Ľudské protilátky využívajúce a viažuce sa na lymfocytový aktivačný gén-3 (LAG-3)

Číslo patentu: E 18770

Dátum: 11.08.2009

Autori: Zens Kyra, Thudium Kent, Korman Alan, Yamanaka Mark, Selby Mark, Leblanc Heidi

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Lymfocytový Aktivačný Gen-3, taktiež LAG-3 (známy aj ako CD 223), je členom imunoglobulínovej supergénovej rodiny a štruktúrne a geneticky sa vzťahuje k CD 4. LAG-3 sa neexprimuje na podporných periférnych lymfocytoch, ale je exprimovaný na aktivovaných T a NK bunkách. LAG-3 je membránový proteín kódovaný génom lokalizovaným na distálnej časti krátkeho ramena chromozómu 12, neďaleko génu CD 4, ktorý naznačuje, že gén LAG-3 sa mohol vyvinúť zdvojením tohto génu (Triebel et al. (1990) J. Exp. Med. 17121393-1405).0002 Podobne ako CD 4, i u LAG-3 bolo dokázané, že interaguje s MHC molekulami triedy II, ale na rozdiel od CD 4, LAG-3 neinteraguje s proteínom gpl 2 O vírusu HIV (Baixeras et al.(1992) J. Exp. Med.176327-337). Štúdie používajúce imunoglobulínový fúzny proteín (SLAG-31 g) ukázali na špecifickú väzbu LAG-3 na povrch MHC buniek triedy II (Huard et al. (1996) Eur. J. Immunol. 261180-1186).0003 V in vitro štúdiách s antigénne špecifickými odozvami T buniek, pridanie anti-LAG-3 protilátok viedlo k zvýšeniu proliferácie, vyššej expresii aktivačných antigénov ako je CD 25,a vyššej koncentrácii cytokínov ako je interferón-gama a interleukín-4, podporujúcich úlohu pre interakcie LAG-/MHC triedy II V znížení regulácie antigén závislých stimulácií CD 4 T lymfocytov (Huard et al. (1994) Eur. J. Immunol. 2432 l 63221). Intracytoplazmatický región LAG-3 bol podrobený interakciám s LAP proteínom, ktorý je považovaný za signálnu molekulu zapojenú V regulácii CD 3/TCR aktivačnej dráhy (louzalen et al. (2001) Eur. J. Immunol. 312885-2891). Okrem toho,CD 4 CD 25 regulačná T bunky (Tr)vykazovali expresiu LAG-3 počasindukovanými Trw bunkami. Oba spôsoby, in vitro a in vivo naznaćujú, že LAG-3 prispieva k supresnej aktivite Tg buniek(Huang, C. et al. (2004) Immunity 212503-513). Naďalej je však LAG-3 považovaný za negatívny regulátor T bunkovej homeostázy,v oboch mechanizmoch T buniek a to i V závislom i nezávislom0004 V istých prípadoch má LAG-3 imunostimulačný efekt. Napríklad LAG-3 transfektované tumorové bunky transplantované do syngénnych myší vykazovali výraznú redukciu rastu alebo kompletnú regresiu v porovnaní s netransfektovanými tumorovými bunkami. Toto naznačuje že expresia LAG-3 na tumorových bunkách stimulovaných anti-tumorovou odozvou je spustená prítomnosťou antigénu buniek cez molekuly MHC triedy II (Prigent et al.(1999) Eur. J. Immunol. 2923867-3876). Navyše, rozpustný LAG-3 Ig fúzny proteín je schopný stimulovať ako humorálnu tak aj bunkovú imunitnú odpoveď. V prípade jeho administrácie do myší spolu s antigénom, je indikované, že rozpustný LAG-3 Ig je schopný fungovať ako adjuvant vakcín (El Mir and Triebel (2000) J. Immunol. 1645583-5589). Okrem toho rozpustný ľudský LAG-3 Ig je schopný zosilňovať in vitro generovanie tumor-špecifickej imunity typu I (Casati et al. (2006) Cancer Res.664450-4460). Funkčná aktivita LAG-3 je bližšie preskúmaná v Triebel (2003) Trends Immunol. 246 l 9-622. S ohľadom na vyššie uvedenéskutočnosti sú v oblasti záujmu hlavne činidlá na moduláciu0005 Súčasné postupy dovoľujú izoláciu monoklonálnych protilátok (najmä ľudských monoklonálnych protilátok) a antigénväzbových častí, ktoré špecificky viažu ľudský LAG-3 a zhŕňajú(a)ťažký reťazec premenlivého sekvenčného regiónu s minimálne95 zhodou aminokyselín podľa SEQ ID NO 37 a ľahký reťazecpremenlivého sekvenčného regiónu s minimálne 95 zhodouaminokyselín podľa SEQ ID NO 43.0006 Protilátky a taktiež antigén viažuce úseky patentu majú žiaduce funkčné vlastnosti. Tieto vlastnosti zahrňujú vysokú väzbovú afinitu k ľudskému LAG-3, väzba k ľudskému a opičiemu(napr. cynomolgus a/alebo rhesus LAG-3) ale nie k myšiemu LAG-3,schopnosť inhibovať väzbu LAG-3 k molekulám hlavnej histokompatibility (MHC) triedy II a/alebo schopnosť stimulovať antigén-špecifickú odpoveď TP buniek, ako napríklad V tumorovom0007 Z hľadiska jedného aspektu protilátka patentu, alebo taktiež antigén-viažuci úsek je izolovaná ľudská monoklonálna protilátka, alebo antigén-viažuci úsek kde sa taktiež viažeľudský LAG-3 a vykazuje aspoň jednu z nasledujúcich vlastností(c) inhibuje väzbu LAG-3 ku hlavným histokompatibilným molekulám0008 Výhodné je ak protilátka vykazuje aspoň dve z požadovaných vlastností (a), (b), (c) a (d). Výhodnejšie je ak protilátka vykazuje tri z požadovaných vlastností (a), (b), (c) a (d). Najvýhodnejšie je ak protilátka vykazuje všetky štyri0009 Vo výhodnom stave vynálezu, protilátka stimuluje antigénne-špecifickú odpoveď T buniek, ako je produkcia interleukinu-2 (IL-2) V antigén-špecifickej odpovedi T buniek. V iných stavoch, protilátka stimuluje imunitnú odpoved ako je anti-tumorová odpoveď (napr. inhibuje rast tumoru v in vivo ŠtepOVOHl modeli) alebo spôsobuje auto imunitnú odpoved (napr.podporuje vývoj diabetu u NOD myší). V ostatných výhodnýchstavoch vynálezu, sa protilátka viaže na epitop ľudského LAG~ 3 zahrňujúc aminokyselinovú sekvenciu PGHPLAPG (SEQ ID NO 76). V ďalšom výhodnom stave vynálezu sa protilátka viaže epitop ľudského LAG-3 zahrňujúc aminokyselinovú sekvenciu HPAAPSSW (SEQ ID NO 77) alebo PAAPSSWG (SEQ ID NO 78). Vešte ďalších stavoch sa protilátka viaže k ľudskému LAG-3 s KD of 1 x 10 M,alebo viaže LAG-3 s KD of 1 x 1 O 8 M a nenej, alebo sa viaže k ľudskému LAG-3 s KD of 5 x 109 M a menej, alebo sa viaže k ľudskému LAG-3 s KD of 1 x 109 M a menej. V jednom stave je protilátka schopná farbiť hypofýzne tkanivo na imunohistochemickom základe, zatiaľ čo iný stav tohto farbenia0010 V inom aspekte je protilátka patentu, alebo antigénviažuca časť izolovaná monoklonálna protilátka, alebo antigén viažuca časť, kde protilátka priečne konkuruje viazaniu na ľudský LAG-3 s referenčnou protilátkou, kde referenčná protilátka zahŕňa variabilný región ťažkého reťazca zahrňujúci aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID NO 37 a variabilný región ľahkého reťazca zahrňujúci aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID NO 43.0011 V inom aspekte je protilátka patentu, alebo antigénviažuca časť izolovaná monoklonálna protilátka, alebo antigén viažuca časť, zahŕňa variabilný región ťažkého reťazca, ktorý je produktom z, alebo ľudského V 3-20 génu, ľudského VH 4 ~ 34 génu,ľudského V 5 3-33 génu alebo ľudského VH 1-24 génu kde sa protilátka špecificky viaže na LAG-3. V inom aspekte protilátka,alebo taktiež antigén-viažuca časť patentu je izolovaná monoklonálna protilátka alebo antigén-viažuca časť zahrňujúca variabilný región ľahkého reťazca, ktorý je produktom alebo je získaný z ľudského VK Ll 8 génu, ľudského VK L 6 génu alebo ľudského VK A 27 génu, kde protilátka špecificky viaže LAG-3. Vo výhodnom stave vynálezu patent poskytuje izolovanú monoklonálnu

MPK / Značky

MPK: C12N 5/16

Značky: protilátky, lymfocytový, aktivačný, ľudské, lag-3, viažúce, gén-3, využívajúce

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/198-e18770-ludske-protilatky-vyuzivajuce-a-viazuce-sa-na-lymfocytovy-aktivacny-gen-3-lag-3.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ľudské protilátky využívajúce a viažuce sa na lymfocytový aktivačný gén-3 (LAG-3)</a>

Podobne patenty