Způsob objektivního hodnocení barviv a pigmentů

Číslo patentu: 214542

Dátum: 29.06.1984

Autor: Komínek Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Předmětem vynálezu je metoda k objektivnímu hodnocení barviv a pigmentů, spočívající v měření absorpčních nebo transmisních spekter na transparentní fólii ze silikonového kaučuku, v němž je barvivo nebo pigment rozpuštěno nebo dispergován.

Text

Pozerať všetko

(54) Způsob objektivníhn hodnocení barvivapĺgmentů × . lPředmětem vynálezu je metoda k objektivnímu hodnocení barviv a pigmentů, spočívajícI V měření abso-rpčních nebo transmisních spekter na transparentní fólii ze sili- konového kaučuku, v němž je barvlvo nebo pigment rozpuštěno nebo dispergováno.vynález se týká-způsobu ohjektivního hod nocení barviv a pigmentů, spočívajícího vměření absorpčních, popřípadě transmísních spekter na transparentní silikonové fólii,obsahujícízkoumané barvívo nebo pigm-ent.Nejobvyklejší metody k objektivnímu hodnocení barviv nebo p-ígmentů, tj. stanovení barevného odstínu, síly a čistoty vybarvení,vycházejí z remisních. spekter, získaných měwřením světelného záření odraženého od vybarveného substrátu, např. textilu, papíru nebo vhodných pojideul, v nichž lze barvívo. nebo pigment rozpustit nebo dispergovat.Nevýhodou metod založených na měření-remisních spekter je, že remisní spektra za~hrnují nejen specífickou spektrální absorpcibarviva, ale i rozptyl jak na jeho částicích, tak i na .vlastním substrátu. Vyjádření koncentrace barviva v závislosti na hodnotě nebo na stupni remis-e je tudížv mnohem složitější, než je tomu u absorpčníoh spekter. Některými barvivy je sice možno vybarvit transparentní fólie, napr. polyamidové nebo polyesterové, a jejich proměřením získat transmisní, resp. absorpční spektrum, avšak tohoto způsobu nelze použít např. u-plgmentů, které jsou nerozpustné. Použitím obvyk~ lých pojídel, napr. PVC, lze získat fólie, které jsou průsvitné, ale nikoliv průhledné a opticky čiré, a které jsou k měření transmisních spekter nevhodnéjjelikož i u nich dochází ve značné míře k rozptylu světla.Nyní byl nalezen způsob objektivního hodnocení barviv a pígmentů, spočívající v měřełní, absorpčních, popřípadě transmisních spekter, který je předmětem tohoto vynálezu a jehož podstata spočíva v tom, že se. měření provádí ha transparentní fólii ze sllíkonového kaučuku, v němž se barvivo roz-. pustí nebo disperguje.K přípravě fólie- se použije předpolymeru silikonověho kaučuku, který je- kapalný a v němž se rozpustí nebo,disperguje« přesněZpůsob objektivního hodnocení barviv a pigmentů, spoěívající v měření absorpčních,poprípade transmisních spekter, vyznačenýodvážené množství barviva nebo pígmentu. Po rowzpuštění, resp. získání homo-genní disperze se přidá katalyzátor, působící pohy l merací, a vybarvená směs se nalije na Sk 1 I 9 ~něnou desku, opatřenou vhodným separáto~ rem která je uložena na nivelizačním stolu.Tloušťka nanesené vrstvy se řídí štěrbinou.nanášecí rakle nebo kovovým rámečkem(šablonou). silikonova směs ztuhne za nor mální teploty během 4 hodin a vznikne fólluegkterou je možno sejmout s podložního skla a proměřit její absorpční spektrum. Výhodou této metody je, že spojuje výhody měření. transmisních, resp. absorpčních spekter roztoku s výhodamí peVIlěh 0 SUbsträtu, takže vzorky je možno archivovat,popř. použít ve vzorkovnících. Dalšími vý« hodami je poměrně rychlá příprava vzorků ve srovnání s olejovýmí nátery, jejichž vytvrzení trvá několik dní, .a neméně důležité je i ta okolnost, že polymerace silikonového kaučukuprobíhä za normální teploty, takže nehrozí nebezpečí tepelné destrukcezkoušeného barvíva nebo změna barevnêhoko je tomu u PVC, kde želatinace probíháVersálová modř BG 0,0030 g aerosil 0,3000 g předpolymer silikonového ,kaučuku N 1000 9,297 g polymerační katalyzátor 0,400 g 10,0000 gSměs se roztírá na talířověm třecím stroji6 x 50 oťáček, p-řenese se stěrkou na skleně- nou desku, opatřenou vhodným separátorem,v raklí nebo kovovou šablonott se upraví natlouštku 0,50 mm a uloží se na nivelizační stolek, vyvážený do vodorovné polohy. Po sejmutí fólie se měří absorpčníspektrum v rozsahu V 400 až 700 mm a zpracująe se podle některého z výpočetních programů.tím, že se měření provádí na transparentní fólii ze silikonovêho kaučuku, v němž se barvívo rozpusti nebo disperguje.

MPK / Značky

Značky: pigmentů, objektivního, barviv, způsob, hodnocení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-214542-zpusob-objektivniho-hodnoceni-barviv-a-pigmentu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob objektivního hodnocení barviv a pigmentů</a>

Podobne patenty