Spôsob prípravy kyselín D-galaktopyranurónovej , digalakturónovej a trigalakturónovej

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka spôsobu prípravy kyselin D-galaktopyranurónovej, digalakturónovej a trigalakturónovej. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa pektan sodný degraduje za katalytického účinku endopolygalakturonázy ireverzibilné imobilizovanej na polymérnu látku typu polykondenzátu na báze diolov a dikarboxylových kyselín. Látky pripravené podľa vynálezu majú použitie pri izolácii a charakterizácii pektolytických enzýmov.

Text

Pozerať všetko

ššsžfftfšfľšäi Po PIs VYNÁLEZU gumu)(54) Spôsob prípfavy kyselín D-galaktopyranurónovei, digalakturónovej «a trigalakturónovejVynález sa týka spôsobu prípravy kyselín D-galąktopyranuróncxvej, dígalakturónovej a trigalakturónovej.Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa pek~ tan sodnýjegraduje za katalytíckého účinku andopolygalakturonázy ireverzíbilné imobilízova-nej na polymérnu látku typu polykondenzátu na báze diolov a dikarboxylových kyselín. xLátky pripravené podľa vynálezu majú použitie pri izolácii a chanakterizácii pektolytických enzýmov.Vynález sa týka spôsobu selektívnej produkcie kyselín D-galaktopyranurónovej, digalakturónovej a trigalakturónovej enzýmovou hydrolýzou pektanu sodného. Uvedené látky sa používajú pri izoulácii a charakterizácii pektolytických enzýmov kyselina D-galaktopyranurónová ako štandarda pri stanovovaní aktivity polygalaglçturonáz, kyselina digalakturónová ako substrát exopolygalakturonázy a kyselina trigalakturónová po kovalentnom naViaza-ní na nerozpustný nosič ako špecifická afinanta pre selektivnu izoláciu endopolygalakturonázy.Doteraz známe spôsoby získavania týchto látok sa zakladajú na parciálnej hydrolýze kyseliny pektovej uskutočňovanej V kyslom prostredí pri vysokej teplote, alebo za miernejšíoh podmienok v roztokoch obsahujúcich pektolytické enzýmy endopolygalakturonázu a exopolygalakturonázu. Obecnou nevýhodou týchto postupov je, že pri obidvoch spôsoboch degradácie vzniká zmes oligogalakturónových kyselín so širokým rozpätím stupňa polymerizácie, V dôsledku čoho sú výťažky uvedených troch sacharidov nizke a ich oddelenie z reakčnej zmesi obtiažne. Produkciu oligogaląkturónových kyselín so stupňom polymerizácie vyšším ako 3 je možné potlačiť ak sa enzýmová degradácía uskutoční endopo 1 yg-alakturonázou kovalentne imobilizovamou napoužitia, takto imobilizovaných enzýmov je nízka operačná stabilita, súvisiaca s postupmým uvoľňovaním enzýmu z nerozpustného nosiča do roztoku, ako aj voperačná »a materiálová náročnosť prípravy týchto imobilizovatných enzýmových preparátov.Uvedené nedostatky dosiaľ známeho spôsobu získavaní-a uvedených látok parciálnou hydrolýzou kyseliny pektovej sa odstraňujú postupom podľa vynálezu. Jeho podstatou je,že sa pektan sodný degraduje za katalytického účinku enndopolygalakturonázy ireverzibilne ímobilizovanej na polymérnu látku ty pu polykondenzátu na báze diolov a dikarbo xylových kyselín, s výhodou na polyetyléntereftalát.Základný účinok spôsobu prípravy uvedených látok podľa vynálezu spočíva v selektivnej produkcii približne ekvimolárnej zmesi kyselín D-galaktopyranurónovej, digalakturónovej a trigalakturónovej, podmieňujúcej vysoké výťažky a možnosť jednoduchej separácie týchto látok chromatografiou na vymieňačoch iónov, alebo molekulových sitách. Ďalšou výhodou spôsobu podľa vynálezu je možnosť mnohonásobne opakovaného použitia imobilizovaného enzýmu, kontinuálne ale bo dis-kontinuálne, daného neobyčajne vysokou operačnou stabilitou zakotvenia. Spôsob podľa vynálezu ďalej umožňuje uskutočnenie imobilizácie enzýmu, ako aj degradácie substrátu V jednom operačnom stupni, za rovnakých reakčných podmienok, bez kontaminácie reakčnej zmesi chemikáliami na imobilizácu.Spôsob prípravy galakturónových kyselín podľa vynálezu je vysvetlený na nasledujúcich príkladoch jeho prevedenia.1 g preparátu imobilizovanej endopolygalakturonázy pripra-veného adsorpciou enzýmu na polyetyléntereftalát sa suspenďuje v 0,1M octanovom tlmivom roztoku o pH odpove- .dajúcom pH optímu použitého enzýmu, na-jčastejšie 3,8 až 4,6. Suspenzia sa zmieša s roztokom pektanu sodného v rovnakom tlmivom roztoku a zmes sa inkulbuje za miešania pri teplote nepresahujúcej 45 C dovtedy, kým sa štiepisa glykozidické väzby substrátu. Po skončení reakcie sa gél imobilizovaného enzýmu oddeli filtráciou alebo centrifugáciou a môže sa použit k degradáeii ďalšej dávky substrátu. V roztoku prítomné produkty degradácie .- kyseliny D-galaktopyranurónová,digalakturónová a trigalakturónová sa po zahustení separujú obvyklým spôsobom, napr. chromatografiou na vymieňxačoch iónov, alebo na molekulovom site.1 g polyetyléntereftalátu sa suspenduje v 0,1 M octanovom tlmivom roztoku o pH odpovedajúcom pH optimu použitej endopolygalakturonázy, najčastejšie pH 3,8 až 4,6 a naplní sa do chromatografickej kolonky. Cez stlpec gélu sa najskôr prefiltruje roztok obsahujúci endopolygalalkturonázu a potom sa ňou nechá pretekať roztok pektanu sodného V tom istom tlmivom roztoku. Efluent z kolonky sa zahustí a produkty enzýmovej degradácie, ktorými sú kyseliny D-galaktopyranurónová, digalakturónová a trigalakturćnová sa separuje ako je uvedené V príklade 1. .Výťažky .selektívne produkovaných kyselín Dgalaktopyranurónovej, di-galakturónovej a trigalakturónovej sú závislé na stupni degradácie substrátu, ktorý je daný ako pri kontinuálnom, tak pri diskontinuálnom spôsobe degradácie dĺžkou doby styku pektanu sodněho s imobilizovaným enzýmom.Spôsob prípravy kyselín D-galaktopyranurónovej, digalakturónovej a trigalakturónovej parciálnou hydrolýzou kyseliny pektovej vyznačujúci sa tým, že sa pektan sodný degraduje za katalytického účinku endopolygalak turonázy ireverzibilne imobilizovanej na polymérnu latku typu polykondenzátu na báze diolov a díkarboxylových kyselín, s výhodou na polyetyléntereftalát.

MPK / Značky

Značky: d-galaktopyranurónovej, spôsob, trigalakturónovej, digalakturónovej, kyselin, přípravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-218198-sposob-pripravy-kyselin-d-galaktopyranuronovej-digalakturonovej-a-trigalakturonovej.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy kyselín D-galaktopyranurónovej , digalakturónovej a trigalakturónovej</a>

Podobne patenty