Zmesný prostriedok na uvoľňovanie skrutkových spojov

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

nàAn rno VVNALV (451 Vydané 15 05 37 A omvvAutor vynálezu KORDÍK JOZEF, PRIEVlDZAfKOVALČÍK ŠTEFAN ing.,RIMAVSKÁ SOBOTA) ZIAK JOZEF ing., PRIEVIDZA SLOVINSKÝ ÄN,RIMAVSKÁ SOBOTA PAULOVIČ MILAN ing., PRIEVIDZA(54) Zmesný prostriedok na uvoľňovanie skrutkuvých spojovwZmesný prostriedok na uvoľňovanie słkrutkoavých spojov na báze kvapalných uhľovodikov, ktorý pozostáva z 85 až 98 hmot. dielov alslpoň jednej ropnej frakcie s počtom uhlikov v reťalzci 9 až 16 s teplotou tuhmrtia pod O °C a so začiatkom -delstílácie nad 50 °C, z 1 .až 10 hmot dielov etanolu a z 0,5 až 8 hmot. dielov nelónového. tenzldu.vynález satýka zmesného prostriedku uvoľňovanie skrutkových spojov s àkolnplexným účinkom -na báze konlerčne vyrábaných komponentov.Slkruükové spoje podliehajú va väčšine značnej korózii, a to ako vplyvom atmosféry, talk aj lnzvapalných a mechanických nečistôt, ktorými sa v priebehu prevádzky tieto. s-poje zanášajú. Iich uvolňovanie je fyzicky naxmáhavé a značne právne, pričom často dochádza aj k znehodnoteniu závitového spoja ale aj príslušnej konštruíkčnej časti alebo dielu. Bežne používané prostriedky,ako je nafta alebo petrolej, nie sú vždy dost účinné, najmä vplyvom lpľĺtülľľlľłüj vlhkosti na skrutkovom spoji. Podstatou vynálezu je zmesný prostriedok na uvolňovanielslkrutkových spojov na báze kvapalných uhlovodi-kovfktorý pozostáva z 85 až 98 hmot. dielov aspoň jednej repnej frakcie .s počtom Lihlíkov v retazci 9 ,až 16, s teplotou tuhnutia pod O °C a so začiatkom destilácie nad 50 °C, z 1 až 10 hmot. dielov etanolu a z 0,5 až 8 hmot. dielov neiónoveho tenzidu.Prostriedok podľa vynálezu má komplex ný účtnolk spoxčívajúci predovšetkým vo zvý 4šenej vzliilavos-ti, zlepšenej zmáčavosti a v účinku i na zvlhnuté materiály. Naviac nepôsobí ani na naterove hmoty aplikované na kovových materiáloch. Komponenty sú cenovo nenáročné a jeho príprava spočíva len v jednoduchej homogerlizácii.Ako ropnü frakciu je výhodné používať komerčné zmesi uhľovodíkov, alko sú najtta, petrolej ap., alebo sa tmôžu používat zámerne pripravené zmesi uhľovodíkov.Na .používaný etanol nie sú kladené osobitné požiadavky, okrem ~č-o najnižšieho obsahu vody. Možno používat etanol denaturovaný prakticky ľubovolným denaturačnýmprostriedkom, ked jeho. výsledná koncen trácia v .prostriedlku podľa vynálezu bude velmi nízka. Rovnako možno použit i syntetický etanol. Z neión-ových tenzidov sú .najaktuálnejšie tie, ktoré majúdobré zmáčacie účinky, alko sú ľlñlpľ. etorxylované vyššie mastné alkoholy.Medzi dôležité vlastnosti prostriedku podla vynálezu patrí lvzlínavostĺ, ktorá sa odsküšava na štandardne ekorodrovanom zmateriále. Výsledky pokusov a zloženie pou žitého prostriedku sú uvedené v nasledujú cej tabuľke.pokus zloženie prípravku vzlínavosť mlm . min-l č. 1 petrolej M 1 o 2 97 hmot. dielov - petrolej 1 hmot. diel - tenzid 13 2 hmot. »diely - etanol 3 88,1 hmot. dielu - nafta 7,2 hmot. dielu ~ tenzid 1-2 4,7 hmot. dielu ~ etanol 4 43,3 hmot. dielu - petrolejVe všetkých pokusech aIko neiónový tenzid sa použijú pre porovnateľnosť výsledkov etoxylované vyššie mastné alkoholy(SLOVASOL SF). Prípravok je dobre aplikovateľný i na vlhké materiály.Na polkusy bol použitý petrolej PS-Zv ČSN 65 64572) a motorová nafta NM - 4 ČSN 65 6506, pričom teplota tuhnu-tia ateplotazačiatku destilácie zodpovedali pod mienkam uvedeným v ČSN.Zmesný prostriedok .na uvoľňovanie skrutkových spojov na báze -kvapalných uhľovodíkov, vyznačujú-ci sa tým, že pozostáva z 85 až 98 hmot. dielov aspoň jednej repnej frakcie s počtom uhlíkov V retazci 9. až 16, steplotou tuhnutía zpod O °C a so začiatkom destiláwcie nad 5 IO °C, z 1 až 10 hmot. dielov etanolu a z 0,5 až 8 hmot. dielov neión-ového tenzidu.

MPK / Značky

MPK: C09K 3/00

Značky: spojov, uvoľňovanie, zmesný, prostriedok, skrutkových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-239827-zmesny-prostriedok-na-uvolnovanie-skrutkovych-spojov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zmesný prostriedok na uvoľňovanie skrutkových spojov</a>

Podobne patenty