Způsob leštění povrchů monokrystalů bizmutgermanátu

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

íxutovr vynálezu DRAHOŇOVSKÝ ZDEIDJĚK, BEŠŠEDICE LHOTÄK ZDENĚK BLECHA ZBYIYĚK iHgJJ-IOUZVIČKOVÁ EVA HOUŽVIČKA IINDŘICH,TURNOV HYIANEK KVETOSLAV, LOMNICE nad Popellnou54 Způsob leštění povrchü mnnukrystalů bizmutgermanátuZpůsob leštění povrchů bizmutgermanátu s vysokou jakosti vyleštěného povrchu opracovávaných elementü, určených zejména pro elektrotechniku nebo elektroniku, kde cíle je dosaženo tím, že destičky z monokrystalu bizmutgermanátu se postupně brousí volným zrnem brusiva jako je oxid hlinitý o zrnitostí 15/10 a 10/7 um na skleněné podlož ce nebo podložce z měkkého kovu, například slitíny olova a cínu, poté leptají v 20 až 300/0 kyselině dusíčné a po určení polarity se leští strana s kladnou polaritou suspenzí, tvořenou koloídním gelem oxidu křemičitého o velikosti částic 25 nm, uprave- nou na pH 1 až 3 na podložce z plastické hmoty s vlasem ze syntetíckého nebo přírodního vlákna.Vynález se týká ,způsobu leštění povrchü nlonokrystalů bizinutgermanatu s. vysokou jakosti vyleštěného povrchu.né oxidy germania a bizmutu o chemlckém složení obvykle BÍIZGBÚZO. Mají velkévyužití v elektrotechnicea dalších odvětvích průmyslu. jejich aplikace je v zásadě závislá na jakosti materialu a zejména na jakosti opracovaného povrchu funkčniho elementu. K využití v elektrotechnlce jako elementu pro šíření povrchových akustických vln je pcžadován výborne wyleštěný povrch bez akýchkoli poruch, způsobených opracováním. získat vyhovující povrch bežnými způsoby opracování se nedari, nebo jen zcela výjimečně.Tuto obtiž odstraňuje způsob leštění povrchů monokrystalů bizmutgermanátu podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že destičky .z .monokrystalubizmutgermanátu se postupně brousí volným brusivem jako je oxid hlinltý o zrnitosti 15/10 a 10/7 m na skleněné podložce nebo poclložce z měkkého kovu, například slitiny olova a cínu, poté leptají v 20- až 30 kyselině dllSĺČné po dobu 30 s a po určení polarity se leštistrana s kladnou polaritou suspenzí, tvořenou koloídním gelem oxidu křemičitého o veli kosti častíc 25 nm, upravenou na pH 1až 3 na podložce z plastické hmoty s vlasem za syntetického nebo přirodniho vlákna.Tímto způsobem leštění se dosáhne ltva-litního opakovatelného vyleštěni součástek, vyhovujících tak náročným podmínkám jejich aplikace.germanátu obdélníkovitêho tvaru o tloilšťce 0,7 mm natmelenýcht na rovnoběžnou skleněnou »desku byl postupně broušen volným zunemoxidu~hlinitého o velikosti zrna 15/10 a 10/7 czmuve vodné ~ suspenzi na skleněné podložce. Vybr 0 ušené destičky byly poté leptány po dobu 30 s 200/0 kyselinou dusičnou a po určení polarity byla strana s kladnou polaritou leštěna gelem oxidu kremičitého ovelikosti jčástic 25 nm, přičemž pl-I bylo Lipraveiío na hodnotu 1 kyselinou dusičnou. Leštěno bylo na podložce-z plastické hmoty s vlasem ze syntetického vlákna. Soubor destiček byl kvalitně vyleštěn za 4 hodiny leštění a destičky zcela vyhověly- náročným podmínkám pro jejich aplikaci.Soubor destiček z monokrystalu bizmutgermanátu obdélníkovitého . tvaru . o. .tloušfce 0,9 mm, natmelených na rovnoběžnou skleskleněnou desku, byl postupně broušen volným zmen oxidu. hlinitého o zrnitosti 15/10 a 10/7 m ve vodné suspenzi na podložce ze slitiny 80 olova a 20 0/0 cínu, vybroušené destičky byly leptány 30 s 300/0 kyselinou dusičnou a poté po určení polarity leštěna strana s kladnou polaritou gelem oxidu křemičiteho o velikosti částic 25 nm s pH upraveným na hodnotu 2, na podložce z plastické hmoty s vlasem ze syntetického vláknaxsoubor destiček hylkvalitně vyleštěn na požadovanou jakost za 3 hodiny leštění.Způsob leštění povrchů monokrýstalů bizmutgerlnanátu, vyznačený tím, že destičky z monokrystalu bizmutgermanátu se postupně brousí volným brusivem jako je oxid hlinitý o zrnitosti 15/10 m a 10/7 m na skleněné podložce nebo podložce z měkkého kovu, například slitiny olova a cinu, poteleptajiv 20- až 30 kyselině dusičné po dobu 30 s a po určení polarity se leští strana s kladnou polarítou suspenzí, tvořenou koloidním gelem oxidu křemičitého o velikosti částic 25 nm, Lipravenou na pH 1 až 3 na podložce z plastické hmoty-s vlasem ze -syntetického nebo přírodního vlákna.

MPK / Značky

MPK: B24B 1/00

Značky: způsob, bizmutgermanátu, povrchu, leštění, monokrystalů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-240130-zpusob-lesteni-povrchu-monokrystalu-bizmutgermanatu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob leštění povrchů monokrystalů bizmutgermanátu</a>

Podobne patenty