Materiál vhodný na obklady pri odlievaní, najmä oceľových odliatkov

Číslo patentu: 238430

Dátum: 15.05.1987

Autori: Krejčí Jaroslav, Brhel Jaroslav, Horváth František, Pešek Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka výroby oceľových odliatkov a rieši problém zvýšenia ich povrchovej akosti. Podstata vynálezu spočíva v tom, že materiál je tvorený základnou zložkou pozostávajúcou z 0,5 až 1,5 hmot. % kysličníka železitého, 30 až 59 hmot. % kysličníka kremičitého, 38 až 65 hmot. % kysličníka hlinitého a zvyšok do 100 hmot. % sú stopové prvky. Jej objemová hmotnosť je od 0,43 do 1,1 g/cm3. Povrch základnej zložky je opatrený žiaruvzdornou ochrannou vrstvou o hrúbke do 10 mm, výhodne korundovou. Vynález je možné využiť v zlievárenských prevádzkach.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu HORYÁTQI FRANTIŠEK, BRATVISLAVAJ KREIČÍ JAROSLAV ing.,NOVE MESTO na Mggayě, PESEK IIŘI ing., HORNÍ BŘIZA,BRHEL JAROSLAV, ZDAR nad Sázavou54 Materiálvhndný na obklady pri-odlíevaní najmä oceľových odliatkovvynález sa týka výroby oceľových odliatkov a rieši problém zvýšenia ich povrchovej .akostLPodstata vynálezu spočíva v tom, že materiál je tvorený základnou zložkou pozostávajúcou z 0,5 až 1,5 hmot. 9/0 kysličníka železitěho, 30 až 59 hmot. 0/0 kyslíčnílça kremíčítého, 38 až 65 hmot. 0/0 kysličníka hlínitého a zvyšok do 100 1111101. 0/0 sú stopové prvky. ej objemová hmotnost je od 0,43 do 1,1 g/crn 3. Povrch základnej zložky je opatrený žiaruvzdoľnou ochrannou vrstvou o hrúbke do 10 mm, výhodne korundovou.vynález sa týka materiálu vhodného naobklady pri odlievani najmä oceľových od-ý laikov.Výroba oceľových odliatkov je závislá na dokonalom zvládnutí procesu icih tuhnutia. K tomuto účelu sa využívajú tiež zlievárenské presahy. Tieto predlužujú dobu tuhnutia odlievaciehomiesta tak, aby bol zabezpečený potrebný uhol kryštalizácie dendritu bez osovej porezity odliatku tým, že končiace tuhnutie prebieha v náliatku Odstraňovanie týchto pridavkov prebieha väčšinou upalo vaním kyslikoacetylénovým horákom aleboNutnost vytvárania technologických prídavko-.v sa odstránila obkladmi kritických miest exotermickými obkladmi. Nevýhodou tohto spôsobu je však znížená čistota povrchu odliatku, ako aj zhoršenie kvality povrchovej vrstvy odliatku v dôsledku prechodu niektorých prvkov z obkladu do nej.Uvedené nedostatky odstraňuje materiál vhodný najmä na obklady pri uodlievani oceľových odliatkov, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorený základnou zložkou pozostävajúcou z 0,5 až 1,5 hmot. kysličnĺka železitého, 30 až 59 hmot. kysličníka kremičitého, 38 až 65 hmot. kysličnika hlinitého a zvyšok do 100 hmot. O/o sú stopové prvky,pričom jej objemová hmotnost je 0,43 až 1,1 g/cm 3. Povrch základnej zložky je opatrený ochrannou žiaruvzdornou vrstvou, výhodne korundovou o hrúbke do 10 mm.Materiál, ktorý je predmetom ochrany, zabezpečuje čistotu povrchu a predpĺsanú drsnost uodliatku podľa etanolu drsnosti. Povrchová vrstva má takú štruktúru, ako má celý odliatok.Základná zložka materiálu podľa vynálezu zabezpečuje. aby konečné stuhnutie celej sústavy prebehlo v náliatku.ej zloženie závisí od podmienok odlievania. Ochranná žiaruvzdorná vrstva z korundu alebo zirkonu, prípadne ineho vhodného materiálu slúži k zaisteniu dostatočnej úrrosnosti izolacie pri styku s tečúcim kovom a zamedzuje preniknutiu kovu do základnej zložky. ej hrúbka je závislá na hrúbke steny odliatku a na metalostatickom tlaku. Hrúbka izolačného materiálu je závislá od hrúbky steny »odliatku a od doby predĺženiaVynález objasñuje konkrétny príklad prevedenia.Fyzikálne-mechanické vlastnosti tohto materiálu sú nasledovnémax. teplota použitia 1430 °C, minimálna žiaruvzdornost 33, objemová hmotnosť 500 kg/m 3, pevnosť v tlaku min. O,8.,MPa, koeficiełit tepelnej vodivosti 1000 °C 0,36 Win K .Zloženie žiaruvzdornej ochrannej vrstvyFyzikálne-mechanické vlastnosti tohto materiálu súvynález je možné využiť v zlievárenských prevádzkach.Výhodou materiálu podľa vynálezu je, že základníívrstva vytvára podmienky pre optimálnu adhéziu ochranej žiaruvzdornej vrstvy. Toto spojenie zabezpečuje zachovanie vysokej stability povrchu obkladového materiálu i pri styku s tekutým kovom Táto vlastnosť má význam v tom, že pri použití materiálu podľa vynálezu na obklady pri odlévani sa zabezpečuje čistota povrchu podľa etanolu drsnosti. Okrem toho tepelnoizolačné vlastnosti základnej zložky materiálu umožňujú, aby stuhnutie celej sústavy sa uko-Iičilo v náliatku, čim sa dosiahne zaručená kvalita vnútornej štruktúry.Materiál vhodný na obklady pri oclllevanl najmä ocelových odliatkov tvorený základnou zložkou pozostävajúcou z 0,5 až 1,5 hmot. kysličnika železitého, 30 až 59 hmot. procent kysličnika kremičitého, 38 až 65 hmot. kysličníka hlinitého a zvyšok do100 hmot. sú stopové prvky, pričom jej objemová hmotnost je 0,43 až 1,1 g/cm 5, vyznačujúci sa tým, že základná zložka je po» krytá žiaruvzdornou ochrannou vrstvou o hrúbke do 10 mm, výhodne korundovou.

MPK / Značky

MPK: C04B 35/10, C04B 35/14

Značky: najmä, vhodný, odlievaní, odliatkov, materiál, obklady, oceľových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-238430-material-vhodny-na-obklady-pri-odlievani-najma-ocelovych-odliatkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Materiál vhodný na obklady pri odlievaní, najmä oceľových odliatkov</a>

Podobne patenty