Archív za 1987 rok

Strana 14

Mechanismus pro nastavení rozjezdu příčného suportu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246728

Dátum: 15.12.1987

Autor: Malypetr Antonan

MPK: B23C 9/00

Značky: příčného, nastavení, mechanismus, suportů, rozjezdu

Text:

...2 opatřen svislým vřeteníkem B, ve kterém je upnut řezný nástroj 7, kupříkladu stopková fréza. Na protílehlé straně je příčný suport 5 opatřen mechanlsmem 8 pro rozjezd příčného suportu 5. Tento mechanísmus 8 je tvořen jednak hydraulíckým válcem 9, spojeným pevně s příčným suportem 5 a opatřenýní dorazovými čepy 10, a jednak stavěcím klínem 11, uloženým kolmo na podélnou osu hydraulického válce 9. Prodloužena pístnice 12 hydraulického válce...

Způsob izotachoforetické analýzy a kolona k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 246727

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kacl Ivan, Jeništa Jeroným, Janata Milan

MPK: G01N 27/26

Značky: analýzy, způsob, kolona, izotachoforetické, provádění

Text:

...částí zařízení.Konkrétní příklad způsobu byl proveden při analýze směsí sestávající z 10 mol/1 1 kreatininu v 0,14 mol/1 l chloridu sodného se separace prováděla v- suspenzi gelu vtomto případě granulovaném polyakrylamidu v 0,01 mol/1 1 octanu draselného. Poté se provedla analýza ve volném roztoku 0,0 l mol/1 l octanu draselného.Příklad provedení kolony blíže objasní přiložený výkres zařízení, kde na obr. 1 je znázorněno uspořádání kolony v...

Způsob pyrolýzy chlorovaných organických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246726

Dátum: 15.12.1987

Autori: Klouda Jioí, Mück Tomáš, Furman Jaroslav, Zahrádka Zdenik, Zahrádka František

MPK: C01B 7/01, B01J 8/18

Značky: organických, způsob, chlorovaných, pyrolýzy, sloučenin

Text:

...ve spalinách.Podstata vynálezu spočívá ve způsobu pyrolýzy chlorovaných organických sloučenin. organické chlorovaně látky nebo jejich směsi se přivádějí do fluidní vrstvy inertního nebo katalytického materiálu při teplotách v rozmezí 700 C až 850 °C při atmosféríckém tlaku. Volný chlor se pak z proudu spalín po vysušení vypirá V podchlazeněm chloridu uhličitém, z něhož se pak uvolni následným zahřátím.Niže uvedené příklady ilustrují...

Způsob automatického třídění jednobarevných plošných výrobků podle odstínů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246725

Dátum: 15.12.1987

Autori: Rybáo Michal, Ulbert Karel, Vápeník Jaroslav, Skreený Milan, Zicha Antonín

MPK: G01J 3/50

Značky: tohoto, provádění, jednobarevných, podle, automatického, plošných, způsob, odstínů, zařízení, způsobu, třídění, výrobků

Text:

...především V odstranění lidského faktoru a tím vytvoření předpokladů pro automatizovaný pracovní cyklus, který produkuje objektivní rozlišování jednotlivých barevných odstínů.Způsob podle vynálezu vychází z rozkladu níěřelíé plochy na velký počet elemen 4tárních plošek, a teprve z celkového vyhodnocení vyplýva konečný výsledek.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu představujícím schematické uspořádání.Na...

Způsob přípravy a spalování tuhých paliv a odpadů v rozdělené fluidní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 246724

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hofmann František, Oaha Jan

MPK: F23C 11/02

Značky: spalování, způsob, palív, odpadů, rozdělené, vrstvě, přípravy, fluidní, tuhých

Text:

...uhelných kalů o Ivelikostičastíc 0 až 5 mm je proud kalů rozdělen na» dva dílčí proudy, přičemž prvIní dílčíproud obsahuje jemné častice a druhý dílčíproud obsahuje hrubé častice. Tyto dílčí proudy paliva se »dávkuji do dvou samostatných sekcí fluidní vrstvy, umistěných vedle sekci, kde se spalují. Mezní velikosti částic v oboru proudech jsou určený hmotnostnim podílem častíc dané velikosti v uhelných kalech a zavislostmi prahové a...

Řezací hlava na dělení trubek protlačováním pomocí kotoučového nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 246723

Dátum: 15.12.1987

Autori: Gold Leo, Filgas Josef

MPK: B23D 25/06

Značky: protlačováním, pomocí, nože, dělení, kotoučového, hlava, řezací, trubek

Text:

...nevýhody jsou odstraněny řezací hlavou na dělení trubek protlačováním pomocí kotoučového nože podle vynälezu,jehož podstata spočíva v tom, že unášecí kotouče uchycené na hnaoí jednotce propojeně šrouby a na těchto kotoučich sou upevněny středicí rolny a čepy závaží, na kterých jsou pohyblivě zavěšena závaží, v nichž na čepu kotoučového nože je otočně uložen Kotoučový nůž.Výhody zařízení podle vynáezu spočívají především v tom, že řezací...

Těsnicí uzávěra pecního vozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246722

Dátum: 15.12.1987

Autor: Kašpar Pavel

MPK: F27B 9/26, F27D 3/12

Značky: těsnicí, pecního, uzávěra

Text:

...může být s výhodou ocelové, je připev-něna ke svislé boční stěně bez výstupků. je zejména výhodné, je-li tato nosné konstrukce připevněna k rámu pecního vozu, například přivařením nebo přišroubováním. je také výhodné spodní izolační vrstvu ze spoda chránit mechanickýmVýhodou Lízávěry podle vynálezu je její vyšší životnost, zlepšení tepelné bilance pece a tím i snížení spotreby energie. Pritom pořizovací náklady na vytvoření uzávěry podle...

Zařízení pro elektromagnetické tváření

Načítavanie...

Číslo patentu: 246721

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jelanek Richard

MPK: B21D 26/14

Značky: zařízení, tváření, elektromagnetické

Text:

...menší hmotnosti celého zařízení,které může být umístěno například jen na pracovnim- stole, v podstatě menší spotřebě elektrické energie, nižších nákladech na nástroje, snazší výměně nástrojů a jejich seřizováni.edno z možných provedení vynálezu je schematicky znázorněno na příloženém výkrese, který představuje zařízení v podélném řezu.Zařízení sestává z vodicích sloupků 4, na kterých je umistěn spodní příčník 7, opatřený elektromagnetickou...

Zapojení provozní diagnostiky filmové rotorové odparky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246720

Dátum: 15.12.1987

Autori: Novák Václav, Satorie Miroslav

MPK: G01N 23/00

Značky: diagnostiky, provozní, odparky, zapojení, rotorové, filmové

Text:

...váhovým členem, k nimž je současně napojen snímač odparkou emitovaného vlněni, umístěný alespoň v jednom místě na povrchu odparky.Základní lopatkovou frekvencí se rozumi součin otáčkové frekvence rotoru a poč 4tu lopatek na rotoru s dvojnásobnou lopatkovou frekvencí pak dvojnásobek zmíněného součinu.Referenční hodnoty odpovídající bezporuchovému provozu odparky se získaji buď na poloprovozním zařízení, nebo měřením při uvádění rotorové odparky...

Způsob výroby organominerálního hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246719

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šuhaj Jaroslav, Fiala Karel, Syoišti Milan, Satorie Miroslav

MPK: C02F 1/28, C02F 1/40, B01D 15/00...

Značky: výroby, hnojiva, způsob, organominerálního

Text:

...minerálu montmorillonitu - v přírodní Ca - Mg formě, nebo s bentonitem upraveným chemickou aktivací do Na formy, např. sodou, přičemž tento jíl se aplikuje do kalu jako surový drcený, mletý a sušený nebo V suspenzi v davce 10 až 100 U/o sušiny na sušinu kalu. Potom se přidá organický flokulant a směs se odvodňuje.způsobem podle vynálezu je proti dosavadnímu stavu dosaženo těchto nových a vyšších účinků~ urychlení flokulace a sedimentace kalu...

Způsob přípravy 4-benzyloxy-4′-hydroxydifenylsulfonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246718

Dátum: 15.12.1987

Autori: Franz Milan, Hlinka Svatopluk, Bár Jaromar

MPK: C07C 147/10

Značky: přípravy, 4-benzyloxy-4'-hydroxydifenylsulfonu, způsob

Text:

...tudíž ochladí a okyselí, vyloučený dibenzylovaný derlvát dihydroxydifenylsulfonu III se odsaje a z filtrátu se ledem vysráží 4-benzy 1 oxy-4-hydroxydifenylsulfon II. Provádí-li se reakce ve vodně alkalickém prostředí je v reakční směsi přítomen vedle monobenzylovaného sulfonu II i nezreagovaný výchozí 4,4-dihydroxyclifenylsulfon I, a proto se musí okyselená reakční směs nebo konečný produkt v-yvařit vodou, čímž se 4,4-dihydroxydifenylsulfon...

Proudové čerpadlo, zejména pro uzavřené okruhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246717

Dátum: 15.12.1987

Autor: Urbaneak Libor

MPK: F04F 5/46

Značky: čerpadlo, okruhy, zejména, uzavřené, proudové

Text:

...tvořeným například ojnicí uloženou na excentru, kterým je opatřen hřídel elektromotoru, nebo tvořeným elektromagnetem s odpruženým jádrem a podobně.Před započetím čerpaní je čerpadlo zaplněno čerpaným médiem. jakmile neznázorněný pohon zvedne táhlem 12 membránu 6 do horní polohy, klesne v tělese 2 tlak a do tělesa 2 začne sací tryskou B a výtlačnou tryskou 3 proudit například z neznázorněnêho vstupního potrubí dopravované médium.Trysky jako...

Závitořezná hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 246716

Dátum: 15.12.1987

Autori: Voborský Zlatko, Koš?ál Miroslav, Matal Oldoich

MPK: B23G 5/00

Značky: závitořezná, hlava

Text:

...suvně horním dnem vnější skříně a jeho konec je upraven pro připojení řezného nástroje, zatímoo druhé válcové těleso většího průměru je Umístěno v dutině vnější skříně a je opatřeno nejméně dvěma válcovýmí komorami, ve kterých jsou uloženy jednak klece s valivými prvky a jednak vodicí čepy zakotvené v obou dnech vnější skříně.Vyšší účinek vynálezulze spatřovat v jed 4noduché konstrukcí prvků pro přenos krouticího momentu z vnější skříně na...

Teplovodní kotel pro spalování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 246715

Dátum: 15.12.1987

Autori: Lach Vladimír, Pukl Miloš

MPK: F24H 1/22

Značky: kotel, palív, spalování, tuhých, teplovodní

Text:

...při obou provedeních je průřez kanálů kruhový, čtvercový či jiný. Soustava teplosměnných kanálů 9, 13 je nejlépe patrna z obr. 2. Pod soustavou teplosměnných kanálů 9, 13 je v zadní části tělesa 1 kotle uspořádán spalinový kanál 20, který ve své přední spodní části přechází v dohořívací prostor 18. Tento dohořívací prostor 18 je ve své spod-ní částí opatřen katalyzačními šamotovými tvarovkami 10,12. Přední katalyzační šamotová tvarovka...

Zařízení pro směšování plastických hmot s barvivy a jinými přísadami

Načítavanie...

Číslo patentu: 246714

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pivec Vladim3r, Zoucha Jindoich, Štipánek Oldoich

MPK: B01F 3/14

Značky: přísadami, plastických, barvivy, směšování, zařízení, jinými

Text:

...hřídel upevněn zhutňovací segment a ve které je uspořádáno pohyblivé dno s nožem pro dávkování příměsi.Zařízení podle vynâlezu dávkujicí zhutnělou příměs, omezuje vliv sypných vlastností, vliv vlhkosti, nedovoluje tvorbu hrudek, čímž je dosaženo větší přesností dávek přiměsi.Na přiloženém výkrese jsou na obr. 1 až 3 znazorněny příklady provedení zařízení podle vynálezu, přičemž na obr. 1 je znázor 4něno zařízení podle vynálezu s bubnovou...

Zařízení pro zajištění stálého sušicího výkonu u konvekčnícb sušáren

Načítavanie...

Číslo patentu: 246713

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kruglov Boris Ivanovie, Nieajev Georgij Viktorovie

MPK: F26B 3/06

Značky: zařízení, stálého, konvekčnícb, sušáren, zajištění, výkonu, sušicího

Text:

...odvod využitého vzduchu.Výhodou zařízení podle vynálezu je to,že zaručuje stálý sušicí výkon sušárny, bez ohledu na změnu klimatických parametrů,čerstvého vzduchu a dále zaručuje práci su šárny za energeticky výhodných podmínek. Na výkrese je schematicky znázorněn pří klad zařízení pro zajištění stáleho sušicíhovýkonu podle vynalezu ze sušárny vyvolaných filmů.Zařízení pro zajištění stálého sušicího výkonu je tvořeno tak, že V sušarně je...

Vyvrtávací tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 246712

Dátum: 15.12.1987

Autori: Brodskaja Zinaida Moisejevna, Solovjeva Ljudmila Ivanovna

MPK: B23B 29/02

Značky: vyvrtávací

Text:

...Tím dochází ke snížení tuhosti vyvrtávací tyče v místě nástroje a, čož je zvláště nepříznive, k značné rozdílným statickým a dynamickým tuhostem v různých směrech v radiální rovine kolmê na osu tyče v. místě nástroje. Z toho pak vyplývá krajne nepříznivý vliv na samobuzené kmltání, které vzniká při obrábění zvláště u štíhlých, dlouhých vyvrtávacích tyčí a na možnosti odstranění tohoto kmitaní aplikací laděných tlumičů. Předpokladem...

Zařízení pro sušení cihlářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246711

Dátum: 15.12.1987

Autor: Berlin Alfred Anisimovie

MPK: F2GB 9/06

Značky: cihlářských, výrobků, zařízení, sušení

Text:

...přepážkou je jednodušší zavážení zboží. Komora pak může být řešena jak průjezdná, tak i neprůjezdná. Ří 4zením provozu ventilátorů je pak možno využívat výhod rytmického způsobu sušení,který celý proces podstatné zkracuje.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je uveden na výkrese, na němž je na obr. 1 nakreslena sušicí komora v podélném řezu a obr. 2 představuje příčný řez l-l komorou podle obr. 1.Uvedený příklad představuje komorovou...

Způsob biologického odstraňování amoniaku z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 246710

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zadoncev Boris Grigorjevie, Zapletal Jan, Hrdlieka Ivo, Jaroševskij Semen Abramovie

MPK: C02F 3/00

Značky: biologického, odpadních, způsob, odstraňování, amoniaku

Text:

...ěinidlo na kyselé látky, vznikající v nitrifikačním procesu.Výhodnost procesu se zvýši, rozdělí-li se alkalické odpadní voda z procesu oxosyntézy do více denitrifikačních stupňů, zařazených za sebou.Neutralizace kyselín vznikajících v nitrifikačním procesu biologické oxidace daného množstvĺ amoniaku v odpadní vodě je při postupu podle vynälezu krytá významným podílem alkalickými složkami odpadní vody z procesu oxosyntézy, přičemž tento...

Směšovač kapaliny a plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246709

Dátum: 15.12.1987

Autor: Švastová Alena

MPK: B01F 13/02

Značky: kapaliny, plynů, směšovač

Text:

...ukončením prstencové mezistěny se plyn dostává. do proudu přiváděné kapaliny a je jí strháván dolů středem směšovače do odběru proplyněne kapaliny V dolní části směšovače. Prstencová mezistěna je připevnělía k pevné části směšovačea může být vytvořena i prodloužením přívodu do směšovače a opatřena otvory, ktere tak vytvoří horní ukončení prstencové mezistěny. Pro některé případy může být prstencová mezistěna připevněna k rotační ose...

Zařízení pro vyvození eliptického pohybu obráběcího nože soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246708

Dátum: 15.12.1987

Autori: Peoina Petr, Skalka Boris, Váoa Pavel

MPK: B23B 21/00

Značky: obraběcího, nože, soustruhů, pohybu, eliptického, vyvození, zařízení

Text:

...dodatečného odstraňovaní vyhrnutého materiálu.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro vyvození elíptického pohybu obráběcího nože soustrtthu podle vynálazu, ktere je tvořeno křížovým a nožovým suportem s nožovým držákem, upevněných k příčnemu suportu soustruhu společným nosičem. Podstata vynálezu spočíva V tom, že ve společném nosiči je otočně uložen hnaný hřídel, kterýje opatřen dvěma excentry, otáčející se v kulisäch, jež jsou...

Materiál na obalování granulovaných hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 246706

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vach Vladimír, Burda Karel, Hula Jioa, Schwarzrock Pavel, Hruška Otakar, Okleštik Evžen, Pekao Boetislav, Horák Miroslav, Hlavsa Josef

MPK: A01C 1/06, C08L 23/12

Značky: materiál, obalování, granulovaných, hnojiv

Text:

...se zmenší skládky nevyužitelného APP a omezi se znečišiování vod vyplavenými hnojivy. Zadržení živín prodloužení účinku granulovaííého hnojiva lze ovlivnit tlouštkou nanesené vrstvy APP.Vzhledem k tomu, že APP je odpad, není dále čištěn. Obsahuje zbytky stereoregulárně uspořádaněho polypropylenu a je tedy lépe ho charakterizovat fyzíkálníml vlastnostmi než chemickým složením. K obalování hnojiv se s výhodou použije APP těchto fyzikálnich...

Sklopný infúzní stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: 246705

Dátum: 15.12.1987

Autori: Janula Jaroslav, Neugebauer Richard

MPK: AG1M 5/14

Značky: sklopný, stojan, infúzní

Text:

...spočíva zejména v jednoduché manipulaci s infúzním stojanem, který je navíc možno umístit vždy z výhodnější strany lůžka. Ve sklopené poloze je umístěn pod lůžkem a neomezuje tak pracovní úkony personálu ani neznesnadňuje pobyt pacientana lůžku.vynález je znázorněn na připojených výkresech. Na obr. 1 je axonometrický pohled na celkové uspořádání lůžka se sklopným infúzním stojanem v aretované poloze. Na obr. 2 je zobrazen boční pohled na...

Produkční kmen mikroorganismu Claviceps purpurea CP 7/5/35 CC-2/85

Načítavanie...

Číslo patentu: 246704

Dátum: 15.12.1987

Autori: Beytler Jaroslav, Rajdl Miroslav, Houžvieka František, Dvooáková Jaroslava, Neubauer Libor, Uhlío Miroslav

MPK: C12N 1/14

Značky: claviceps, purpurea, mikroorganismu, produkční

Text:

...inokula i fermentace trvalý 10 dní. Obsah alkaloidůve fermentační tekutině byl stanoven kolorimetricky G. T. Banks et al., I. Gen. Microbiol. 82, 345 1974. U kultur převyšujicích produkci rodičovský kmen bylo stanoveno i složení směsi alkaloidü tenkovrstvou chromatografií. Vždy dva nové izoláty s nejvyšší tvorbou alkaloidů byly použitý k dal~ ší mutaci. UV světlu byla vystavena směsná suspenze konldii s rovným zastoupením obou kmenů. Kmen C....

Reverzní izolátor imunologicky oslabených nemocných

Načítavanie...

Číslo patentu: 246702

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vašaeek Alois, Postupa Ladislav

MPK: A61G 10/02

Značky: oslabených, imunologicky, reverzní, nemocných, izolátor

Text:

...posuvný stolek s umývací soupravou 6, dále sklopitelný stolek 12 a pod nim je otočně uložená a do skříňové soustavy 2 zapustitelná poličková skříňka 13. Dalším vybavením prostoru 3 pacienta je dorozumívací souprava 14, včetně telefonu a stolek 15 pro malý televizor. Prostor 1 U s elektrickým WC je odclělen od prostoru 3 pro pacienta dveřmi se síťovinou 17 proti hmyzu. Prostor 16 pro ošetřující personál je vymezen skříňovou soustavou 2,...

Způsob čištění spřádacích rotorů spřádacích jednotek bezvřetenového spřádacího stroje a zařízení k provádění způsobu čištění

Načítavanie...

Číslo patentu: 246701

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bacak Zdenék, Martanek Jaroslav, Jablonec Nad Nisou, Körbl Jioa

MPK: D01H 11/00, D01H 7/888

Značky: čištění, spřádacího, způsob, bezvřetenového, stroje, jednotek, provádění, rotoru, spřadacích, způsobu, zařízení

Text:

...Odstraňovací tryska 24 je spojena potrubím 28 se spouštěcím ventilem 29 ovládaným elektromagnetem 38. ľlakový vzduch 31 je k rozváděči 28 a spouštěcímu ventilu 29 rozváděn potrubím 32. Čidlo 19 je spojeno vedením 33 s řídicím obvodem 34, který je vytvořen např. na bázi integrovaných obvodů. Řídicí obvod 3 i 4 je vedeními 35, 36 propojen s príslušnými elektromagnety 27, 31 rozváděče 26 a spouštěcího ventilu 29. Řídicí obvod 34 zahrnuje...

Přístroj pro přípravu plynu nasyceného parami kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246550

Dátum: 15.12.1987

Autori: Lévy Tibor, Vicena František

MPK: G01N 7/00

Značky: prístroj, parami, nasyceného, přípravu, kapalin, plynů

Text:

...části přístroje se plyn k sycení nejprve předehřeje a dokonale se rozptýlý průchodem rozptylovací fritovou přepážkou a sytí se postupem vyhřátým sloupcem analyzovaně kapaliny na takový obsah par, který je vyšší zvýšenou teplotou sycení o 10 až 20 °C. Takto sycený plyn přechází do temperační části přístroje, ve které se zbavuje unášených jemných kapiček a mlhy syticí kapaliny a účinným chlazením se temperuje na požadovanou teplotu, přičemž...

Optoelektronické čidlo pro kontrolu přítomnosti a výšky hladiny kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246549

Dátum: 15.12.1987

Autor: Tököli Pavol

MPK: G01F 23/00

Značky: přítomnosti, čidlo, výšky, optoelektronické, kontrolu, hladiny, kapalin

Text:

...část ohybu světlovodu je opatřena odraznou ploškou. Další podstatou vynálezu je,že odrazná ploška je opatřena souvislou ochrannou vrstvou.Popisované čidlo s nanesenou tenkou odraznou vrstvou zvyšuje izolací přenosu optického záření v tělese světlovodu a současně umožñuje plné odstranění nepříznivého vlivu zbylých kapek při poklesu hladiny kapaliny v dolní části světlovodu. Ochranná vrstva ve spodní části světlovodu chrání kovovou odraznou...

Zařízení k dělení tyčového materiálu, zejména rozbrušováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 246548

Dátum: 15.12.1987

Autori: Fiala František, Belko Rudolf

MPK: B24B 27/06

Značky: rozbrušováním, zejména, materiálů, tyčového, zařízení, dělení

Text:

...na připojeném výkresu,představujícím na obr. 1 nárysný řez zařízením podle vynálezu, na obr. 2 detail zajišťovacího zařízení otočného stolu zařízení z obr. 1 a na obr. 3 půdorys zařízení z obr. 1 s upnutým děleným materiálem a s natočeným dělicím kotoučem.Zařízení podle vynálezu sestava ze stojanu 1, opatřeného v» horní částí pevným stolem 2, V němž je uložen otočný stůl 3, k němuž je upevněn výložník 4. Ve střední částí stojanu 1 je...

Zařízení pro přivádění textilních dutinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246547

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kožuch Štefan, Kujovie Jozef, Dubek Ivan

MPK: B65H 67/06, B65H 67/04

Značky: textilních, přivádění, zařízení, dutinek

Text:

...upevněny ve vzájemném odstupu, který je větší než délka použitých dutlnek 7, Línášeče 10, 11 pro jednotlivé dutinky 7. Tyto unášeče 10, 11 z tvarových plechů jsou svými svislými konci zavedený do meziprostoru kluzné dráhy 8 a mohou během pohybu řetězu 12 ve směru přiřazené šípky posouvat dutinky 7 k zásobním přihrádkám zásobníku 1. Každý unášeč 1 U, 11 je při tom opatřen závěsnou částí pro přední okraj dutinky 7, která je zde tvořena ve...

Prostředek pro ochranu zemědělských zásob

Načítavanie...

Číslo patentu: 246546

Dátum: 15.12.1987

Autori: Duriš 1ubomír, Kliha František, Frehar Miroslav

MPK: A01N 63/02

Značky: ochranu, zásob, zemědělských, prostředek

Text:

...Ve vlhčím substrátu převažuje účinek konidií houby Beauveria bassiana, která škůdce napadne a usmrtí.Nový přípravek spojuje výhody bioinsekticidu s výhodami fyzikálního působení inertní látky na skladištní škůdce. jeho .aplikace nevyžaduje způsobilost podle vlád. nařízení to jedech a látkach zdraví škodlivých. je možno jej použít k ochraně všech suchých zásob organického původu, především zrnin, jako pro krmné, potravinářské i...

Zapojení pro klasifikaci náhodných jevů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246545

Dátum: 15.12.1987

Autori: Sobczak Wojciech, Jung Ladislav

MPK: H04B 17/00

Značky: jevů, klasifikaci, zapojení, náhodných

Text:

...x, kdy poměr je tvořen součtem ploch mezi těmito křivkami, .a to na intervalu-oo, -zj a z, oo ku ploše v intervalu ĺ-z, z. Dělicí body iz se pro normované normální rozdelení volí zpravidla z zvynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny na popisu příkladů jeho provedení pomocí připojeného výkresu, na jehož obr. 1 je znázorněno vše-obecné schéma, na obr. 2 digitální verze zapojení a na obr. 3 analogová verze zapojení.-připojen na vstup bloku 3...

Tvrdidlo pro kysele vytvrzované formovací směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 246544

Dátum: 15.12.1987

Autori: Balážová 1udmila, Pastor 1udomil, Zubek Milan

MPK: B22C 1/18, B22C 1/10

Značky: směsi, vytvrzované, kysele, formovací, tvrdidlo

Text:

...ve formovaní směsi a zajistí se dostatečně dlouhá zpracovatelnost formovaní směsi, jak ukazují uvedené příklady. Tvrdidlo podle vynálezu dále zajistí dosažení stále stejné kvality bazického tvrdidla. Podle stavu reaktivity výchozí suroviny lze přidáním vhodného m-nožství kyseliny trihydrogenfosforečně provést pasivaci tak, aby výsledná reaktivita tvrdidla byla vždy V určitém úzkěm intervalu bez ohledu na reaktivitu výchozi suroviny. Pro...

Zařízení pro napínání ocelových lan linky pro výrobu pryžových dopravních pásů s ocelovými lany

Načítavanie...

Číslo patentu: 246543

Dátum: 15.12.1987

Autor: Ma?aš Michal

MPK: B29D 29/06

Značky: dopravních, výrobu, linky, pásu, zařízení, pryžových, ocelovými, oceľových, napínání

Text:

...pružln je nastavitelná stavěcí matlcí a pružiny mají konstantní předepnutí. Celý nosník je přímočarými hydromotory přitlačován k lamelám. Velikost přítlačné síly je regulována stavěcími dorazy na frémě a určují také zdvih hydromotorů. Vodicí tyč přitlačovacích kladek je v prodloužené části opatřena drážkou, do které se zasune páka a po stlačení pružiny se zarážkou zajistí kladka ve Spodní poloze a vyřaclí z přitlačování lamel, které nejsou...

Spalovací zařízení s fluidním reaktorem a regulovatelnou výstupní teplotou spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246542

Dátum: 15.12.1987

Autor: Šebík Rudolf

MPK: F23C 11/02

Značky: regulovatelnou, zařízení, spalovací, spalin, výstupní, reaktorem, teplotou, fluidním

Text:

...úrovni jak v uklidñovacím prostoru 3, tak spalovací komoře kombinované s odlučovačem 4 úletu, je proveden v celé šířce přestupní otvor 13. spalovací komora s odlu 5546542čo-vačem 4 úletu má šikmé dno 14 svažující se ze tří stran k vrtatnému úletověmu otvoru 15, umístěnému uprostřed mezistěny 11 v úrovni šíkméh-o dna 14. Ve stropě 12 spalov-ací komory s odlučovačem 4 úletu je zabudováno sedm trysek 15 sekundárního vzduchu, propojených...

Způsob izolace antracyklinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246541

Dátum: 15.12.1987

Autori: Španík Viliam, Uhlíková Milada, Smiešková Agáta

MPK: C12P 29/00

Značky: antracyklinů, způsob, izolace

Text:

...vlastnost kovového komplexu, a to jeho schopnost sedimentace na třetinový objem během 6 až 7 hodin Vrstvu kapaliny nad sedimentem kovového komplexu lze dekantovat a pří-padnou následnou centrífugaci či filtraci kovového komplexu lze provést pouze v třetinovém objemu proti půvo-dnímu, z kterého byl kovový komplex srážen. Tím se značně zjednoduší výrobní zařízení a dojde i ke snížení výrobních nákladů.Výpočet příkladů izolace látek podle...

Kursová laděná anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 246540

Dátum: 15.12.1987

Autor: Matijíeek Josef

MPK: H01Q 9/28

Značky: kursová, laděná, anténa

Text:

...a vedení ponechat naprázdno, nebo spojit nakrátko podle potřebné reaktance.Uspořádáni kursové lauděné antény zaměřené na vytvoření antény na desce A dvoustranného plošného spoje na základě obecně platného uspořádání znázorněného na obr. 1, je zřejmě při pohledu shora na obr. 2 a při pohledu zdola na obr. 3. Anténní smyčka A 1 je vytvořena vodivými polepy A 1 a a A 1 b na horní straně dielektricke desky A 6 plošného spoje a vodívým polepem A...

Způsob výroby potrubního izolačního spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246539

Dátum: 15.12.1987

Autori: Gantner Ivan, Závodný Pavol, Zerzáo Jioí, Chudá Eva, Balogh Jaroslav, Slováeek Jaroslav, Kineok Vojtech

MPK: F16L 13/11

Značky: potrubního, spoje, způsob, výroby, izolačního

Text:

...zcela odpadá pracné ruční odstraňovaní vytvrzeného odpadu těsnicí hmoty z povrchu izolačního spoje. jednou z dalších výhod je použití těsnicí elektricky nevodivé hmoty, kterou je tlakově litá epoxypryskyřice, kterou se dosáhne rychlé a rovnoměrné vyplnění dielektrických prostor izolačního spoje, a tím se získa kromě pevného bezzávitového spojení dvou trub také spojení elektricky nevodivého. Tlakové vyplnení dutiny se provádí nejméně jedním...

Zařízení pro měřicí optický atenuátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 246538

Dátum: 15.12.1987

Autori: Knoll Jozef, Benák Peter

MPK: G02B 6/244, G02F 1/17, G02F 1/135...

Značky: atenuátor, měřicí, zařízení, opticky

Text:

...zadní plochou.Nový vyšší účinek zařízení podle vynálezu spočíváv tom, že optické čočky jsou tyčinkového typu miniaturních rozměrů, které umožňují podobnou funkci optického zobrazení a přenosu zářivého výkonu jako čočky selfoc, to znamená s nízkým vložným ütlumem pod 3 dB za cenu menších nákladů než u známých systémů. Umístění ohniskové roviny první tyčinkové čočkypřed její čelní plochou, respektive za zadní plochou druhé tyčinkové čočky...

Způsob kontroly plnění nádoby produktem náchylným k pěnění a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246537

Dátum: 15.12.1987

Autori: Farkaš Jozef, Blažej Anton Akademik

MPK: G01G 13/02

Značky: tohoto, nádoby, zařízení, pěnění, produktem, plnění, způsobu, náchylným, kontroly, provádění, způsob

Text:

...v horním pracovním postavení 4 b~těsně nad horní hranici 10 plnění nádoby 2 a při vysunutí pístů pevného i pohyblivého pneumatickěho- válce 7,8 je snímač 5 s čidlem 4 v dolním pracovním postavení 4 c, při kterém čidlo 4 leží těsně nad kontrolním místem 9, mezi horní hranicí 10 plnění a dnem nádoby 2. Součástí zařízení je dále elektrickopneumatický systém, který sestává ze zdroje 20 tlakového vzduchu, z elektrickopneumatických rozváděcích...