Spôsob prípravy bis/trifenylfosfánoxid/tritiokyanátoželezitého komplexu

Číslo patentu: 218199

Dátum: 15.09.1984

Autori: Ondrejkovičová Iveta, Vančová Vlasta

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález rieši spôsob prípravy bis(trifenylfosfánoxid)tritiokyanatoželezitého komplexu. Postupuje sa tým spôsobom, že tiokyanatan železitý vzorca Fe(NCS)3 reaguje s trifenylfosfánom vzorca PPh3 v mólovom pomere 1 : 2 v acetonitrilovom roztoku za privádzania molekulárneho kyslíky pri teplotách 15 až 80 °C, ďalej sa ochladením vzniknuté kryštáliky odsajú, prekryštalizujú a vysušia.

Text

Pozerať všetko

(75) . . Autor Vyhálezu VANČOVÁ VLASTA mg. CSc., ONDREJKOVIČOVA IVETA ing., BRA TISLAVA. Vynález »rieši spôsob prípravy bisürifenylfosfánoxídľcritíokyanvatoželezitého komplexu. z Postupuje sa tým spôsobom, že tíokyanatanželezítý vzorca Fe(NCS)3 reaguje s trifenyl fosfánom Vzorcà PPhg v mólovom pomere 12V acetonitriłovom roztoku za privádzania mo lekulárneho kyslíka pri teplotách 15 až 80°C, ďalej sa ochlardením vzníknuté kryštálíkyVynález sa týka spôsobu prípravy bis(trifenylfosfánoxid)tritíokyanátoželezitého komplexu vzorca Fe(NCS)3(0 PPh 3)2, kde Ph znamená tu i ďalej fenyl.Táto zlúčenina sa používa ako katalyzátor pri oxidácii trifenylfosfánu vzorca PPhg molekulárnym kyslíkom, ako je uvedené v čsl. autorskom osvedčení č. 205 483 a zároveň je potenciálnym katalyzátorom oxidácie rôznych- substrátov, napr. trifenylarzánu vzorca AsPhg, olefínov, alkylbenzénov.Komplex zloženia vzorca Fe(NCS)3(OPPh 3)2 sa pripravuje podľa J. Chem. Soc. (A) 1971,859 priamou reakciou etylalkoholového roztoku vzorca Fe(NCS)3 s trifenylfosfánoxidom vzorca OPPhg. Nevýhodou uvedeného spôsobu prípravy je použitie OPPh 3, ktorý je nutné pripraviť oxidáciou PPh 3, ako je popísané v publikáciách Handbuch der präparativen Chemie, Stutgard 1937 alebo J. Amer. Chem. Soc. 84, 3093 (l 962 95, 4847 (1973) a ďalších.Uvedená nevýhoda je odstránená u vynálezu popisujúceho spôsob prípravy bis(trifenylfosfanoxivdnritiokyanátoželezitého komplexu Feo(NCS)3(OPPh 3)2, ktorého podstatou je reakcia tiokyanátu železitého vzorca Fe(NCS)3 s trifenylfosfánom vzorca PPhg v mólovom pomere 1 2 v roztoku acetonitrilu a za privádzania dikyslíka pri teplotách od 15 do 80 °C, ďalej sa roztok ochladí, kryštá liky .sa odsajú a čistia rekryštalizáciou z ben zénu a vysušia sa.Pri koncentrácii tíokyanata-nu železitého 0,125 M V acetounitrile za dodržania uvedeného pomeru sa dá získat komplex vzorca FE(NCS)3(OPPh 3)2 V objeme 200 cm acetonítrilového roztoku pri intenzívnom prebublávani roztoku molekulárnym kyslíkom už za 8 h. Vedľajšie produkty reakciou nevznikajú. Ochladením vylúčená látka sa čistí rekryštalizáciou z benzénu a odstránením rozpúšťadla vo vákuovej sušiarni.Pri použití nadbytku trifenylfosfánu(OPPh 3)2 tiež nadbytočný OPPh 3. .Predmet vynálezu je popíaaný V nasledujúoich príkladoch riešeniaDo temperovanej reakčnej nádoby na teplotu 50 °C vypláchnutej molekulárnym kyslíkom sa vloží 103 mólov trifenylfosfátu vzorcaPPha a 5 cm 3 acetonitrilu a po pripojení k aparatúre na meranie spotreby dikyslíka sa injekćnou striekačkou Inadávkuje 5 cm 3 101 M roztoku Fe(NCS)3 v acetonitrile. sledovaním závislosti spotreby O 2 od času sa zistilo, že oxidácia PPh 3 na OPPhg prebehla za jednu hodinu. Po ochladení reakčnej nádoby z roztoku vykryštalizovala zlúčenina zloženia Fe(NCS)3(OPP.h 3)2 - bisürifenylfosfánoxid) tribiokyanátoželezitý komplex. Infračervenou spektroskopiou boli zistené charakteristické pásy pre Fe(NCS)3(OPPh 3)2 v(P-O) 1142 cm 1 v(C-N) 2060 cm Sh 2 100 cm 1 »(Fe-NCS) 280 cm 1, ktoré sú zhodné s hodnotami nájdenými v literatúre J. Chem. Soc. (A), 1971,859 a J. Chem. Soc. (A), 1970, 1352.Do temperorvanej reakčnej nádoby s teplotou 80 °C sna vloží 5 . 102 mólov trifenylfosfánu vzorca PPIh 3 rozpustených v 100 cm 3 acetonítrilu a potom sa pridá 100 cm 3 0,25 M roztoku tiokyanátu železitého vzorca Fe(NCS)3 v acetonitrile. Acetonitrilový roztok Fe(NCS)3 sa pripraví z bezvodého chloriduželezitého a tiokyanatanu draselného v mólovom pomere 13. Vzniknutý chlorid. draselný, v acetonitrile málo rozpustný, sa odfiltruje. Oxidácia PPhg na OPPh 3 kvąntitatívne prebieha za cca 8 h. Po ochladení roztoku vykryštalizovali fialové kryštáliky bis(trifenylfosfánoxid)tritiokyanátoželezitého komplexu vzorca Fe(NCS)3(OPPh 3)2. Tieto boli ďalej čistené rekryštali-záciou z benzénu a vo vákuovej sušiarni bolo odstránené rozpúšťadlo. Výtažok bol 80 Ú/O-ný. Čistota preparátu sa zistovala elementárnou analýzou a bodom topenia.prvok vypočítané nájdené AFE 7,099 0/0 7,05 0/9 S 12,23 12,11 C 59,54 0/0 59,90 H 3,84 3,79 0/0 N 5,34 0/0 5,27Zlúčenina Fe(NCS)3(OPPh 3)2 pripravená spôsobom podľa vynálezu je čistá a využíva sa ako katalyzátor pri oxidácii trivfenylfosfánu molekulárnym kyslíkom.(NCS)3(OPPh 3)2, kde Ph značí fenyl, vyznačujúci sa tým, že tiokyanatan železitý vzorca Fe(NCS)3 reaguje s trifenylfosfánom vzorca PPh 3, kde Ph je to iste ako vyššie, V mólo vom pomere 12 V acetonitrilovom roztoku za privádzania molekulárneho kyslíka pri teplotách 15 až 80 °C, ďalej sa ochladením vzniknuté kryštáliky odsajú, prekryštalivzujú avysušia.

MPK / Značky

Značky: přípravy, spôsob, komplexu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-218199-sposob-pripravy-bis-trifenylfosfanoxid-tritiokyanatozeleziteho-komplexu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy bis/trifenylfosfánoxid/tritiokyanátoželezitého komplexu</a>

Podobne patenty