Spôsob výroby metylmetakrylátu

Číslo patentu: 244592

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kubín Sáva, Ondoej Antonín, Prskavec Josef, Bieánek Bedoich

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VVNÁLEZV 45 Vydané 15 01 88 P ÓBÍEVYAutor vynálezu ČUČIAKOVÁ ALZBETA ing GREČNÁR MILAN ing. KALÁB VLADIMIR ing. csc. ČUČIAK yoąEF HUDEC ZDENO CHOVANEC FRANTIŠEK MATUŠOVÄ MARIA, ŽILINASpôsob výroby metylmetakrylátu, pri ktorom sa v prvom stupni zmieša acetônkyanhydrín s kyselinou sírovou v molârnom pomere~ 12,46 pri max 80 °C, zmes sa ohreje na 120 až 150 °C pri zádrži 5 až 3 D min,potom sa reakčná zmes ochladí na 50 až 80 °C a do tejto zmesi sa pridá ďalší mól acetönkyanhydrínu. Zmes sa vyhreje na 120 až 150 °C po dobu 20 až 50 min. Ďalej sa prevedie esterifikácia metanolom vo vodnom prostredí o sebe známym spôsobom.vynález rieši výrobu metylmetakrylátu z acetonkyanhydrínu a koncentrovanej kyseliny sírovej, so zníženým molárnym prebytkom kyseliny sírovej tak, aby sa dosiahlo znížené množstvo odpadových siranaových lúhov a zlepšenie ekonómie výroby. Metylmetakrylát sa vyrába z acetónkyanhydrínu a koncentrovanej kyseliny sírovej buď v jednom, buď vo viacerých stupňoch tak,že sa dodržuje molárny pomer eacetónkyanhydrinu ku kyseline sírovej 1 1,5 až 1,9. Vysoký prebytok kyseliny sírovej je nutný z hladiska dosiahnutia nízkej viskozity reakčnej zmesi. Dôvodom je umožnenie dobrého premiešavania zmesi a tým prestupu tepla v. priebehu amidačnej zmesi.Vysoký prebytok kyseliny sírovej má za následok tvorbu metylsírových zlúčením a iných vedľajších produktov, vznikajúcich pri syntéze MMA. Tento vysoký prebytok kyseliny sírovej je prirodzene zdrojom značného množstva odpadových síranových lúhov,s ktorými spracovaním na kryštalický síran amónný sú veľké problémy.Postupom podľa vynálezu je možné toto množstvo síranových lúhov znížiť. Metylmetakrylát sa pripraví amidáciou acetónkyanhydrínu v koncentrovanej kyseline sírovej tak, že v prvom stupni sa zmiešava racetónkyaiíhydrín s kyselinou sírovou v molárnom po-mere 12,46 pri teplote max. 80 stupňov Celsia, zmes sa vyhreje na 120 až 150 °C s výhodou na 135 °C pri zádrži 5 až 30 minút s výhodou 15 minútj. Reakčná zmes sa ochladí na 50 až 80 °C s výhodou 70 °Cj a do tejto reakčnej zmesi sa pridá ďalší mól acetónkyanhydrínu. Zmes sa vy 4hreje na 120 až 150 °C s výhodou 135 °C pri zádrži 20 až 50 minút s výhodou 30 m 1 nüt. Potom sa prevedie o sebe známym spôsobom esteriľikácia vo vodnom prostredí. Z uvedeného» vyplýva, že výsledný molárny pomer acetónkyanhydrínu ku kyseline sírovej je 1 z 1,23, teda podstatne nižší ako pri bežných spôsoboch výroby metylmetakrylátu 1,5 až 1,9. Pri výrobe postupom podľa vynálezu sa tak zmenší celkové množstvo reakčnej zmesi, čo má kladný v-plyv na zníženie energetickej náročnosti výroby. Na druhej strane je takto možné zvýšiť na stávajúcom zariadení kapacitu výroby metylmetakrylátu. lNa 165 hmot. dielov koncentrovanej kyseliny sírovej sa pridá 60 hmot. dielov acetônkyanhydrínu pri teplote 80 °C, potom sa zmes zohreje na 135 °C, pri tejto teplote sa udržuje po dobu 15 min. Potom sa reakčná zmes ochladí nia 70 °C a pridá sa za miešania 60 hmot. dielov ďalšieho acetónkyanhydrínu. Reakčná zmes sa znovu vyhreje na 135 C a udržuje pri tejto teplote 30 min,Potom sa pridá do vychladenej zmesi na 65 stupňov Celsia 83 hmot. dielov vody a 76 hmotnostných dielov metanolu s inhibitorom polymerizácie. Zmes sa vyhreje k bodu varu a udržuje 120 min. Získa sa vedľa115 hmot. dielov surového esteru metylme takrylátu 140 hmot. dielov vodnej vrstvy a 530 hmot. dielov roztoku odpadného kyslého síranu amónneho a kyseliny sírovej.Spôsob výroby metylmetakrylátu, viacjúcou esterifikáciou metanolom vo vodnom stupňovou amidaciou acetónkyanhydrínu v koncentrovanej kyseline sírovej a následuprostredi, vyznačený tým, že v prvom stupni s-a zmiešava acetónkyanhydrín s kyselinou sírovou v molárnom pomere 1 2,46 pri teplote max. 80 °C, zmes sa vyhreje na 120 až 150 °C, s výhodou na 135 °C pri zädrži 5až 30 minút, s výhodou 15 minút, potom sa reakčná zmes ochladí na 50 až 80 °C, s výhod~ou 70 °C a do tejto reakčnej zmesi sa pridá ďalší mól acetónkyanhydrínu, zmes sa vyhreje na 120 až 150 °C, s výhodou na-135 °C pri zádrži 20 až 50 minút, s výhodou30 minút, načo saprevedie esterlfikácia metanolom. ~

MPK / Značky

MPK: C07C 57/04, C07C 69/54

Značky: výroby, spôsob, metylmetakrylátu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-244592-sposob-vyroby-metylmetakrylatu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby metylmetakrylátu</a>

Podobne patenty