Archív za 1987 rok

Strana 328

Sposob výroby aldehydov a monokarboxylových kyselín ozonizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249240

Dátum: 12.03.1987

Autori: Gašparíková Zuzana, Prachár Viktor, Fančovič Karol, Maťaš Michal

MPK: C07C 51/34

Značky: aldehydov, spôsob, monokarboxylových, kyselin, ozonizáciou, výroby

Text:

...možno-stou odv-odu reakčného tepla. Reakčná entalpia ozonizácie organických látok obsahujúcich dvojitú väzbu na lkvartérnotm uhliku allkánického a/alebo cytklánickeho reťazca je okolo 419 lkJ . mô~l 1.Mólový pomer ozónu k dvojitým väzbám východiskovej suroviny sa môže pohybovať v rozmedzí 0,09 až 1,5. Určitý prebytok ozónu má kompetnzovať jeho reko-mbináciu na kyslík, poťažne ,potrebu ozónu .na vetilajšie reałkcie.Teplota V stieranom...

Sposob výroby ketónov a karboxylových kyselín ozonizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249239

Dátum: 12.03.1987

Autori: Maťaš Michal, Lacko Rafael, Šimová Anna, Fančovič Karol

MPK: C07C 51/34

Značky: kyselin, výroby, karboxylových, spôsob, ketónov, ozonizáciou

Text:

...možnosťou odvoclu realkč-neho tepla. Reakčná entalpia ozonizácie organických látok obsahujúcich látok obsahujúcich dvojitú väzbu na »kv-artérnom uhlíku alkánticikéhvo a/alebo cyklánického reťazca je okolo 419 k.umolĺ.Molový pomer ozónu k Východiskovej surovine sa môže ,pohybovať V rozmedzí 0,95.až 1,5. Určitý prebytok ozónu má kompenzovat jeho rekombináciu na kyslík, potlažne potrebu vozonu na vedľajšie reakcie.Teplota V sieranom filme...

Sposob súčasnej výroby monokarboxylových a dikarboxylových kyselín ozonizáciou alkénických kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 249238

Dátum: 12.03.1987

Autori: Maťaš Michal, Fančovič Karol

MPK: C07C 51/34

Značky: alkénických, kyselin, dikarboxylových, monokarboxylových, spôsob, ozonizáciou, súčasnej, výroby

Text:

...,mechanickým stieraním kvapaliny prichadzajúcej na hornú časť temperovaného valca a účinkom gravitácie vykonáva šjpirálovitý pohyb smerom dolu. Súčasne sa kontaktuje -s ozónom prúdiacim súprüdne,alebo lepšie protiprúdne v štrbine medzi dvoma valcovitými plochami.Mólový pomer ozónu k dvojitým väzbám alkénických kyselín je obmedzený ekvimolárnym množstvom ako spodnou hranicou. Určitý prebytok ozónu má kompenzovat rek-ombináciu ozónu na...

Sposob výroby polykarboxylových kyselín ozonizáciou polyénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249237

Dátum: 12.03.1987

Autori: Maťaš Michal, Fančovič Karol

MPK: C07C 51/34

Značky: ozonizáciou, výroby, polykarboxylových, spôsob, polyénov, kyselin

Text:

...z polyenu rozpustného v reaktívnom rozpúšťadle. Film kvapaliny na vytvára mechanickým stierainím kvapaliny prichádzajúcej na hornú časť temperovaného valca, ktorá účinkom gravitácie vykonáva špirálovitý vpohyb smerom dolu, pričom sa kontaktuje s ozónom nachádzajúcim sa v kyslíka, alebo vo vzduchu, prúdiacim súprúdne, alebo lepšie protiprúdne v štnbine medzi dvoma valcovitými ploclhami.lvlólový pomer ozónu k polyénu je obmendzený...

Sposob výroby aromatických monokarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 249236

Dátum: 12.03.1987

Autori: Fančovič Karol, Maťaš Michal

MPK: C07C 51/34

Značky: kyselin, spôsob, aromatických, výroby, monokarboxylových

Text:

...ozonizačného reaktore je závislá od mólovej hmotnosti aromatického uhľovodíka obsahujlíceho dv.ojitú väzbu v alkylov-om refazcí a od typu použitého reaktívnebo rozpúšta-dla. Môže sa menit v rozmedzí od -60 do 60 °C. Horná hranica teploty v ~ozonizátore sa musí nachádzať .pod teplotou rozkladu produktu ozonizácie.lvlolový pomer kyslíka počítaný na mól aromatického uhľovodíka obsahujúcehondvojitú väzbu v alkylovom retazci vstupujúceho do...

Sposob prípravy alfa,omega-dikarboxylových kyselín ozonizáciou cykloalkénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249235

Dátum: 12.03.1987

Autori: Maťaš Michal, Fančovič Karol

MPK: C07C 51/34

Značky: přípravy, alfa,omega-dikarboxylových, kyselin, spôsob, cykloalkénov, ozonizáciou

Text:

...hmotnosti cykloalkénu a od typu móiovej hmotnosti rozpúšťadla. Maximálna teplota sa musí nachádzať pod teplotou rozkladu ,produktu ozonizácie. Tlak v reakčnom priestore ozonizačného reakrora je daný odporom technologického uzla. Pohybuje sa v rozmedzí 0,01 až 0,5 MPa.Reakčná entalpia ozonizácie alkénov je okolo 419 k . nnöl 1.Produikt ozonizácie cykloalkénov sa V druhom stupni procesu privedie do kontalktu v stieranom filme kvapaliny s...

Sposob prípravy alkánických monokarboxylových kyselín ozonizáciou alkénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249234

Dátum: 12.03.1987

Autori: Fančovič Karol, Maťaš Michal

MPK: C07C 51/34

Značky: alkanických, kyselin, přípravy, ozonizáciou, spôsob, monokarboxylových, alkénov

Text:

...z .procesu ozonizácie. 0 dplyn sa delí na podiel vracaný po úprave späť do generátora ozónu a podiel určený na oxidačné štiepenie produktu ozonizácie alkénov na monokarboxylové kyseliny a aldehydy, ktoré sa kyslíkom zoxidujú na monokarboxylové kyseliny.Malé množstvo ozónu, nachádzajúce sa prípa-dne v kyslíku, podporuje proces oxidácle aldehydov na monokarboxylové kyseliny. Malý prebytok kyslíka urýchľuje reakciu oxidácie aldehydov .na...

Stabilizovaný polypropylén, najmä vo forme vlákien so zlepšenými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 249233

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kaloforov Nikola

MPK: D01F 1/04, C08L 23/12, C08J 3/22...

Značky: formě, vlastnosťami, stabilizovaný, vlákien, zlepšenými, najmä, polypropylén

Text:

...6 580 dtex. Ďalšie podmien-ky taviacozvlákñovacieho ,procesu sú uvedené v tabuľke 2. Nedlžemé vlákno sa dlžilo a tvarovalo na dĺžiacom vzduchotvarovacom stroji Pneutex pri podmienkach pomer - dĺžiaci 3, relaxačný 0,75 rýchlosť galiet v m/min - nábehrových 5 x 00, dIžiacIc-h 1500, odťahovej 1124 teplota nábehovej jgalety I 125 °C a Il 120 °C,dĺžiacich galiet 134 °C, tvarovacieho vzduchu v lkomôrke 150 °C celkový titer 2670 dtex....

Pružné a odpojitelné spojenie spalovacieho motora s prevodovkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249232

Dátum: 12.03.1987

Autori: Boháčik Miroslav, Brcko Teodor

MPK: B60K 26/04

Značky: pružné, motora, odpojitelné, spaľovacieho, spojenie, převodovkou

Text:

...spojky je možné radiť iba za kľudu, čiže pri spúšťaní je síce možné odpojit od motora ďalšie prevody a agregáty. ale po spustení a zohriatí motora ho musime zastaviť, zaradit zubovú spojku a znovu štartovať, teraz však už štartér -musi pretáčat ozubené kolesá prevodovky v studenom stuhnutom olejovom kúpeli a hydrogenerátory, ktoré sú naplnené tiež stuhnutým olejom. Toto vyža 4duje vysoký výtkon štartéra, velký príkon z elektrických...

Minerálnovláknitá tepelnoizolačná doska celulózovým spojivom a sposob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249231

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pach Ladislav, Lapčík Ľubomír, Papánek Demeter, Jablonková Helena

MPK: C04B 24/10, E04B 1/80

Značky: tepelnoizolačná, spojivom, minerálnovláknitá, celulózovým, spôsob, výroby, doska

Text:

...vody, len až 30 sekúnd. Za tento čas s-a v systéme nerozpu.stia. Vzápätí suspenzia sa odvordní a častice derivátov celulózy sa zachytia V mokrej doske. Pri ďalšom postupe mokrej dosky v technologickom procese sa .V nej rozpúšťajü a tak Vytvárajú spojivo materiálu. Ak by sa spojivo vnášalo do systému skoršie, vo veľkom prebytku vody by sa úplne rozpustilo a pri odvodňovauí by sa dostalo do ,pordsltných vôd, čím by .neplnilo svoju...

Nosný sviečkový rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 249230

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kalvoda Vladimír, Iro Vendelín

MPK: B01J 19/24

Značky: sviečkový, rošt, nosný

Text:

...priepustnú plochu veľkoplošných sviečkových vložiek, ktorá môže byť väčšia až o 40 voči .prierezovej ploche chemic 4kého aparátu, pri-čom priečne prúdenie pracovného média cez príepustnú plochu zvyšuje rovnomernosť prúdenia -prierezom náplne, čím sa zvyšuje účinnosť chemického procesu. Ďalšou výhodou je jednoduchá výroba nosného sviečkového roštu bez nárokov na špeciálne strojné zariadenia a jednoduchá údržba a výmena .náplne vzhladom k...

Poloupokojená upravená ocel najmä kontinuálne odlievaná

Načítavanie...

Číslo patentu: 249229

Dátum: 12.03.1987

Autori: Uhliar Milan, Majorský Ladislav, Gabányi Štefan, Jasovský František, Vesel Ivan, Kožár Ondrej

MPK: C22C 38/04

Značky: poloupokojená, odlievaná, kontinuálně, najmä, upravená

Text:

...ocele nie je možné odlievat na zariadeni pre plynulé odlievanie, pretože by dochádzalo k priebehu uhlikovej reakcie pri tuhnutí, čo by malo za následok bublinatosť vnútornej štruktúry v podpovrchových vrstvách lkontibrám. Účelom vynálezu je podstatne zvýšiť stupeň dezoxidácie pre možnosť plynulého odlievania ocele, ale tak, aby nedošlo k zhoršeniu plastických vlastností ocele a aby došlo k zjemneniu .primárnej a sekundárnej štruktúry a k...

Dopravný vozík pre automatizovanú závesovú trať

Načítavanie...

Číslo patentu: 249228

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kopčák Juraj, Lamač Pavel, Ritly Peter, Hoeger Pavol

MPK: B65G 47/60

Značky: automatizovanú, trať, vozík, dopravný, závesovú

Text:

...od prevodovky pružinami 12 pripevnenými na jednom konci na čapy 13 a na druhom konci napí-nacie skrutky 14 spojené s nosným rámom 1 tak, že zachytávajú silové účinky od hmotnosti prevodovky a elektromotora.,Nosný rám 1 je v strednej časti opatrený radovo u-sporiadanýrmi trolejovými zberačmi 15. V prípade, že idopravný vozík je vybavený ďalším doplnkový-m zariadením zdvíhnacím alebo otáčacím je možné trolejové ztberaiče 15 umiestniť aj v...

Uninakladač riadený odvalovaním kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: 249227

Dátum: 12.03.1987

Autor: Ungero Robert

MPK: B62D 51/06

Značky: uninakladač, odvalovaním, riadený, kolies

Text:

...nezaťažený pri jazde cez terénnu vlnu.Na obr. 3 je znázornený uninakladač nezaťažený napojený prostredníctvom tyče k tažné-mu vozidlu.Uninerkladva-č riadený odvalovaním kolies pozostáva z jednej hnacej nápravy, ktorá je uložená v blízkosti ťažiska a to tak, že ,pri nezaťaženom stroji je ťažisko ll od osi hnacej nápravy vo väčšej vzdialenosti ako pri stroji zaťažen-om, kedy je ťažisko 11 v .minimálnej blízkosti osi hnacej nápravy na...

Zariadenie pre registráciu hydiny na podvesnom dopravníku jatočnej linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249226

Dátum: 12.03.1987

Autor: Macášek Peter

MPK: A22C 21/00

Značky: registráciu, dopravníku, jatočnej, podvesnom, zariadenie, linky, hydiny

Text:

...vymedzovacie krúžky, medzi ktorými je otočne uložené horizontálne vychyľovacie koleso hydiny s drážkami na obvode. Na druhej strane je rám na spodnej časti opatrený zvislou krátkou skonzolou, na ktorej je ,posuvne alebo otočne uchytené posuvné puzdro držiaka impulzného snímača závesov s hydinou.Zariadenie pre registráciu hydiny podľa vynálezu zabezpečuje presnú registráciu počtu kusov hydiny opracúvanej na ,podvesnorm dopravníku aj pri...

Zmes ceruloplazmínu a transferínu s 7 S imunoglobulínami alebo s IgG, IgA, IgM imunoglobulínami pre aplikáciu na sliznice

Načítavanie...

Číslo patentu: 249225

Dátum: 12.03.1987

Autori: Andrašina Jozef, Novotná Lýdia, Bulík Jozef, Banda Imrich, Stachý Alfréd, Lučanský Anton

MPK: A61K 37/04

Značky: ceruloplazmínu, imunoglobulínami, sliznice, transferinu, aplikáciu

Text:

...procesoch bakteriálnych ako aj viru-sových.V poslednom čase sa stále viacej venuje pozornosť problematike bakteriostatickêho účinku tran-sferinu. Ceruloplazmín má význačnú intalytickü funkciu pri oxidácii plazmaticvkého železa a tým umožňuje jeho väzbu na transferín, a tak .podporuje bakteriostatiokú a ostatné funkcie ixmunostimulačné travnsferínu Wald l., Morawski K.,Szaübol W. Chemické a enzymatické vlastnosti ceroloplazmínu Post. Hig. i...

Rýchlotvrdnúca hydraulická zmes, najmä na plnenie obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249224

Dátum: 12.03.1987

Autori: Slanička Štefan, Sabolová Jozefína

MPK: C04B 38/08

Značky: plnenie, rýchlotvrdnúca, změs, obalov, najmä, hydraulická

Text:

...je zmes zabalené. Obaly z nepriepustných fólií je potrebné prepichnúť, najlepšie zaostrenou trubkouvs privodom tlak-ovej vody obaly z tkanín,ktoré dobre prepúšťajú vodu, stačí polievať vodou.Výhody vynálezu ukazujú nasledujúca príklady použitia15 kg portlawdąského cementu triedy PC 4000,9 kg neúplne kalcinovaného síranu hli nitého 10 kg normoveho ,piesku hrubého PGFH podľa ČSN 72 120817,5 kvg tvápencovej drvy frakcie 3/5 mm 12,5 ikg...

Rýchlotvrdnúca stavebná zmes, najmä na plnenie obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249223

Dátum: 12.03.1987

Autori: Sabolová Jozefína, Slanička Štefan

MPK: C04B 38/08

Značky: změs, najmä, stavebná, plnenie, rýchlotvrdnúca, obalov

Text:

...1511 Kamenivo ,pro stavební účely. Základné ustanovenia, ako sú napríklad ťažene riečne Kamenivo, drvené karbonátové alebo silikátové .kameniva, ako je napríklad kameniva, ktoré vznikne pri udrvení odpadu z výroby lahčených plynosili-kátových tvárnic.Môžu sa však použiť aj iné druhy lahčených silikátových umelých kamenív, napríklad tagloporit, vznikajúci pri spekaní a žihani konglomerátov alebo výliskov z elektrárenského popolčeka. je však...

Zmes ceruloplazmínu, tranferínu, IgG, IgA, IgM-imunoglobulínov pre intravenóznu, intraperitoneálnu a intratekálnu aplikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249222

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pastierik Ladislav, Stachý Alfréd, Banda Imrich, Lučanský Anton, Bulík Jozef

MPK: A61K 37/04

Značky: igm-imunoglobulínov, intratekálnu, intraperitoneálnu, ceruloplazmínu, aplikáciu, intravenóznu, tranferínu

Text:

...funkcie transferínu. Wald,I., M-orawski, K., Szatbol, W. Chemické a enzimłatické vlastností ceruloplazmínu. Post. Hig. i Med. Dosw. 13, 697, 1959, Samuel, I. Relationsnips lbetwen ceruloplazmin and viral immunity. Virol-ogie, 33/1/ 63 až 72,1982, Letendre, E. D. Ceruloplasmin and regulation of transferin iren during Neisiseria meningitis infektion in mice. Infect. lmmun. 45/1/, 133 až 138, 1984.Priemerný obsah ceruloplazmínu v krvnej...

Zmes celuropazmínu, transferínu a IgG 7 S imunoglobulínov pre intravenóznu, intraperitoneálnu a intrakekálnu aplikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249221

Dátum: 12.03.1987

Autori: Stachý Alfréd, Bulík Jozef, Lučanský Anton, Banda Imrich, Andrašina Jozef

MPK: A61K 37/04

Značky: celuropazmínu, intravenóznu, imunoglobulínov, intraperitoneálnu, aplikáciu, intrakekálnu, transferinu

Text:

...tran-sferínu, ceruloplazmínu. PosIt. Hig. i Med. Dosw. 13, 697,1959, Samuel, I. Relatíonsnips between ceruloplazamin and viral imunity, Virologie,33/1/1 63 až 72, 1982, Letendre E. D. Ceruloplasmin and regulation of transferin iren during Neisseria meningitidis infection in mice. lnfect. Immun. 45/1/, 133 až 138,1984.Priemerný obsah ceruloplasminu v krivnej plazme činí 0,03 g na 100 ml.Zmes ceruloplazmínu, transferínu a IgG 7 S...

Forma s preteplovaním pomocou pary

Načítavanie...

Číslo patentu: 249220

Dátum: 12.03.1987

Autor: Makovíni Peter

MPK: B28B 21/78

Značky: preteplovaním, forma, pomocou

Text:

...by si vyžaudovalo pripojenie na zdroj elektrickej energie. Takéto usporiadanie prístrojov .na každej forme by bolo .drahé a hlavne nespoľahiivé a s malou životnosťou, a preto sa V praxi ani nepoužív-a. Obvykle sa meria len spotreba pary pre celé vskupiny foriem, pričom meracie prístroje sü umiestnené na spoločnom potrubí pre prívod pary.Nevýhodou toho je, že takéto meranie spotreby pary .neumožňuje presne sledovaťspotrebu u jednotlivých...

Tlmič vyexpandovaného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249219

Dátum: 12.03.1987

Autori: Bača Miloš, Tomka Ján

MPK: A61C 1/08

Značky: tlmič, vzduchu, vyexpandovaného

Text:

...odstraňovača zubného kameňa.Popísané nevýhody odstraňuje tlmič vyexpendovaného vzduchu vytvorený z telesa a statora, kde v telese tlmiča sú vytvorené komôrky oddelené prstencami, ktorého podstata spočíva v tom, že do okrajového rohu krajnej komôrky vyúsťujú šikmé otvory ipod ostrým uhlom.Výhody tlmiče vyexpandovaného vzduchu sú predovšetkým v znížení hlučnosti, čim sa jednak vylepšuje pracovné prostredie lekára a jednak pozitívne vplýva...

Protierózne koleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 249218

Dátum: 12.03.1987

Autor: Ľubek Ján

MPK: B60B 11/06

Značky: koleso, protierózne

Text:

...ryhu, »ktorá pri vhodných prírodných a klimatických podmienkach umožňuje vznik vodnej erózie pôdy..protierözne koleso podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že na náboj s vencom sú z oboch strán. uchytené tvarové segmenty navzájom spojené spojovnacími elementami, pričom sú voči sebe pootočené tak, že tvoria kruh.Výhoda vynálezu oproti doposiaľ používaným .kolesám je v tom, že p.ri otáčani ne~ vytvárajú súvislú ryhu, čím zabraňujú...

Podávací mechanizmus zariadenia na podávanie dosák do formátovacej rezacej píly

Načítavanie...

Číslo patentu: 249217

Dátum: 12.03.1987

Autor: Nikov Jordan

MPK: B27B 25/00

Značky: podávací, dosák, formátovacej, zariadenia, podávanie, mechanizmus, píly, rezacej

Text:

...na výkrese, kde olbr. 1 predstavuje pohlad na mechanizmus spredu, obr. 2 pohlad v pôdoryse a obr. 3 pohlad v bokoryse ~s priečnym rezom cez uloženie otočného »čapu a uloženie konzoly na podávacom ramene.Na podávacom ramene 1 spojenom s neoznačeným podávacím zariadením je posuvne uložená konzola alebo niekolko konzol2. Nastavené poloha konzoly je zaistené skrutkou 3.V telese konzoly 2 je uložený otočný čap 4 opatrený ozubením 5 a drážkou 6,...

Mechanizmus na ovládanie dlžky posuvu a reverzáciu posunu pilového kotúča hlavne formátovacích rezacích píl

Načítavanie...

Číslo patentu: 249216

Dátum: 12.03.1987

Autori: Nikov Jordan, Ehn Tibor

MPK: B27B 5/18

Značky: posuvu, řezacích, dĺžky, reverzáciu, pilového, posunu, kotúča, mechanizmus, formátovacích, hlavne, ovládanie

Text:

...s prestaviteľnými nosičmi snímačov, ktorá vedie pohybovú skrutku -s maticou a clon-ou uloženú V ložiskách a ložiskových telesách a ktorá je poháñaná hnacím kolesom s retazou.značnou výhodou mechanizmu podľa vynálezu je použitie jednoduchého reťazového prevodu lodvodeného od pohonu posuvo 4vého mechanizmu píly, ako aj jednoduchosť využitia pohybovej skrutky s maticou. Dalšou výhodou je malý zabudovaný priestor,prístupnosť pre nastavovanie a...

Mechanismus na spúšťanie strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249215

Dátum: 12.03.1987

Autor: Gurňák Jiří

MPK: H05K 7/00

Značky: strojov, mechanismus, spúšťanie

Text:

...je vytvorená vdrážka 1,do ktorej zasahuje jednozvratná páka 5 tvorená dvoma ramenami 6. Konce ramien G prečnievajúce z drážky 1 sú spriahnuté priečkou 14. Druhé konce ramien B sú o 4patrené rybinovitými drážkami 17 zapadájúcimi do polkruhovej lišty 7 upevnenej na dne .drážky 1. jednozvratná páka 5 je vertikálne posuvne uchytená na držiaku 8, ktorý je opatrený pružným členom 11 a je spolu s horným dorazom 12 upevnený na dne drážky 1. Pružný...

Sposob prípravy taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 249214

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hutár Eduard, Valenta Rudolf, Dvořák Jan, Hermann Lubomír, Teren Ján

MPK: C05B 7/00

Značky: fosforečnanov, taveniny, kondenzovaných, amónnych, přípravy, spôsob

Text:

...a/alebo tiomočoviny.Zistílo sa tiež, že na 100 hmotnostných dielov fostoru dávkovaného do vysokoteplotnej simultánne vedenej neutralizácie a dehydratácie je účelne vnášat 4,4.103 až 12.102 hmotnostných diel-ov, s výhodou 4 až 53 hmotnostných dielov močoviny a/alabo ticmočoviny. Močovina a/alebo tiomočovina sa »do procesu môže vnášat vo forme čistých zložiek, a to ako tuhé látky, tavení-ny, roztoky, alebo suspenzie, alebo ve forme .aduktov...

Ustavovacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249213

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kukučka Hieroným

MPK: B23Q 3/06

Značky: jednotka, ustavovacia

Text:

...8, na obr. 11 je znázornená ustavovaco-upínacia opierka V náryse, na obr. 12 je Ibokorys v čiastočnom reze z obr. 11, na obr. 13 je pôdorys z obr. 11, na obr. 14 je znázornená upínacia opierka s udrážkou v náryse, na obr. 15 je bokorys z obr. 14 a .na obr. 16 je .pôdorys z obr. 14.Ustavovacia jednotka podľa vynálezu pozostáva z týchto hlavných častí z ustavovacej opierky 10, bočnej príložky 20, príložky s drážk-ou 30, skrutky 50,...

Ručný zakladač najmä elastických súčiastok s nerovnako hlbokými čelnými otvormi

Načítavanie...

Číslo patentu: 249212

Dátum: 12.03.1987

Autor: Duhar Jozef

MPK: F16C 43/04, B23Q 7/06

Značky: zakladač, ručný, hlbokými, nerovnako, elastických, súčiastok, otvormi, najmä, čelnými

Text:

...čape 13 uložená ovládacie páka 3, na ktorú dosadá Vratná pružina B. Ovládacia .páka 3 je nadolnom konci opatrená opierkou 4 zasahujúctou do lrúrkového zásobníka 1, pred jeho vyú-stením. Nad čapom 13 j-e ovládacia páka 3 opatrená horným pridržiavačom 5 a pod čapom 13 udolným pridržiavačom 6, ktoré zasahujú do priestoru rúrtkového zásobníka 1. Na konci .vyfrstenia rúrkového zásobníka 1 je umiestnená prldržná pružina 7 pevne uchytená na telese 2....

Sposob výroby oxidu dusnatého katalytickou oxidáciou amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249211

Dátum: 12.03.1987

Autori: Šimeček Antonín, Sabadoš Július, Bernauer Bohumil, Vosolsobě Ján, Jurovčák Ondrej, Harmaniak Ivan, Kondrát Emanuel, Čollák Mikuláš, Švergo Ján

MPK: C01B 21/26, B01J 21/00, B01J 23/74...

Značky: oxidáciou, dusnatého, spôsob, výroby, amoniaku, katalytickou, oxidů

Text:

...1.m 2 sa predtým používala vrstva 5 kus-ov Pa~Rh sít ako katalyzátor pre oxidáciu amoniaku v plynnej zmesi so vzduchom na oxid dusnatý. Oxidácia prebiehala pri teplote 820-850 °C a výťažnost oxiidu dusnatého z .amoniaku sa pohybovala -v rozmedzí 95 až 97 0/0. Priemerné merná straty katalyzátora Pt-Rh za obdobie niekolkych rokov boli 150 mg na 1 tonu vyrobenej 100 Ú/o-tíej kyseliny duvsičnej.Úpravou katalyzátorového lôžka bola do lkonvertora...

Meradlo tvarových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 249210

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kopp Jozef, Bednář Jiří, Vicena Miroslav

MPK: G01B 5/26

Značky: tvarových, ploch, meradlo

Text:

...axiálna poloha je -na tyčí 5 fixovaná krúžkami 20. Dolné rameno 7 je p-rostredníctuvom kolika 19 vzoplerané pružným elementom 17 voči opernej doske 18, čim je dotyk 9 nútený do styku s meraným predmetom 13.Horné rameno 6 má vytvorené dva dotyky 8 a 21. Dotyk 8 je pevný voči hornému ramenu 6 a pôsobením tiaže horného ramena 6 kopíruje tv.ar šalblóny 11. Dotyk 21 je voči hornému ramenu 6 pohyblivý a pri kopírovaní dotykom 21 povrchu meranêho...

Způsob obloukového svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 245003

Dátum: 10.03.1987

Autor: Rejmajer Aladar

MPK: B23K 9/00

Značky: obloukového, způsob, svařování

Text:

...OTHOGHTEIJILHO ocu nonavm nocTynaJI c Mecwy ceapxm. Ba-rem noaóyaxnanu Jĺryry n naqnnanu nponecc caaprcm Parma caapm Vmar cscpmmnanm (mar umi-ra) anexrponon - 15 MM Czcopocn npameum nyvuca anewrponon - 83 oó/Mmn Cxopocvrn nonatm aneicrponon . - 8,3 M/Mm Caapormuü rorc . V -500 A Haupxmanne nyru - B 6 B CROPOQTL cnapxcz - 0.5 M/MHH Banmmuü ras ~ V - C 02.HGTOVIHEI( nnmanmz ,nwm - manecmuñ caapoqnuň unpaMKTGJII npn mecrxoü nnexuneíł...

Zařízení pro mazání pomaluběžných stupňů planetových převodovek s vodorovnou osou otáčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 232250

Dátum: 01.03.1987

Autori: Menšík Vladimír, Rottenberg Augustin

MPK: F16H 57/04

Značky: stupňů, pomaluběžných, mazání, vodorovnou, otáčení, zařízení, planetových, převodovek

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je zajistit domazávání pomaluběžných planetových stupňů s vodorovnou osou otáčení bez použití pomocného čerpadla pro oběh oleje. Vynález řeší tento úkol tím, že unašeč satelitů je opatřen nejméně jednou nádobou rozvodu oleje, která zasahuje ve spodní části planetového stupně do olejové náplně.

Zariadenie na regulovanie prietoku kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 232249

Dátum: 01.03.1987

Autori: Konečný Václav, Jurkovič Gustáv

MPK: G05D 7/00

Značky: regulovanie, prietoku, kvapalín, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na regulovanie prietoku kvapalín v kolóne alebo prikvapkávacom lieviku na báze spätného chladiča s normalizovaným zábrusom. Normalizovaný zábrus je v spodnej časti pevne spojený so skrutkou so závitom na otáčanie vo vnútornom závite štvorhranu, ktorý je v spodnej časti pevne spojený s valcom s otvorom na upevnenie vodiacej tyče. Na konci vodiacej tyče je nasunutý kužel na regulovanie veľkosti kuželovitého otvoru,...

Způsob výroby antioxidantu na bázi hexametylentetraminu a substituovaných fenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232248

Dátum: 01.03.1987

Autori: Souček Viktor, Janák Miloš, Šafránek Jiří, Petrů Vladimír, Chupík Lumor, Bartoš Svatopluk, Čihák Pavel

MPK: C09K 15/18

Značky: hexametyléntetramínu, substituovaných, fenolů, antioxidantu, bázi, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje ke způsobu výroby antioxidantů na bázi hexametylentetraminu a substituovaných fenolů v prostředí minerálního oleje při teplotách vyšších než 120 °C.

Uložení ochranného obvodového krytu měchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232247

Dátum: 01.03.1987

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16S 1/04

Značky: obvodového, měchu, krytu, ochranného, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení ochranného obvodového krytu měchu pneumatické pružiny, pneumatického zvedáku nebo tlakové nádoby, který má radiální vyhnutí s otvorem pro středění je řešeno tak, že ochranný obvodový kryt má obvodový otvor pro středění v radiálním vyhnutí vložen do místa zúženého přechodu stěny měchu v zesílenou koncovou patku.

Zařízení pro statické zatěžování silových snímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232246

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vlček Zdeněk, Šťastný František, Novák Václav

MPK: G01L 25/00

Značky: statické, zařízení, snímačů, silových, zatěžování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro statické zatěžování tahových i tlakových silových snímačů. Je tvořeno vnějším rámem, v němž je kloubově uložen vnitřní rám. Ve vnitřním rámu je výsuvně uložen měřicí stůl, mezi nějž a reverzor se uloží měřený silový snímač. S reverzorem je spojena svislá tyč, na kterou se pomocí výsuvné plošiny navěšují zatěžovací tělesa, jejichž tíha působí na měřený silový snímač.

Skořepina pláště ocelových kulových nádrží a ochranných obalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232245

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kohout Karel, Jež Vratislav, Svoboda František, Mocňák Miroslav, Veverka Lumír

MPK: E04H 7/14

Značky: nádrží, oceľových, obalů, pláště, ochranných, kulových, skořepina

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je to, že pravidelným geometrickým dělením se zmenší počet tvaru dílů, sníží se odpad a celkově se usnadní její výroba. Uvedeného účelu se dosáhne skořepinou pláště podle vynálezu, kde každá kulová úseč (5) tvoří jednu dvanáctinu pláště (4) a sestává z jedenácti dílů, přičemž je rozdělena řeznými rovinami v půdorysu vodorovně pootočenými o 36° oproti řezným rovinám, vytyčujícími obvod, a odkloněnými od svislé osy procházející...

Induktor pro středofrekvenční ohřev konců dutých výtažků

Načítavanie...

Číslo patentu: 232244

Dátum: 01.03.1987

Autori: Pour Břetislav, Kulhánek Ladislav

MPK: H05B 6/10

Značky: výtažků, dutých, středofrekvenční, konců, ohrev, induktor

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká středofrekvenčního kovárenského ohřevu. Řeší uložení žlabu ve vyzdívce induktoru. Induktor je podle vynálezu opatřen žlabem, mimo zónu intenzívního ohřevu, maximálně do dvou třetin své celkové délky.

Dutý skleněný stavební dílec, zejména obkládací tvárnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 232243

Dátum: 01.03.1987

Autori: Viewegh Josef, Lahoda Jan

MPK: E04F 13/14, C03B 23/24

Značky: zejména, dutý, stavební, tvárnice, dílec, obkládací, skleněný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odvětví skla, a to výroby skleněných tvárnic, vhodných jako obkladový materiál stěn ve stavebnictví, a řeší problém dilatace a dehydratace dutiny obkladových tvárnic vystavených působení atmosférických změn. Tvárnice (l), provedená jako čtyřhranné těleso s tubusem (5) a armaturou (6) má v boční stěně (3), která je po instalaci vespod, otvory (7) uzavřené průlinčitým víčkem (8) ze spékané skelné drti o porozitě P 160 až P 500....