Způsob aktivace grafitu pro rozklad alkalických amalgamů

Číslo patentu: 219138

Dátum: 15.07.1985

Autori: Pohajda Jaroslav, Hodál Emil

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu bylo nalézt efektivnější způsob aktivace grafitu pro rozklad alkalických amalgamů. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se grafit impregnuje roztokem soli železa a po vysušení se na něj působí alkalickým médiem jako je hydroxid, uhličitan, amoniak, atd. Takto preparovaný grafit se žíhá při teplotě 150 až 500 °C. Celý postup se opakuje s výhodou 2- až 7krát, aby obsah železa v aktivovaném grafitu byl 2 až 5 %.

Text

Pozerať všetko

A OIIIW 75 Autor vynalezu POHAIDA AROSLAV ing., USTI nad Labem, HODAL EMIL ing., TOPOĽČANY54 Způsob aktivace grafitu pm rozklad alkalických amnlgamůÚčelem vynálezu bylo n.a 1 ézt efekztlvnější způsob aktivace grafitu pro. .rozklad alkalických amalgamů. Tohot-o cíle sne dosähne tak, že se grant impregnuje roztokem soli železa a po vysušení se na .něj působí alkalickým médiem jako je hydroxid, uhličitan,amoniak atd. Takto preparovaný grafit se žíhá při teplotě 150 až 500 °C. Celý postup se opakuje s výhodou 2- až 7 krąt, aby obsah železa v aktivovaném gvraďitu byl 2 al 5vynález se týká způsoburaktivace grantu pro rozkla-d alkalických Vamalgamův jsolemi železa. psou známy způsoby ,zvýšení «ryoh 1 ~osti .rozkladu amalgamů na grantu, který je impreg nován solemi .železa, niklmkołýaltu, titanu, vanadu, m-olybdenu, woltramu nebo chromu s nasledujícím žíháním při teplotách 1000 až 1500 °C, n-ověji 500 až 1000 °C. slou rovněž znamy způsoby, při kterých se sloučeniny uvedených kovů mísí s rozemletým grafltem a pojivem ještě před tvarováním tělí« sek a kalcinací.Žíháni gvraífitových materiálů na uvedenéteploty je však »energeticky náročné a na- víc je nutno grant chránit před oxidaci inertní atmosférou nebo grafit-ovým práškom. Největší nedostatok dosavadních p-ostupů však je ten, že zvýšení aktivity g-rafltu je jen dočnaąsné.«Podstatně výhodnějš-ím se jeví zpüsoib .aktivace grtalfitu pro rozklad ualkialických amalgamů solemi železa podle vynálezu, jehož podstata spočíva V .tom, že po impregnaci grafitu .roztokom soli nebo solí .železa a po případném vysušení se na gratit působí nalkalickým médíem, jako je roztok alkalického hydroxidu, uhllčitanu, hyvdroxidu, fosforečnanu nebo boritanu, vápenné mléko,roztok amoniaku a plynný amoniak, načež se grafit žíhá při teplotě 150 aiž 500 °C. Pro d-osažení obsahu železa V aktivovaném grafitu 2 l až 5 0/) hmotnosti je nutno- celý postup opakovat 2- až 7 k~rát.-v grafitu ve formě kysličníku účinněji urychluje rozklad amalgamu než železoprítomné ve formě karbidu, který se tvoří při vysokoteploltním žíhání. Zaňardímueąlittądy mezi impregnaci grajfivtu a žíhání ještěV srážení železa na grafitu .alkalickým mé diem, je pak možno podstatne snížit teplotu näsledujícího žíhání na 150 až 500 °C, přičemž není zaprotřebí inertní atmosféra, ani ochrana práškovým grafitem proti oxidaci. Takové žíháni je zpravldla možno provádět v sušáurnách. Soudržnost železa s gurafit-ołvou maticí zůstává podle dosavavdních .provozních zkoušek nezměněnía. - oByl-o r-ovněž zjištěno, že nejtrvalejšího efektu z-rychlení rozlakdu amalgamu se d-osáhne, jestliže koncentrace železa v celé hmotě vzorku je 2 .až 5 0/0. Tak vysoké koncentrace železa lze dosáhnout pouze vícenásobnou impregnací podle uvedeného postupu, požadujeme-li zároveň železo v kysličníkové formě.Grantové válečky byly impregnoväny ve vakuu 200/0 roztokom Fecla po dobu 1 hodiny. Po vysuš-ení byly válečky volně p-onořeny do zředěného roztoku vamoniaku 1 3 po d-obu 20 minut. Nasledovalo sušení při 200 °C. Tento postup byl opakován celkem 4 krát, přičemž teplota při 3. a 4. žíhání byla 300 °C. Obsah železa uvnitř vzorku byl 3 0/0. Rychlost rozkladu amalgamu takto upraveného g-ratitu -byla i po 6 měsících v provozním urozkládači Zkrát vyšší než u vzotrků neimípregnovaných nebo implregnova ných jinými způsołby. .1. Způsob aktivaoe grantu par-o rozklad alkalických amalgamů solemi železa vyznačený tím, že p-o impregn-aci grafitu roztokem soli nebo solí železa a po případném vysutšíení se na grafit působí alkalickým médiem, jako je roztok alkalickeho hydroxidu,uhličitanu, hydroxidu, fosf-orečnanu neboboritanu, vápenné mléko, roztok amoniaku a plynný amoniak, načež se graíit žíhá při teplotě 150 asž 500 °C.2. Způsob podle bodu 1 vyznačený tim, že k dosažení obsahu železa v aktlvovaném grafitju 2 .až 5 0/) hmotnosti se postup opakuje 2- až 7 kvrát.

MPK / Značky

Značky: způsob, amalgamů, aktivace, alkalických, grafitu, rozklad

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-219138-zpusob-aktivace-grafitu-pro-rozklad-alkalickych-amalgamu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob aktivace grafitu pro rozklad alkalických amalgamů</a>

Podobne patenty