Polyamidy typu stéricky bránených piperazínov na báze a-substituovanej kyseliny propándiovej

Číslo patentu: 226927

Dátum: 15.05.1986

Autori: Vašš František, Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Polyamidy typu stéricky bránených pi perazíndiónov na báze ?-substituovanej kyseliny propándiovej, ktoré obsahujú v makromolekule opakujúce sa štruktúrne články obecného vzorca kde Q značí alkylénový reťazec s počtom atómov uhlíka 2 až 6, n má hodnotu v rozmedzí 2 až 15.

Text

Pozerať všetko

54 Pąolyamidy typu stêricky bránených piperazíndiónnv na báze oa-substituovanej kyseliny propándiovejvynález sa týka polyvamidov typu stéricky bránených piperazíiudlönov na báze a-subštituovanej kyseliny p-ropándiovej zahrñujúcich vo svojom reťazcl štruktúrnu jednotku obecného vzorcakde Q je alkylěnový reťazec s počtom atómov uhlíka 2 až 6, n má hodnotu V rozmedzí 2 až 15 a spôsobu ich prípravy. Spôsob prípravy polyamidov typu stêricky bránených piperazindiónov na báze o-substituovan-ej kyseliny propándiovej je založený na amonolýze dimetyl- alebo dietylesteru kyseliny Z-Zlñ-diazacli-spiro 5,1,5,3 ~ hexadekán-14,16 «dión~ 15-y 1 propàndíovej alilñatickými diarnínmy s počtom a-tomovuhlíka 2 až 6 Lz-di-aminoetaen, LG-diamlnohexän pri teplote v rozmedzí od 100 do 150 °C v suchom uhľovodíkovom rozpúšťadle xylén, ititrobenzén V prítomnosti bázického kaitelyzátmta, ako napríklad metoxidu sodného, lít-iumamidu, tetrapropyltitanátu atď. Stêrioky biränené .amíny sú vysokoúčinnými svetel-nýmí -st-abilizátormi mnohých druhov polymérov. Použitie nizkomole-kulových látok tohto typu má však niektoé obmedzenia. Ich hlavnými nevýhodami sú velká prchavost, značná migráoiesichopnost, ľahká extrvahovateľnost a v neposlednom rade dobrá absorbovateľnost do bunkových priestorov živých organizmov. Prvé tri nežiadúce vlastnosti sú príčinou ich postupného úbytku z úžitkového polymévru so súčesnou stnatou ochranného účinku, najprv pri jeho -tepelnom spracovaní, potom pri dlhšom skladovaní a nakoniec pri jeho chemickom čistení alebo praní. Ľahká prenilç-avost bunkovými stenami živých organizmov pre značnú toxicitu nízkomolekulových derivátov stéricky bránených amínov ich vylučuje z.aplikácie pri stabilizácií polymerných materiálov v oblasti potravinárskeho priamy»lu, prípadne v oblasti medicíny. Zníženie,alebo eliminovanie týchto nevýhodných vlastností predpokladá použitie vyššiemolekulových, oligomérných alebo polymérných sve 226527telných Astabilizatorov s vyhovujncou znášanlivostou, alebo naviazanie sbabllizujúci-ch štruktúr na .reťazec úžitkového polymeru. Polymérny svetelný stabilizátor piperezínového typu patriaci do skupiny stéricky bránenýoh amínov, ktorý je predmet-om vynálezu .môže slúžiť k potlačeniu alebo eliminospaniu spomínaných nedostatkov nízkomolekulových látok uvedeného typu.Zmes 1,0212 g 0,0025 mol díetylesteru kyseliny 2-IIS-dlazadispiro 5,1,5,3 hexadekán-14,16-dión-15-y 1 propándiovej a 0,2905 g 0,0025 mol LB-díaminohexânu v 10 ml suchého xylénu Slâ. zahreje 1113. 110 °C a pridá saa- 5 mol. 0/0 metoxidu sodného. Zmes sa clalej zahrieva po dobu 4 h pri tej istej teplote, pričom reakčný etanol pomaly oddestilováva. Po uplynulom čase sa zvýši teplo-tlaz na 130-135 °C a udržiava sa ďalších 6 h,čím sa oddestlluje zvyšný reakčný etanol. Rozpúšťadlo sa vákuovo oddesątiluje a zvyšok sa podrobí vysokému vákuu po dobu 2 hodín pri teplote 150 °C. Potom sa obsah banky nechá ochladit, rozpu-stí sa v Z 5 m 1 toluénu a premyje trikrát malým množstvom vody. Toluénový roztok sa-n-akoniec vysuší bezvodým síranom sodným a prečistí akltív 4nym uhlím. Gdparením rozpušťadla a vystavením zvyšku vysokému vákuu pri teplote 120 °C sa získa tuhý, lahko spráškovatelný poly-már s teplotou topení 94-103 °C s priemernou číselnou molekulovou hmotnosťou 1030 (stanovená pomocou VPO osmometralElementárna analýza pre C 25 H 36 N 404Postupovalo sa ako v príklade 1 s tým rozdielom, že sa reakcia uskutočnila V prítomnosti 5 mo 10/0 lítiumami-du. Po izolácii sa ziskal tuhý, lahko spráškovateľný polymér s teplotou topenia 97-100 °«C s priemernou číselnou molekulovou hmotnosťou 1190 stanovená pomocou VPO osmometr-aL1. Polyamidy typu stéricky bránených piperazíndiônov na báze oe-substituovanej kyseliny propándiovej, ktoré obsahujú v makromolekule opakujúce sa štruktúrne články obecného vzorcakde Q značí alkyleiíový reťazec s počtom2. Spôsob prípravy polyamidov typu stericky bránený-c-h pi-perazíndiónov na báze oc-substituovanej kyseliny propándiovej podl.a bodu 1, vyznačený tým, že sa na dimetyl- alebo díetylester kyseliny 2-7,15-diazacll-spiro 5,1,5,3 hexadekán-lê,lći-cllón-l-yl propándiovej pôsobí -alivfatickými dlamínmi s počtom» atomov uhlíka 2 až 6, ako napríklad LZ-diaminoetanom, Lö-diaminohexanom.3. Spôsob podľa bodu 2, vyznačený tým,že sa reakcia uskutočňuje v prítomnosti bázických katalyzätorov, ako napriklad metoxidu sodného, litiumamidu, tetraípropyltitanátu a reakcia sa vykonáva pri teplote V rozmedzí od 100 do 150 °C v suchom uhlovodíkovom rozzpúšťadle, ~avko napríklad xyléne, nit-robenzéne.

MPK / Značky

Značky: piperazínov, a-substituovanej, stericky, bránených, polyamidy, kyseliny, propándiovej, báze

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-226927-polyamidy-typu-stericky-branenych-piperazinov-na-baze-a-substituovanej-kyseliny-propandiovej.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polyamidy typu stéricky bránených piperazínov na báze a-substituovanej kyseliny propándiovej</a>

Podobne patenty