Spôsob výroby fenolformaldehydových lepidiel

Číslo patentu: 238448

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kellner Michal, Kováč Jozef, Macko Robert, Lipka Radislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob výroby fenolformaldehydových lepidiel založený na reakcii fenolu a formaldehydu v zriedenom vodnom roztoku, kde ako katalyzátor je použitý hydroxid alkalických kovov, alebo alkalických zemín. Množstvo použitého hydroxidu sa rozdelí na dvakrát, čím sa vytvoria podmienky dobrej zvládnuteľnosti chemickej kondenzačnej reakcie a na záver pomôže disproporcionáciou znížiť obsah nežiadúcich monomérov. Mólový pomer fenolu a formaldehydu sa pohybuje v rozmedzí 1 :1,5 až 2,5, hydroxidu alkalických kovov, respektíve alkalických zemín 0,42 mólu na mól fenolu po prebehnutí adície a kondenzácie sa pridá druhá časť hydroxidu v množstve 0,51 až 1,2 : 1 a lepidlo sa ochladí. Lepidlo je určene pre lepenie aglomerovaných materiálov v drevárskom priemysle.

Text

Pozerať všetko

šäâřšřššíľâiä POPIS vvmszu mm 19ÚRAD PRO VYNÁLEZY 45 Vydané 15 05 37 A OBJEVVAutor vynáiezu KELIilEER MICHAL 111 g., HUMENNÉ, LIFKA RADISLAV, MICHALOVCE,KOVAC JOZEF ing., VRANOV nad Topľou, MACKO ROBERT ing.,STRÁŽSKE(54) Spôsob výroby fennlľurmaldehydovýeh lepidielSpôsob výroby fenolfoĽmaldehydvových 1 epidiei založený na reakcii fenolu a formaldebydu v zriedenom vodnom roztoku, kde ako Katalyzátor je použitý hydroxid alkalických kovov, alebo aikalických zemín. Množstvo použitého hydroxidu sa rozdelí na dvakrát, čím sa vytvoria podmienky dobrej zvládnuteľnosti chemickej kondenzačnej reakcie a na záver pomôže disproporcionácíou znížiť obsah nežiadúcich monomérov. Mólový pomer fenolu a formaldehydu sa pohybuje v rozmedzí 1 1,5 až 2,5, hydroxidu alkalických kovov, respektíve aikalických zemin 0,42 móiu na mól fenolu po prebehnutí adície a kondenzácie sa pridá druhá časť hydroxídu v množstve 0,51 až 1,2 1 a lepidlo sa ochladí. Lepidlo je určene pre lepenie aglomerovaných materiálov V drevárskom priemysle.vynález rieši prípravu fenolického lepidla určeného predovšetkým pre lepenie materiálov na báze dreva, aglomerovaných materiálov ako drevotrieskových dosák a drevovláknitých dosák emisnej triedy E-1 podľa medzinárodne platnej metodiky FESYP.Podmienky prípravy sú volené tak, aby 1 epidla dosahovali veľmi nízky obsah voľných monomérov, t. j. fenolu a formaldehydu.V súčasnosti sa vyrába fenolické lepidlo pre Výrobu iaglomerovaných materiálov podľa AO 197 063.Nami navrhované riešenie sa od vyššie uvedeného odlišuje a predstavuje novost a vyšší účinok. .Podľa navrhovaného postupu prípravy lepidla sa reakcia tenohl a formaldehyclu uskutočňuje v prítomnosti talkalických katalyzátorov z výhodou hydroxidu sodného. Vlastná príprava sa uskutočňuje V dvoch stupňoch a dvoch úrovniach obsahu alkálií s využitím efektu disproporcionacie.V pr-vom stupni reaguje fenol s formaldeshydom pri mólovom pomere 1 1,5 ~ 2,5 fenol formaldehyd s výhodou 121,97 za prítomnosti hydroxidu alkalických kovov a hydroxidu alkialických zemín, napriklad hydroxidu sodného. Mólový pomer hydroxidu sodneho k tenolu je 0,1 až 0,5 s výhodou 0,42 1 a prídavku vody v mólovom pomere k fenolu 0,2 1 až 8 1 s výhodou 1,8 1 pri teplote 20 až 75 °C s výihodou 55 °C. Adičná reakcia trvá od 0,5 do 6 h optimálne 2,5 h. Počas tejto doby sa v reakčnej zmesi vytvoria tenolalkoholy.V druhom stupni prebieha kondenzačné reakcia vzniklých látok po predchádzajúcej adícii. Kondenzácia prebieha pri teplote 75 až 105 °G s výhodou 80 až 90 °C tak dlho až konečná viskozita reakčnej zmesi meraná na Fordovom poháriku č. 4 pri teplote 20 °C bude od 20 do 450 s s výhodou 45 až 60 s. Reakčná zmes sa potom ochladí na teplotu 20 až 75 °C s výhodou 40 °C a pridá sa dru 4há časť hydroxidu sodného ako katalyzátora v množstve n-a konečný mölový pomer alkálie ku fenolu 0,51 1 až 1,2 1 s výhodou 0,621. Prídavkom druhej časti hydroxidu sodneho sa vplyvom disproporcionacie zníži obsah voľného tormaldehydu na požadovanú hodnotu. Po ochladení na teplotu 20 °C dostaneme tenolické lepidlo s obsahom volných monomérov pod 0,01 0/0 hmotnostnýoh iormalinu a pod 0,1 hmotnostných fenolu.Do reaktora opatreného účinným miešadlom s možnosťou chladenia alebo ohrevu bolo nadávkované 1500 kg fenolu, 525 kg vody a 600 kg NaOH vo forme 44 a/o-ného vodného roztoku. Teplota v reaktore vystupi n.a cca 60 °C. Zapne sa chladenie .a zmes sa ochladí na teplotu 48 až 51 °C a začne sa pridávať z odmerky formalín rýchlosťou 30 až 45 l/min, t. j., aby všetok formalín v množstve 2550 kg bol zclávkovaný za 1 až 1,5 h. Teplota počas dávkovania formalínu nemá prekročiť 60 °C a optimálne sa udržuje V rozmedzí 54 až 56 °C. P-o dodávkovaní tormalínu sa teplota reakčnej zmesi udržuje na hodnote 54 až 56 °C po dobu 2,5 až 3 h. Potom zapnutím ohrevu zvýšime teplotu v reaktore na hodnotu 85 až 88 °C a kondenzujeme tak dlho, až viskozita reakčnej zmesiochladime a za stáleho chladenia pridáme druhú časť hydroxidu sodného t. j. 240 kg 44 °Árného vodného roztoku. Po ochladení n-a teplotu 25 °C sa lepidlo prečerpe do skladových zásobníkov.výsledný produkt po analýze mal 0,05 0/0 hmotnostných formalínu a 0,015 hmotnostných fenolu. Metodika použitá pre stanovenie obsahu monomérov zodpovedá požiadavkam Štátnej skúšobne č. 216 pri štátnom drevárskom výskumnom ústave, Bratislava.Spôsob výroby fenoltormaldehydových lepidiel reakcĺ fenolu a tenolformaldehydu,vyznačený tým, že na 1 molárny diel fenolu sa dávkuje 1,5 až 2,5 molárnych dielov formaldehydu, s výhodou 1,97 molárnych dielov, 0,1 až 0,5 molárnych dielov, s výhodou 0,42 molárnych dielov hydroxidu alkalických kovov, alebo hydroxidov kovov -alkalických zemín, 0,2 až 8 molárnych dielov, s výhodou 1,8 molárneho dielu vody, zmes sa v prvom stupni iaduje pri teplote 20 až 75 °C s výhodou 55 °C po dobu 0,5 až 6 h, s výhodou 2,5 h, táto reakčná zmes sa V druhom štupniďalej kondenzuje pri teplote 75 až 105 °C, s výhodou 85 °C tak dlho, až viskozita reakčnej zmesi meraná Fordovým pohárikom č. 4 pri teplote 20 °C dosiahne hodnoty 20 až 400 s, s výhodou 45 až 60 s, a rýchle sa ochladí na teplotu 20 až 75 °C, s výhodou 40 až 50 °C a pridá sa druhá časť hydroxídu alkalických kovov, alebo hydroxidu alkalických zemín v množstve na konečný pomer molárnych dielov alkálie ku fenolu 0,51 až 1,2 1, s výhodou 0,8 1, po prebehnutí disproporcionacie a ochladení na teplotu 20 až 40 °C sa výroba lepidla ukončí.

MPK / Značky

MPK: C08L 61/10, C09J 3/14

Značky: lepidiel, spôsob, výroby, fenolformaldehydových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-238448-sposob-vyroby-fenolformaldehydovych-lepidiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby fenolformaldehydových lepidiel</a>

Podobne patenty