, a to zdroj uhlíka sacharózu, zdroje dusíka kukuričný extrakt, síran amónny a söjovú múku a soli. Pôda na prípravu vegetatívneho inolkula sa naočkuje sporami asi z jednej tretiny kultúry na šikmom agare a inkubuje sa na rotačnom trepacom stroji 22 hodín. Takto pripraveným vegetativ-nym inokulom naočkujú sa ľermentačné baňky objemu 500 ml so 60 ml produkčnej živnej pôdy. zdrojom uhlíka je sacharóza, zdroj-om dusíka je kukuričný extrakt, sójová múčka a amónna soľ. Pôda ďalej obsahuje uhličitan vápenatý a ďalšie soli. Na začiatku fermentácie sa do pôdy pridáva sterilný roztok izontiokyanatu. Príprava vegetatívneho inokula a vlastná fermentácia prebiehajú na rotačnom trepacom stroji pri 230 o/min 1,výstrednosti 25 mm a teplote 29 °C. Fermentácia trvá 4 dni, kedy sa dosahuje maximálna produkcia antibiotika. Vyššie uvedeným postupom sa dosahujú produlkcie 5500 až 6000 g/ml s priemernou hodnotou 5737 44 g chlórtetracyklínu/ml pôdy odpovedajúcou indexu 100 0/0.Podla doterajšieh-o spôsobu fermentácie kmeňa Streptomyces aureofaciens CCM 3 493 v baňkách v príklade 1 sú vegetatívne inokulum a z neho očkovanä produkčná pôda infikované aktinofág-oum. Fág lyzuje buňky mycélia citlívej populácie produkčného kmeňa. Za týchto podmienok sú dosahované produkcie 0 až 4000 ,ug/ml s priemernou produkciou produkujúcich kultúr 3626 ,ug chlörtetracyklínu/ml pôdy odpovedajúcou indexu 63 0/0.Podla predmetu vynálezu pri fermentácii kmeňa Streptomyces aureofaciens CCM 3 766 v baňkách za podmienok V príklade 2 nedochádza k lýze buniek mycélia kmeňa aktinofägom. Dosahovaná produkcia je 4500 až 5 500 Leg/ml s priemernou hodnotou 4 900 g chlórtetracyklínu/ml pôdy odpovedajúcou indexu 85 0/0.Výhoda používania kmeňa Streptomyoes aureofaciens CCM 3 766 je jeho odolnosť voči fágovej infekcii pri súčasnom zachovaní schopnosti produkovať chlórtetracyklin.Kmeň Streptomyces aureofaciens CCM 3 766 produkujúci chlôrtetracyklín a odolný

MPK / Značky

MPK: C12N 1/14

Značky: voči, aureofaciens, kmeň, infekcii, produkujúci, odolný, streptomyces, fágovej, chlórtetracyklín

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-244963-kmen-streptomyces-aureofaciens-ccm-3766-produkujuci-chlortetracyklin-a-odolny-voci-fagovej-infekcii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kmeň Streptomyces aureofaciens CCM 3766 produkujúci chlórtetracyklín a odolný voči fágovej infekcii</a>

Podobne patenty