Spôsob prípravy univerzálnych testovacích tabliet na stanovenie proteolytickej enzýmovej aktivity

Číslo patentu: 227588

Dátum: 01.06.1986

Autori: Zemek Jiří, Kuniak Ľudovít

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob prípravy univerzálnych testovacích tabliet na stanovenie proteolytickej enzýmovej aktivity z chromolytického proteinového substrátu vyznačený tým, že chromolytický proteinový substrát sa v prvom stupni zomelie na guľovom mlyne a presituje cez sito o veľkosti ôk 0,1 až 0,2 mm, načo sa v druhom stupni zmieša s mikrokryštalickou celulózou o priemernej veľkosti častíc 60 až l00 mikrónov v množstve 70 až 100 % hmot. na hmotnosť suchého proteinu a mastencom v množstve 2 až 3 % hmot. na hmotnosť suchého granulátu a v tretom stupni sa tabletuje na tabletovacom stroji na tablety požadovanej hmotnosti s presnosťou ± 5 % hmot.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY (45) Vydané(54) Spôsob prípravy univerzálnych testovacích tabliet na stanovenie proteolytíc kej enzýmovej aktivityVynález sa týka spôsobu prípravy univerzálnych testovacích tabliet na stanovenie proteázovej enzýmovej aktivity v biologických tekutinách a fermentačných pôdach.Na stanovenie proteolytickej aktivity sa v zásade používajú dve metódy. Staršia metóda, ale ešte dost používaná je založená na tom, že sa meria množstvo uvoľneného proteínu v priebehu proteolytickej hydrolýzy, ktoré sa stanovuje ako rozpust ná frakcia v kyseline trichlóroctovej M. Kunitz J .pozitívnej reakcie s fenolovým reagens podľa Folína M. L. Anson J. Gen. Physiol 22, 79(1938). Druhá metóda, novšia, je založená na využitíchromolytického substrátu na báze kazeinu, nie je N bežne dostupná pre pomeme zložitú prípravuVeľmi citlivý chromolytický substrát možno pri- isieťovaní a farbení rônych typov proteínu. Vyžadu je však lyofílizáciu vyfarbeného a premytého proteinu, čo je pomeme náročná technologická operácía.Podstatne výhodnejší je spôsob prípravy chro- imolytického preteinového substrátu podľa PV 3546-81, ktorý už nevyžaduje lyofýilizáciu premý zzássstého proteinového substrátu ale je možné ho sušit alkoholom Pri sériových analýzach je prášková forma chro 2 molytického substrátu nie výhodná, pretože je N potrebné pre každú analýzu zvlášť navažovať chro molytický substrát, čo znižuje produktivitu práce. v Uvádzané nedostatky rieši nová prihláška vynálezu, ktorá umožňuje pripraviť tabletovú formu chromolytického proteinováho substrátu, takže Ť pre analýzu nie je potrebné chromolytický substrát jednotlivo navažovat ale použit hotovú testovaciu tabletu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že suchý chromolytický proteínový substrát pripravený z hovädzieho sérového albumínu, ovoalbumínu,kazeinu alebo ich zmesí sa v prvom stupni zomeliei na guľovom mlyne, presituje cez sito o veľkosti ôk 0,1 až 0,2 mm, načo sa v druhom stupni zmieša v mikrokryštalickou celulózou o priemere veľkosti častíc 0,06 až 0,1 mm v množstve 70 až 100hmot. na hmotnost suchého proteínu a mastencom v množstve 2 až 3 hmot. na hmotnosť tabletovej1 zmesi a treťom stupni sa zhomogenizovaná zmesa tabletuje na tabletovacom stroji na tablety požado i vanej hmotnosti s presnosťou i 5 hmot.Zistili sme, že chromolytický proteínový substrát sa tabletovat na tabletovacom stroji nedá, pretože nízkych tlakoch sú tablety z hľadiska mechanic v kých vlastností nevyhovujúce, nakoľko sa rozpada jú, zatiaľ čo pri vyšších lisovacích tlakoch sú tablety veľmi pevné a vo vode sa veľmi zle rozpadajú. Ukázalo sa výhodné chromolytický protein tabletovar s prídavkom 70 až 100 hmot. mikrokryšta.lickej celulózy na hmotnosť proteínu. Za týchto ř okolností sú pripravené tablety dostatočne pevné a čo je dôležité veľmi dobre sa pri analýze vo vodnom prostredí rozpadajú, takže prítomný proteázový enzým má hneď na začiatku reakcie dostatočne prístupný chromolytický substráty prebytku na enzýmovú reakciu. Optímálna veľkost častíc chromolytického pro. teinu sa ukýzala byt do 0,2 mm. Väčšie častice ako 0,2 mm by zhoršovali homogenitu tablet pri tabletovaní. Vďaka tomu, že mikrokryštalicka celulóza má vysoké samomazacíe vlastnosti pri práci na tabletovacom stroji nie je potrebné dávaťt do tabletovacej zmesi viac mastenca (akomažadpła)ako 2 až 3 hmot. Mastenec ani mikrokryštaličká ~celulóza, ktoré sú súčasťou testovacej tablety nie šú iinhibítory proteázových enzýmov, takže ich prí itomnost v reakčnej zmesi neovplyvňuje proteázo Vú aktivitu.Vzhľadom na to, že stanovenie proteážovej. enzýmovej aktivity prebieha za prítomnosti pre- ~bytku proteázového substrátu nie je potrebnévyžadovať vyššiu presnosť pri dodržiavaní hmot-nosti vyrábanýchtestovacích tabliet ako i 5 hmot.Keďže proteázové enzýmy majú veľmi rozdielnepH optimá, testovacia tableta neobsahuje zložkytlmivého roztoku aby ju bolo možné použiť v tom.rozsahu pH a to tak pre kyslé, tak aj pre neutrálne a alkalické proteázy. Výhodou nového spôsobu prípravy chromolytic kých testovacích tabliet na stanovenie proteolytic- . kej aktivity je predovšetkým to, že substrát nie jetreba navažovať pre jednotlivé analýzy, čo zvyšuje produktivitu práce najmä pri sériových analýzachči už v priemysle pri kontrole výroby proteolyłtic-ĺkých enzýmov, alebo v klinickej niochémii. Ďalšou výhodou tabletovej formy je, že sa môže dlhšiudobu chromolytický substrát v nej obsiahnutý skladovaf bez zmeny fyzikálno-chemických vlastností.Ďalšie prednosti nového postupu sú zrejmé z nasledovných príkladov, ktoré nie sú vyěerpávajúce ale len ilustratívne.2 kg suchého chromolytického proteínu pripraveného z hovädzieho sérového albumínu sa zome- lie na guľovom mlyne, presituje sa cez sito o veľkosti ôk 0,2 mm a zmieša sa s 2 kg míkrokryštalickej celulózy o priemere častíc 60 až 100 mikrónov a 80 g mastenca ktorá zmes sa homogenizujeí miéšaním po dobu 2 hodín. Po homogenizáeii sa suchý granulát tabletuje na tabletovaoom stroji na x tablety o priemere 7 mm a hmotnosti 100 mg s presnosťou i 5 hmot. Tablety majú dostatoč-ĺ nú pevnosť, takže sa pri manipulácii nedrobía a vo vode sa rozpadajú po dobu do 15 sekúnd. Sú vhodné a vysoko citlivé najmä na kyslé proteázy.Postup podľa príkladu 1 s tým rozdielom, že ako protein použijeme chromolytický vaječný albumín v množstve 2 kg, 1,4 kg mikrokryštalickej celulózy a 100 g mastenca. Pripravené testovacie tablety majú podobné mechanické vlastnosti ako tablety pripravené podľa príkladu 1, ale sú citlivejšie predovšetkým na neutrálne a alkalické protegzy,menej citlivé na kysle protázy. VPostup podľa príkladu 1 s tým rozdielom, že ako protein sa použije chromolytický kazein. Pripravené tablety majú obdobné mechanické vlastnosti ako u príkladov 1 a 2 ale sú rovnomerne citlivé ako na kyslé tak na neutrálne proteázy.Vynález má uplatnenie predovšetkým v klinickej biochémíi pri stanovovaní proteolytickcýh enzýmov v biologických tekutinách ale i v priemyslovej aplikácii pri medzioperačnej kontrole kultivačných pôd pri výrobe proteolytických enzýmov.Spôsob prípravy univerzálnych testovacích tabliet na stanovenie proteolytickej enzýmovej aktivity z chromolytického proteinového substrátujvyznačený tým, že chromolytický proteinový substrát sa v prvom stupni zomelie na guľovom mlyne a presituje cez sito o veľkosti ôk 0,1 až 0,2 mm,načo sa v druhom stupni zmieša s mikrokryštyalic kou celulózou o priemernej veľkosti častíc 60 až 100 mikrónov v množstve 70 až 100 hmot. na hmotnost suchého proteínu a mastenoom v množstve 2 až 3 hmot. na hmotnost suchého granulatu a v treťom stupni sa tabletuje na tabletovacom stroji na tablety požadovanej hmotnosti spresnosťou i 5 hmot.

MPK / Značky

Značky: přípravy, enzýmovej, testovacích, stanovenie, univerzálnych, tabliet, spôsob, proteolytickej, aktivity

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-227588-sposob-pripravy-univerzalnych-testovacich-tabliet-na-stanovenie-proteolytickej-enzymovej-aktivity.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy univerzálnych testovacích tabliet na stanovenie proteolytickej enzýmovej aktivity</a>

Podobne patenty