Polymerizovatelný svetelný stabilizátor piperidínového typu a spôsob jeho prípravy

Číslo patentu: 226700

Dátum: 15.05.1986

Autori: Chmela Štefan, Hrdlovič Pavol, Lukáč Ivan, Zvara Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Polymerizovatelný svetelný stabilizátor piperidínového typu, ktorý predstavuje zlúčenina N-(2,2,6,6-tetrametylpiperidyl)-4-metoxykarbonyl-?-laktám vzorca III.

Text

Pozerať všetko

54 Pnlymerizovatelný svetelný stabilizátor piperidínuvého typu a spôsobvynález sa týkva polymerizuovatelného svetelnélho stabillzátorra ąpiperidínového tyopu a spôsobu jeho prípravy.Stérícky bmáąnené aminy sú -mrodernou tmedou svetelných nstabllízá-torov plastických látok. určitou .nevýhodou nízkomolekulm výoh látok tejto triedy je ich ľahká vypieratelrnosť a toxícíta.Uvedené nevýhody odstraňuje predmetnej zlúčením tohto vynálezu, ktorého podstata spočíva rv tom, že na dimetylester kyseliny ttakxonovej vzorca Isa .pôsobí 4-amlmo-2,2,6,6-tetran 1 etylpipe~rídí~ nom vzorce Ilv roztoku metamolu 24 hodín -prli 25 °C a 2 hüdĺlľlý pri teplote zpetnétho tokru reakčnej zmesi .a získa -sa N-2,2,6,6-tetrametyhpjlperidylj-éĺ-metoxykrarnbomyl-y-Laktám vzorca III12,5 g 0,08 mol 4-amino-2,2,6,6-tetramevtylpiąperidin-u a 12,8 g 0,08 mol dimetylesteru kyseliny itakonovej v 40 ml metasno-lu sa mlešalo 24 .hodín pri 25 °C. R~ea~kčąná zmes sa potom srefluxtovala 2 hodiny. Na vrotačnej vákiuovej odpamke sa oddestiloval metatnol a tuhý zbytok roztpustený v ohloroform-e sa extrahoval kvôli odstrálnenlu výhodiskovénho amínlu. Po oddestilovvamí chlorofonnru na rot-wčnej vákluovej odparrke sa surový produkt kryštalizoval z n-hexánąu. Získalo se 12 g 53 0/0 bielyoh kryštálov t. t. 127 až 129 °C.tioxidantu AO-4 K, 0,15 0/o obsahom vsteatrátu vápenatého a 0,2 obsashom sta-billzátora stála v diohlórmetáne 1.8 hodin pri laborat-onnej teplote. Po oddestilovaní diohló-rmetánu ana- rotačnej vákvuovej odparke sa ziskal prášok, ktorý sa ďalej .homogenizoval v miešanej komore .plastovgrafu Era-bender 5 »minút pri teplote 200 °C.Zo zmesi sa. vyllsovali fólie hrúbky 0,18 milinretnov pri teplote 190 °C a dobe lisovania 30 sekúlnd. Kontrolná fólie se pripravila rovnakým Ispôsobom, len sa nepridal stabilizátor. Fólie sa oža-rovvali ortuťovou výbojkou RVL-125 W. Rovxnomern-osť DŽETOVMTÍB. sa dosiahla otáčaním vzoriek okolo zdroja žiarenia. Nárast -karbonylových skupin rv závislosti od času ožanovania je mierou degredácle polymérlu vp-lyvom UV žiarenia.Prirastok .kariv-.bonylovýcih skluvpín sa sledoval pomocou IC spektnoiotometera. Fólia bez sveteląnéalro stabilizátora dosiahla AAco 0,3 po 1400 hodinách a fólia obsahujúca svetelný stabilizátor podľa vzorca III dosiahla AAco 0,3 po 3850 hodilnáclh.P-redmeüná zlúčenisna môže byť zabudovaná do stabilizovaąného opolyunéru, »môže sa použit .ako monomér k pri-prave homopolymár-u, alebo sa môže priamo -použ-it ako nízkomolekulový svetelný stabilizátor.1. Polymerizovatehný svetelný stabilizátor piperidlnového typu, ktorý predstavuje zlúčenina N- 2,2,6 B-tetrametylpiperidyl -4-tnetoxykarbonylqr-laktám vzorca III2. Spôsob prípravy staubllllzátora vzorca III.podľa bodu 1, vyznačuj-üci sa tým, že na dimetylester kyseliny ita-konovej vzorca lHN NHz CH 3 CH 3 ľ N)v .roztoku metanolu 24 hodin pri teplote 25 stupňov Celsia a 2 hodiny pri teplote zpetiného toku reakčnevj mest.

MPK / Značky

Značky: stabilizátor, spôsob, přípravy, světelný, piperidínového, polymerizovatelný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-226700-polymerizovatelny-svetelny-stabilizator-piperidinoveho-typu-a-sposob-jeho-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polymerizovatelný svetelný stabilizátor piperidínového typu a spôsob jeho prípravy</a>

Podobne patenty