Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Použití polymerních látek na bázi polyethylentereftalátu, polyvinylchloridu a polyfenylenoxidu nebo jejich směsi v práškově formě o měrném povrchu od 0,5 do 800 m2/g jako desodoračního prostředku.

Text

Pozerať všetko

PD PIS VYNÁLEZU 2(jg 4 3 s 7 K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍPři řadě biologických procesů nebo při zpracování látek rostlinného a biologického původu vznikají těkavé látky, například aldehydy, ketony, aminy,které způsobují nepříjemný zápach pro lidskýorganismus. Zpravidla se tyto pachy odstraňujíintenzivním odvětráváním nebo se nepříjemnýzápach odstraňuje překrytím nepříjemného zápa chu působením jiných těkavých látek, které původce nepříjemného zápachu de facto neodstraní. Z uzavřených prostor je třeba často odstranit pachy nejen nepñjemné lidským smyslům ale i takové,jejichž přítomnost je v daném prostředí nežádoucí,například ze zdravotních důvodů.Jednou ze zcela nových možností pro odstranění nepříjemných nebo zdravotné závadných pachů se ukazuje být desodorační prostředek podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že k sorpci pachů se použijí polymerní látky, popřípadě jejich směsi,na bázi polyetylentereftalátu, polykaprolaktamu,polyvinylchloridu a polyfenylenoxidu v práškovitéformě o měrném povrchu od 0,5 do 800 ml/g. Dále 1 je možno s výhodou použít polymemích látek ze skupiny kopolymeru akrylonitril-styren-butadien, NUvedené polymerní látky absorbují pachy, které jsou zpravidla nepříjemné, nežádoucí, hygienicky závadné apod. Důležitá je aplikace pro jímánípachů ze zvěřinců, kde se pěstují laboratorní zvířata, zápachů způsobených lidskýrni extrementy v nemocnicích a psychiatrických léčebnách, v hygienických zařízeních. Použití uvedených látek jerovněž vhodné k odstranění zápachu při nadměr ném pocení. Tyto látky dále absorbují zápach vznikající při smažení tuků, nepříjemný zápach v ledničkách, -způsobený uvolňováním těkavých látek z uchovávaných potravin, zápach po fenolformaldehydových a jiných pryskyřicích.Práškové polymerní látky nasycené zapáchající látkou lze regenerovat extrakcí rozpouštědly nebo vyvařením v horké vodě a vysušením za mírných podmínek. Některé látky jsou snadno dostupné a cenově výhodné, například polyvinylchlorid,u nichž regeneraci není nutno provádět.Podle druhu a zdroje zápachu je možno též použít kombinaci různých polymemích materiálů,jež obsahují ve svém řetězci funkční skupiny, jejichž afinita k určitému druhu zápachu se dášpředpokládat. Předmět vynálezu a jeho účinky jsou dokumentovány na následujících příkladech jeho použití.Na dno uzavřených sklenic o obsahu 750 ml byla položena papírová vata navlhčená 2 ml octanu ethylnatého. Na papírovou vatu byla v prvémpřípadě položena skleněné miska s práškovitým í jpolyethylentereftalátem, o měrném povrchu j i 100 m 2/ g, v druhém případě miska s bikarbonátem Ť L sodným a v třetím případě miska s kuchyňskou solí.,Hodnocení pohlcování pachu bylo ptováděno 18í osobami po 24 až 48 hodinách. Ve všech případech byl polyethylentereftalát hodnocen jako nejúčín nější..Příklad 2 Uspořádání bylo stejné jako u příkladu 1. Na špapíxovou vatu však bylo nakopáno 2 m 1 dimethyl- ,faminopropionitrilu. Opět se prokázal jako nejúčinnější polyethylentereftalát, menší účinnost měl bikarbonát sodný a sůl byla prakticky neúčinná.V nemocničních pokojích bylo použito práškoviitého polyethylentereftalátu a bikarbonátu sodného Šve směsi s chlorídem vápenatým umístěných volně na miskách. Ze sedmi anonymně hodnocených Ípřípadů byl polyethylentereftalát hodnocen čtyřijkrát jako úěinnější než směs bikarbonátu sodného a chloridu vápenatého.l Uspořádání pokusu bylo stejné jako u příkladu 1 s tím rozdílem, že jako desodoračni látka mezi linertníníi látkami byl použit porézní polyvinylchlo- Nĺrid ve formě kuliěek o průměru 1 až 1,5 mm, Použití polymerních látek na bázi polyethylente- povrchu od 0,5 do 800 m 2/ g jako desodoračníhoreftalátu, polyvinylchloridu a polyfenylenoxidu nebo jejich směsi v práškové formě o měrném,la povrchu 10 m 2/ g. Čichové hodnocení bylo próvě-j jdeno 18 osobami po dobu 24 až 48 hodin. Ve všechlpřípadech byl vzorek na bázi polyvinylchloridu. označen jako nejúčinnější z hlediska pohlcování j pachu.~Příklad 5 Desodoračni prostředek na bázi polyfenylenoxidu o středním průměru části 0,3 mm a povrchu 670 mZ/g byl zkoušen v nemocníčních pokojích( o stejné velikosti a se stejným počtem nemocných a srovnávána jeho účinnost sedmi osobami s indife- łrentními látkami, tj. chlorídem sodným, uhličita. nem sodným a uhličitanem vápenatým. Všech lsedm osob se jednoznačně shodlo, že zkoušený~ desodorant je podstatné účinnější než srovnávacíDesodorační směs připravená z práškového polyetylentereftalátu o měrném povrchu 88 m 2/ g a práškového polyetylenoxidu o měmém povrchu 670 m 2/ g v hmotovém poměru 1 1 byla zkoušena l způsobem uvedeným v příkladě 1 s tím rozdílem, že místo octanu etylnatého bylo použito dimetylaminopropionitrilu. Hodnocení pohlcování pachu bylok prováděno po dobu 24 až 96 hodin. Všech 18 fhodnotících osob označilo vzorky se směsnýmĺ i desodorantem za nejúčinnější z řady anonymních

MPK / Značky

Značky: desodorační, prostředek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-224387-desodoracni-prostredek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Desodorační prostředek</a>

Podobne patenty