Způsob výroby lizu pro přežvýkavce

Číslo patentu: 218677

Dátum: 15.04.1985

Autori: Hubáček Vladimír, Petkov Sabi, Pánek Rudolf

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob výroby lizu pro přežvýkavce, vyznačený tím, že mikrochemikálie, s výhodou síran měďnatý, síran železnatý, síran zinečnatý, síran kobaltnatý, uhličitan manganatý, jodid draselný, citronilseneciát, se míchají ve vodném roztoku a tento se vpravuje do namíchaných makrochemikálií, jako je s výhodou močovina, fosforečnan vápenatý, chlorid sodný, uhličitan hořečnatý, síran vápenatý, hydroxid vápenatý, kysličník hořečnatý bikarbonát solný.

Text

Pozerať všetko

vynález se -týrká způsobu výroby lizu pro přežvýkuavce ~ ~clá 1 e jen izu - nemepelnou.cestou naa rozdíl od technologie uvedených v předběžné rešerši.sou známé pozsstiupy, při nichž dochází k malvení jedznoltuliivých složek »v lizu, nebo tepelná energie se používá při formovaní vý.sledného tvaru lizu. Při těchto způsobech výroby dochází k chemickým reakcím, což způsobujue změnu ve vazbách chemických prvků obsažený-ch ve výsledném pzrodukitu.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob vý~ ro-by podle vynálezu, jehož pooclsowta spočívá tv tom, že kromě úspory energie zemezuje změsnám ve VlElZbáC-h jednotlivých prvků a tvoří ~v podstatě optimální směs pro přijímání výsliedeného produktu ovrganismem v.souvislosti s maximálním využitím jednotlivých prvků olbísažených v lizu.Způsob výroby »spozčívá V tom, že nejprlve se dok-ontale promíchají makiroelueunenrty přiklad č. 1 podnle lrecepťcury uvedené v PV 7316-80 v suchém a ąsxtudeném stavu. Souvběžně s ŕcímto poohodem probíhá míchání mirkroelemieuntů příklxaid č. 2 ve vodrném roztoku. Po dokonaüém promíchámí se roztok mikroelermnentů vpravuje do směsi makroelemenntů za neustálého ~priomícháváuní.Po téoto fázi výroby následuje lisování nelmíclraoê směsi mikro a mlakuroelemenmů ve Vvertlkálním lilsu.Výhodou tohoto způsolbu výroby je ro, že vzniká líz, který má pevnou hrubší str-ukturu 1-ehce ovtinraltelsnolu, lqterâ zvíře nuti k většimu slinění, což samo Io sobě zvyšuje efektivní ivyužiltí p-ordávanýcłh prvků.Davlší výhodou tohoto pracovního postup-u je to, že k jeho realizací je poít-řebxa pouz-e míchłrčko a lis s minimá-lní sportřelboo elektrické energie .a dá se použit i ve velmi srtíisněných prłosstourách.Sínwarn žaelezntatý Síman měďąazrtý Síríaen zínwečnuastýZpůsob výroby lizgu pro přežvýk-aivce, Vyvzrnerčený tím, že mikwnochemikálíe, s výhodou síawawn měcľnswtý, sŕrvan želveznratýr, síran EÍHBČDBJÍÝ, símarn k-ozbabtnatý, uhličřtam manganatý, jodid draswelwný, ci-tronilseneciát, se míchají VB vodném roztoku a tento se tvpra vuj~e do namích-aných mvakrocľmemikálií, jaklo je s výhodcm močovma, fosňomečxu-axn vápenaavtý, chlłołrivd -sołdný, uhličixtan hoňečn-atý,síman vápenavtý, hydroxid vápreąn~art~ý, kyys-ličnik hořečnątý, bikarbonárt sodný.

MPK / Značky

Značky: výroby, přežvýkavce, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-218677-zpusob-vyroby-lizu-pro-prezvykavce.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby lizu pro přežvýkavce</a>

Podobne patenty