Stéricky bránené piperazíny na báze a-monosubstituovanej kyseliny butándiovej

Číslo patentu: 226926

Dátum: 15.05.1986

Autori: Maňásek Zdeněk, Vašš František, Lustoň Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Stéricky bránené piperazíny na báze ?-monosubstituovanej kyseliny butándiovej obecného vzorca kde R značí alkylovú skupinu s počtom atómov uhlíka 1 až 18.

Text

Pozerať všetko

T 0 P IS ÍTYPI ÁIEÄTŽU 2259251 vynález sa týka stéricky bránených pipe- razínov na báze a-monosubstituovanej kyse liny bu-,tándlovej obec-ného vzoroakde R značí alkylovú skupinu s počtom atómov uhlíka 1 až 18 a spôsobu ich pripravy.Spôsob prípraivé stêricky bránených piperazínov na báze oz-monosubetituovanej kyseliny butándlovej je založený na adícii 7,15-dlazadispiro 5,1,5,3 hexadekánu na- dialkyleste-r kyseliny Z-buténdiovej, kde alkyl obsahuje 1 až 18 atómov uhlíka pri laboratórnej teplote najvýhodnejšie v polárnom rozpúštadle, ako napríklad metanole, eutanole axtď.Uvedené zlúčeniny patriace do skupiny54 Stéricky bránené piperazíny na báze .ormonosuhstituovanej kyselinystérlcky bránených amínov môžu samotné pôsobiť ako svetelné stabilizátory polyměrov. Nevýhodou nizkomolekulových zlúčenín tejto skupiny je ich značná prchavost, vypieratelnost z úžitkového polymêvru a toxicitva. Pripravou polymérnych svetelných stabilizáltorov sa- tieto nedostatky môžu odstrániť. K tomuto účelu môžu slúžiť látky, ktoré sú predmetom vynálezu.K roztoku 2,22 g 0,01 mol 7,15-diazadispíro 5,1,5,3 hex.a-dekánu v 30 ml meta-nolu sa pomaly prikvapkáva 1,7 B 15 g 0,01 mol dimetylesteru kyselín maleinovej a zmes sa mieša pri laboratórnej teplote 10 h. Po uplynulom čase sa rozpüštadlo odparí .a zbytok prek-ryštalizuje z petroléteru. Získa sa biely kryštalický produkt s ,teplotou topenia 102,5 až 103 °C.Elementárna analýza pre C 2 H 34 N 2 O 41. Stérioky bránené piperazíny na báze kde R značí aikylovú skupinu s počrtom atóa-monosubstiwuovanej kyseliny butándiovej mov uhlíka 1 až 18. obecného mna Z. Spôsob prípravy stéricvky bránených pi peurazínov na báze oc-monosubstí-tuovanej kyseliny butánidiovej podľa bodu 1, vyznače O ýO ný tým, že nua dialkylesater kyseliny Z-butén díovej, kde alkyl obsahuje 1 až 18 aíomov3. Spôsob epodlia bodu 2, vyznačený tým,že sa reakcia uskutočňuje pri laborałórnej

MPK / Značky

Značky: stericky, a-monosubstituovanej, kyseliny, butándiovej, piperazíny, bránené, báze

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-226926-stericky-branene-piperaziny-na-baze-a-monosubstituovanej-kyseliny-butandiovej.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stéricky bránené piperazíny na báze a-monosubstituovanej kyseliny butándiovej</a>

Podobne patenty