Alkydová pryskyřice na bázi lněného a dřevného oleje pro přípravu základních barev a laků

Číslo patentu: 240140

Dátum: 15.06.1987

Autori: Krutošíková Alžbeta, Veverka Miroslav, Sasinková Vlasta

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

-ĺějřfšjtlíľřťâřžP 0 P I S V YN ÁlE Z U ŤK AUTORSKÉMU osvtnćsuí a a ma pissUI , Autor vyvnú-láezu NOVOTNY JAROSLAV ing REJZL MILAN ing. KADLEČEK FRANTISEK, ÚSTI nad Labem(51) Alkyduvá pryskyřice na bázi lněněho a dřeŕnéha oleje pro přípravu základních barev a lakůÚČBIGHI. řešení byla alkydová pryskyřice s lepšími vlastnostmi než dosud používané alkydy obsahující fenolické nebo alkylfenolícké resoly.Účelu bylo dosaženo alkydovou pryskyřicí sestávající hmotnostně z 23 až 30 lněného oleje, 24 až 28 dřevného oleje, 16 až . 19 anhydridu kyseliny ftalové, 0,5 až 5 anhydridu kyseliny maleinové, 10 až 15 0/0 glycerinu a 15 až 19 0/0 kalafuny.vynález se týká modllikovanéalłsydovépryskyřice, používané. pro pripravu základních barev a lakü. .. Alkydové pryskyřice tvoří v současné do, bě velmi rozsáhlou skupinu lakařských po » jiv. Pro základní nátěrové hmoty je použi telný jen takový typ alkydu, který je po za kým i kyslíkatým rozpouštědlům, protože na ~ základní nátěr jsou nanášeuy další vrstvy syntetických nebo nitrocelulózových nátě. rových hmot, která uvedená rozpouštědla obsahují. Proto jsou pro prípravu základních náterových hmot používaný alkydy, obsahující vedle lněnêho oleje vyšší podíl dřev 0 . ného oleje a jsou modifikované fenolickými nebo alkylfenolickýini pryskyřícemi resolověho typu. . Nevýhodou těchto alkydů je obsah výšemolekulárních podílů, vznikajících během reakce resolu s dvojnými vazbami olejové Ťsložky alkydu, negatívne ovlivňující užitné V vlastnosti finálního produktu, jako je filt rovatelnost roztoku pryskyřice a tvrdost ~ i laku. Uvedené nevýhody odstraňuje alkydová pryskyřice pro přípravu základních barev a lakü sestávající podle vynálezu hmotnost. ně zVýhodou alkydové pryskyřice podle vynálezu je vyhovující hustota síťování po zaschuutí způsobená ve značné míře re aktivitou dvojné vazby kyseliny maleinové. ľ Tato skutečnost se projevuje lepší zasychavostí a tvrdosti laku oproti dosud Vyráběí ným typům alkydových pryskyřlc obsahují. cím fenolické nebo alkylfenoliclté resoly.Do reaktoru se predloží 1 170 kg anhydridu kyseliny ftalové, 120 kg anhydridu kyseliny maleinové a 1100 kg ltalafuny. Do této směsi se přetlačí ľeñkčllĺ produkt al koholýzy lllěľlěhť) oleje glycerinem, připra-vený z 1670 kg lněneho oleje a 840 kg glycerinu. Reakční směs se po rozpuštění pevných složek reakce za teploty 150 °C za mív cltání postupně vyhřeje na teplotu 240 °C za odchodu esterifikačních vod. Při tétofschnutí odolný vůči alifatickým, aromatic-teplotě se obsah reaktoru udržuje do dosažení čísla kyselosti nižšího než 25 mg KOH//g vzorku, přičemž rychlost reakce je ovlivněna účinnosti míchání, reakční teplotou a intenžitou profukování směsi inertním plynem. Poté se provede modifikacejpřipouštěním 1 750 kg tungového oleje. Teplota se po přidání tungového oleje upraví na 220 až 240 Celsia. Po dosažení požadované konzistence pryskyřice 55 až 75 s na výtokovém pohárku č. 4 50 roztokuv lakovém benzínu a čírosti se obsah reaktoru vypustí do ředicí kádě.Do tříhrdle sulfuračrlí banky se predloží 98 g lněného oleje a 42 g glycerinu, obsah se za míchání vyhřeje na teplotu 200 °C, při dá se 20 mg katalyzátoru a vyhřeje na teplotu 240 °C. Při této teplotě se reakční směs udržuje do dosažení čírosti vzorku směsi s etanolem v poměru 14. Obsah banky se ochladí na teplotu 140 až 180 °C, přidá se 55 g anhydridu kyseliny ftalové, 2 g anhydridu kyseliny maleinové a 55 g kalafuny a postupně vytopí na teplotu 240 °C, při které se udržuje do dosažení čísla kyselostiprolukování obsahu banky inertním plynem.se na-teplotu 225 °C a udržuje se do dosažení požadované konzistence a čísla kyselosti pryskyřice.Do reaktoru se vnese 195 kg. lněného oleje a 100 kg glycerinu a obsah se za míchání vyhřeje na 200 VLC, přidá se 30 g katalyzátoru a vytopí se na teplotu 250 °C. Po dosažení čirosti vzorku v etanolu v poměru 1 4 se směs ochladí na teplotu 140 C a postupně se přldá 160 kg anhyclridu kyseliny ftalové,20 kg anhydridu kyseliny maleinové- a 130 kilogramů kalatuny tak, aby teplota neklesala a přidané složky stačily se rozpouštět. Po přidání uvedených složek se teplota postupně zvyšuje na 250 °C za jímání esteriíikačních vod a profukování obsahu. reaktoru inertním plynem Při této teplote se reakční směs udržuje do dosažení čísla kyselosti 25 mg KOH/g a poté se z odměrky připustí 235 kg tungového oleje, teplota se upraví na 240 °C a při této teplotě se obsah reaktoru udržuje do dosažení požadovaného rozmezí viskozity 000 až 1200 1 nl°a.s při 20 ° Celsia)..Alkydová pryskyřlce na bázi lněného adřevného oleje pro přípravu základních ba. rev a laků, vyznačená tím, že sestává hmotnostně z

MPK / Značky

MPK: C09D 3/64

Značky: alkydová, přípravu, dřevného, laků, základních, lněného, oleje, pryskyřice, bázi, barev

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-240140-alkydova-pryskyrice-na-bazi-lneneho-a-drevneho-oleje-pro-pripravu-zakladnich-barev-a-laku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Alkydová pryskyřice na bázi lněného a dřevného oleje pro přípravu základních barev a laků</a>

Podobne patenty