Způsob dělení optických isomerů D,L-S-benzylpenicilaminu

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pro dělení enantiomerů S-benzylpenicilaminu lze s výhodou použít nerozpustné formy enzymu penicilinamidohydrolasy, např. enzym za kotvený na buňkách B.megaterinium nebo pomocí navzájem vázaných buněk E.coli majících zachovanou penicilin-amidohydrolasovou aktivitu. Podstata tohoto způsobu dělení je v tom, že se D,L-N-fenylacetyl-S-benzylpenicilamin nechá reagovat s nerozpustnou formou penicilinamidohydrolasy ve vodné suspenzi při pH 6 až 8 a vzniklá směs L-S-benzyppenicilaminu a D-N-fenylacetyl-S-benzylpenicyliaminu se rozdělí známým způsobem.

Text

Pozerať všetko

(54) ~ Způsob děleni optických isomerů D,L-S-benzy 1 penicilaminuPro dělení enantiomerů S-benzylpenicilaminu lze s výhodou použít nerozpustné formy enzymu penícílín-amidohydrolaay, např. enzym zakotvený na buňkách B.magatariníum nebo pomocí navzájem vázaných buněk E.co 1 imaj 1 c 1 ch zachovanou penicilin-amidohydrolaaovou aktí vitu. Podstata tohoto způsobu děleni je v tom, žese D,L-N~fenylacetyl-S-benzylpenicilamin nechá reagovat a nerozpuetnou formou penicilin-amidohydrolasy ve vodné suspenzi při pH 6 až 8 a vzniklé směs L-S-benzyppenícilě aminu a D-N-fenylacetyl-S-benzylpenícylě aminu se rozděli známým způsobem.Předmětem vynálezu je způsob děleni ismerů D,L-S-banzylpenioileminu, tj. a-dimethy 1-S-benzyloysteinu pomoci nerozpustnych forem panioilin-amídohydrolasy.Bylo prokázáno, že u D,L-N-fsnylacetyl-S-benzylpenicilaminu lze selektívně odětěpit fenylacetylovou skupinu pouze z Lnformy inkubaoi s peniciiin-emínonydrolasou (čsl. e.o. 209 633).Dále bylo zjištěno, že pro dělení enantionerd S~benzy 1-penicilaminu lze s výhodou poułit nerozpustnýoh forem tohoto enzymu, nnpř. enzymem zakotvaným na buňkach B.msgaterinium (čsl. a.o. 20 Š 931) nebo pomoci navzájom vazených buněk E. coli, majicích zechovanou penicilin-amidohydrolasovou aktivitu (čsl. a.oo 203607). obě tyto modifiksve umožňovaly rychlou rege noraci a opětné použití enzymu. Podstatou tohoto způsobu děloni tedy ja, že se D,L-N-fenylecetyl-S-benzylpenicilamin necháreagovat s nerozpustuou formou penicilin-eminohydrolasy vs vodné suspenzi při pH 6 až 8 szpůsobem. Způsob děleni racemickěho S-benzylpenioilsminu je dále objasněn v přikladech provedení.Přikled 1 V K roztoku N-fenyleoetyľ-S-benzyl-D,L-penicileminu (21,5 5 příprava víz The Chemistry of Psnicinin. Princeton Univďrass, Prinoetou 1949, str.472) ve směsi voda (176 m 1), 1 moi/ 1-Ns 0 H (63 ml) a 0,2 mol/1 Na-fosfátověho putru o pH 7,5 (50 ml) byly přidány modifikované buňky E. coli s penicilín-smidohydrolssovou aktivitou (15 g aktivita anzymetického preparátu 1 g vlhké hmoty uvolnil z penioilinu G 77 /umol/1 6-sminopenicilinové kyseliny za.1 min). Výsledná pH suspenzs bylo 7,3. Směs byla míchána magnetickým michadlem při 37 °C e průběh reakce byl sladován pomocí vysokoúčinné kepslinové ohromstografie. Po 120 hod inkubace byly buňky odděleuy fíltrací přes plschetku, promyty vodou a pouzity k další raekci. Dále byl roztok zpraoován stejným způsobem, jako je uvedeno v čsl. a.o. 209633. Bylo ziskáuo 3,1 g (43 )v s-benzyl-L-penicilaminu .s m. 190-192 °c, 54.71, 96,4 ° (c 0,2 1 mol/l-Hcl). Pro cnunuoasf(239-3) vypoětsno 60,22 C, 7,16 .H, 5,85 N nalezeno 60,35 C, 7.22 R, 5,78 N. Postup byl opekován se stejnou frakci buněk. Bylo získáno 3.4 g (47 ) produktu o b.t. 191-193 °c, sun 97.6 ° (c 0,2,-1 M-HC 1) nalezeno 60,27 as c, 7,17 as n, 5,55 as u. Příklad 2 K roztoku N-fenylacetyl-S-benzyl-D,L-psnicilsminu (0,5 5) ve směsi voda (2,5 ml) s 1 mol/1-Na 0 H (1,5 ml), jehož pH bylo upraveno na hodnotu 7 přidáním 0,2-NaH 2 P 04 (0,5 ml), byla přidáno euspenze enzymu zekotvenáho na buňkaoh B.megaterinium (obsahující 3,7 ml vlastní hmoty). Reakce probíhele při 37 °C 24 hod, zakotvený enzym byl odfiltrován a roztok byl zprscován jako v příklsduZpůsob dělení optických isomerů D,L-S-bsnzylpenicilaminu, vyznačený tim, še se D,L-N-feny 1 eoety 1-S-benzylpenicilamin nechá reagovat 3 nerozpuatnou formou penicilin-emidohydrolasy ve yodné suspanzi při pH 6 až 8 a vznila směs L-S-benzylpenioilaminu a D-N-fenylacetyl-S-benzylpenicil aminu se rozdělí známým způsobem.

MPK / Značky

Značky: isomerů, d,l-s-benzylpenicilaminu, dělení, způsob, optických

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-216583-zpusob-deleni-optickych-isomeru-dl-s-benzylpenicilaminu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob dělení optických isomerů D,L-S-benzylpenicilaminu</a>

Podobne patenty