Zverejnene patenty 11.04.1989

Strana 27

Spôsob prípravy zmesi triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262759

Dátum: 11.04.1989

Autori: Galovič Elemír, Kubečka Tomáš, Riška Miloslav, Durmis Július, Kukučka Ľubomír, Adam Valér, Lichvár Milan, Hyška Karel, Holčík Ján, Mašek Ján, Sabadoš Július, Petro Pavol

MPK: C07F 9/09, C07F 9/06

Značky: triarylfosfátov, spôsob, zmesí, přípravy

Text:

...hmot. dialkylfenolov, s P 0013 -v inólovom pomere POCl 3 k fenolickým látkam i 09 až 1,5 ,pri teplote 140 až ZUOWC. V druhom eitupni sa reakčný produkt nechá reagoval pri teplote 150 .až 200 °C a fenolom pri siiniáiinoiri mólov-oin pomere P 0015 k fenolitrkýni látlvam I 3 až 3,5, pričom nezrea,eovainé ľonoly sa po oddeleni recyklujii. Fenol .použitý v.~ druhom stupni môže byť fenolom ziskianým idestiláciou z-o zmesi po illłkyláilĺĺ.Tkázalo...

Skrutkovicový vrták na vrtanie hlbokých otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262758

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sadloň Milan, Medzihradský Slavomír, Steiner Alexander

MPK: B23B 41/02, B23B 51/02

Značky: skrutkovicový, otvorov, hlbokých, vrták, vŕtanie

Text:

...otvorov, ktorý má v upínacej stopke vytvorený ,privodný otvor, z ktorého vyústu jú šikmé otvory smerujúce do priebežných drâžouk vytvorených vo vedľajších chrbát-poh na valcovej časti vnrtáka v tvare príslušnej skrutkovice .podľa vvnálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že priebežné drážky sú zhora opatrene krycou lištou -v tvare ,príslušnej skrutkovice.Výhodou skgrutkovicového wvrtáka .na vŕtanie hlbokých otvorov podľa vynálezu je, že jeho...

Zabezpečovacie zariadenie pre postupový tvárniaci nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 262757

Dátum: 11.04.1989

Autor: Golier Milan

MPK: B21D 22/00, B23D 33/02, B23D 15/04...

Značky: postupový, zabezpečovacie, tvárniaci, zariadenie, nástroj

Text:

...orientovaného odpruženého kontrolného lPřllCH, ktorého snímací k-oniec má tvar závislý od tvaru rohových výbežkov strižnej hrany krokovacieho strižnika.Výhodou zabezpečovacieho zariadenia postupového tvárniawceho nástroja podľa vynálezu je, že odstraňuje nebezpečenstvo vzniku chybných výliskov, ako aj deštrukcie tvárniacich prvkov ~v »pripade nedostatočného podania pásu plechu podávačo-m, .pričomsa .pri minimálnych úpravách niektorých...

Spôsob prípravy bezfarebnej zmesi triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262756

Dátum: 11.04.1989

Autori: Galovič Elemír, Riška Miloslav, Durmis Július, Lichvár Milan, Kubečka Tomáš, Sabadoš Július, Bencková Mária, Holčík Ján, Hyška Karel, Petro Pavol, Kukučka Ľubomír, Mašek Ján, Adam Valér

MPK: C07F 9/06, C07F 9/09

Značky: spôsob, zmesí, bezfarebnej, triarylfosfátov, přípravy

Text:

...tenolu a 20 0/0 hmot. dialkylfenolovl,nechá sa reagovat s P 0013 pri móiovom pomere P 0013 k fenoliokým látkam 120,9 .až 1,5 a pri teplote 150 x až 200 °C.V ďalšom stupni sa získaný produkt nechá reagovat s predestilovaným fenoiom »pri teplote 150 až 200 C a pri sumárnom mólovom pomere P 0013 k fenolickým látkám 1 3 až 3,5. Fenol predestilovaný na rektifikačnej kolóne už netreba stabilizovať .a netreba pridávať stabilizačné látky ani do...

Zariadenie pre prípravu plyno-vzdušnej výbušnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262755

Dátum: 11.04.1989

Autori: Machava Jan, Muráni Ján

MPK: B01F 3/02

Značky: plyno-vzdušnej, výbušnej, přípravu, zariadenie, zmesí

Text:

...dýzou plynu, .prírvodným vzduchovým kanálom, zmiešavacou komorou a difúzorom.Takáto konštrukcia zmiešavacieho kusa umožňuje prípravu plyn-o-vzdušnej výbušnej zmesi bez použitia vzduchovej trasy .a tým a bez .potreby prívodu tlakovéh-o vzduchu,čim sa celé zariadenie zna~čne zjednoduší,zvýši sa jeho prevádzková spoľahlivosť, zní 4žia sa nároky na obsluhu a tiež sa znížia zriaďovacie náklady.Na priloženom výkrese je .na obr. 1 znázornená celkové...

Mikromanipulátor na bisekciu embryí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262754

Dátum: 11.04.1989

Autor: Karáč Stanislav

MPK: A61D 1/10

Značky: bisekciu, embryí, mikromanipulátor

Text:

...pohyblivé časti mikroskopu a tak zabezpečiť funkrčnosť tohoto spojenia.Príkladne prevedenie mikr-omanipu-látora je uvedené na priloženom výkrese, kde na obr. 1 je bokorys mikromaanlpulátora a na obr. 2 pôdorys mikromanipulätora pripojeného na objektív 1 mikroskopu. Miknomanipulátor pozostárva z pravej zvernej čeľustl 2 a ľavej zvernej čeľusti 3, ktoré sú prepojené sťahovacou skrutkou 4. sťahovacia matica 5 na sťahovacej skrutke 4...

Prístroj na stanovenie teploty vzplanutia pre množstvo vzorky do 10 g

Načítavanie...

Číslo patentu: 262753

Dátum: 11.04.1989

Autori: Špánik Jozef, Lihotský Luboš, Maslonka František

MPK: G01N 25/52

Značky: vzplanutia, vzorky, množstvo, prístroj, teploty, stanovenie

Text:

...priestoru je umiestnená fotobunka .pre indikáciu zapálenia vzorky a na spodnej stene téglika so vzorkou je uložený termočlanok 6 pre indikáciu teploty vzorky.Navrhované zariadenie predstavuje konštrukčne i manipulačné jednoduché zariadenie. vhodné pre stanovenie teploty vzplanutia s použitím vzorky do 10 ml v širokej škále kvality od čistých kvapalín s malou viskozitou až po heterozěnne zmesi, emulzie a látky s bodom topenia do 50 °C....

Spôsob prípravy vzorky pre stanovenie teploty polymorfnej premeny titanových zliatín

Načítavanie...

Číslo patentu: 262752

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kabina Robert, Hroch Pavol

MPK: G01N 1/28

Značky: teploty, vzorky, přípravy, titanových, zliatin, spôsob, přeměny, stanovenie, polymorfnej

Text:

...premeny titánovej zliatiny. Potom sa skúšobná vzorka spolu s piecvk-ou,v ktorej bola zohrievaná, ochladí rýchlosťou 0,03 až 0,33 °C.s 1 na teplotu, ktora odpovedá 0,68 až 0,74 násobku predpokladanej teploty polymortnej premeny skúšanej rtltánovej zliatiny.Výhody spôsobu ,podľa vynálezu sú xv tom,že ochlawdením vzorky na danú rteplotu sa zabráni ,porušeniu komnpaktnej oxldickejrvrstvy vplyvom pn-uti, ktoré v nej ,pri ochladzovaní vznikajú....

Spôsob prípravy gaštanového extraktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262751

Dátum: 11.04.1989

Autori: Oravec Viliam, Chrenko Vladimír, Varga Ivan, Šnupárek Vladislav

MPK: A61K 35/78

Značky: přípravy, spôsob, extraktu, gaštanového

Text:

...nie je miešanie tak účinné ako pri práci v iabonatórnywch ,podmieinkach. Taktiež nie je možné reagovat na zmeny pH, podľa potreby a konečného ,použitiat extraktu na výrobu pripravkov lieče nej kozmetiky vplyvom povahy pridánvaných látok.Pridávanie -alitetického alkoholu v množstve 1 až 10 hsmotnostných dielov na 1 hmotnostný diel filtrátu nie je V takom veľkom množstve technologicky opodstatnené. Charakteristickou vlastnosťou sapominonv...