Spôsob prípravy katexu s ditiokarbamátovou skupinou

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález rieši spôsob prípravy katexu s ditiokarbamátovou skupinou. Postupuje sa tak, že anex obsahujúci najmä sekundárne amínové skupiny v aktívnej forme sa nechá 24 hodín vo vodnom roztoku hydrooxidu amónneho alebo hydroxidu alkalického upraveného na hodnotu pH 7,5 až 9 napučať. Po odfiltrovaní sa anex premyje destilovanou vodou a na 1 milimól výmennej kapacity anexu sa pridáva 1 milimól hydroxidu amónneho a 2 minimóly sírouhlíka. Výsledný katex je schopný zachycovať kovové ionty z roztoku.

Text

Pozerať všetko

Autor výnälezu HJÄĽADIĚY ZDENEK ing. CEC., RATTAY VLADIMÍR ing.,RISOVA ULIANA íng. csc., POLONSKÝ JOZEF ing. csc.,GARA AN prof. ing. DrSc., BRATISLAVAvynález rieši spôsob prípravykatexu s ditiokarlnamátovou skupinou. Postupuje sa tak,že anex obsahujúci najmä sekundárne aminové skupiny v aktívnej forme sa nechá 24 hodín vo vodnom roztoku hydrooxidu amonneho alebo hydroxídu alkalického upraveného na hodnotu pH 7,5 až 9 napučaf. Po odfiltrovaní sa anex premyje destilovanou vodou a na 1 11111111161 výmennej kapacity anexu sa pridáva 1 milímól hydroxídu amóxlneho a 2 mimimóly sírouhlíka. výsledný katex je schopný zachycovat kovové ionty z roztoku.vynález sa týka spôsobu prípravy katexu s ditiokarbamätovou skupinou.V literatúre nie je popísaná príprava katexov tohoto typu, ani nie sú dostupné katexy tohoto typu.Uvedený postup je popísaný v spôsobe prípravy katexu s ditiokarbamâtovou skupinou podľa vynálezu, ktorého podstatou je,že anex obsahujúci sekundárne amínové skupiny V aktívnej forme sa nechá napučat po dobu 24 hodín vo vodnom roztoku hydroxidu amonneho alebo hydroxidu alkalického kovu pri hodnote pH v rozmedzí 7,5 až 9,0. Po odfiltrovaní sa anex premyje destilovanou vodou do neutrálnej reakcie a na 1 milimól výmennej kapacity anexu sa pridá 1 milimól amoniaku vo forme vodného roztoku a 2 milimóly sírouhlíka.Výhodou spôsobu podľa vynálezu je, že sa získa katelx s ditiokarbamätovou skupinou, ktorý má výhodné vlastnosti využiteľné najmä pri zachytávaní kovových iónov z roztoku. Výmenná rovnováha je posunutá v smere tvorby ditiokarbamátových komplexov kovov a preto je takýto ionex využiteľný najmä pre prekoncentráciu v stopovej analýze a ďalej je možné ho využít na čistenie niektorých elektrolytov od znečistenia niektorými kovovými iónami prítomnými v extrémne nízkych koncentráciach. Pri spôsobe prípravy sa na organickom skeletu polymerného alebo polykondenzovaného typu obsahujúceho. najmä sekundárnu amínovú skupinu reakciou v mierne alkalickom prostredí syntetizuje pevne viazaná ditiokarbamátova skupina, ktorá má výhodné vlastnosti v súvislosti s viazanim - zachytávanim kovových tónov z roztoku, najmä prvkov l., ll.,III. a IV. b podskupín periodického systému Mendelejeva. Pripravený katex má úplne nové odlišné vlastnosti ako doteraz vyrábané io-nexy.Predmet vynálezu je ilustrovaný na príklade.Do kadičky objemu 250 ml sa odváži 30 g suchého anexu na báze polyetylénamínu s iónovýmennými skupinami primárnymi, sekundárnymi a terciárnymi. jeho iönovýmenná kapacita je 10 milimólov na 1 g suroviny. Wofallt L 150). Ďalej sa pridá 150 ml destilovanej vody. vodným roztokom amoniaku o koncentrácii 5 0/0 hmot. alebo hydroxidu sodného tej istej koncentrácie sa upraví pH roztoku na hodnotu 7,5 i 0,2 a za občasného miešania sa. nechá anex napučat po dobu 24 hodín. Potom sa napučaný anex odfiltruje a premyje destilovanou vodou v objeme asi 2 1 do neutrálnej .reakcie filtrátu pri laboratórnej teplote. Takto premytý anex sa vnesie do reakčnej banky, do ktorej sa pridá 100 ml destilovanej vody, 9 D milimólov amoniaku v podobe 30 Vo-ného roztoku a za stáleho miešania pri laboratórnej teplote sa z deliacieho lievika po kvapkách rýchlosťou jedna kvapka za sekundu pridával 180 milimólov sírouhlíka. Reakčná zmes sa po ukončení pridávania sírouhlíka mieša ešte dve hodiny. Potom sa dekantáciou premýva pripravený katex najmenej Skrát 2 l destilovanej vody. Takto pripravený katex sa odfiltruje cez filtračný lievik a nechá sa na vzduchu V tenkej vrstve vysušit pri teplote miestnosti 24 hodín.Množstvo viazaných ditiokarbamátových skupín sa vypočíta z prírastku obsahu síry v iönomeničl pred a po syntéze ditiokarbamátovej skupiny. Takto vyrobený katex s ditiokarbamátovou skupinou má kapacitu vyjadrenú na ditiokarbamâtovü skupinu 1 až 2 milimóly na 1 g suchého ionexu.Takto pripravený katex s ditiokarbamätovou skupinou možno výhodne využít na zníženie obsahov kovových iónov- vo vodných roztokoch rôznych elektrolytov i neelektrolytov.Spôsob prípravy katexu s ditiokarbamätovou skupinou vyznačujúci sa tým, že anex obsahujúci sekundárne amínové skupiny V aktívnej forme sa nechá napučat po dobu 24 hodín vo vodnom roztoku hydroxidu amónneho alebo hydroxidu alkalického kovupri hodnote pH 7,5 až 9 a po odfiltrovaní sa anex premyje destilovanou vodou a potom sa na 1 milimól výmennej kapacity anexu pridá 1 milimól amoniaku vo forme vodného roztoku a 2 milimóly sírouhlíka.

MPK / Značky

MPK: B01J 45/00

Značky: spôsob, skupinou, přípravy, katexu, ditiokarbamátovou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-238421-sposob-pripravy-katexu-s-ditiokarbamatovou-skupinou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy katexu s ditiokarbamátovou skupinou</a>

Podobne patenty