Častice z mezenchymálnych kmeňových buniek

Číslo patentu: E 18570

Dátum: 21.02.2009

Autor: Lim Sai Kiang

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka oblastí vývoja, bunkovej biológie, molekulárnej biológie a genetiky. Vynález sa konkrétnejšie týka exozómov a spôsobov získavaniaKmeňové bunky na rozdiel od diferencovaných buniek majú schopnosť deliť sa a buď schopnosť samoobnovy alebo diferencovania sa na fenotypicky a funkčne odlišné dcérske bunky (Keller, Genes Dev. 2005 19 1129 - 1155 Wobus, Boheler,Physiol. Rev. 2005 85 635 - 678 Wiles, Methods in Enzymology. 1993 225 900 918 Choi et al, Methods Mol. Med. 2005 105 359 - 368).Mezenchymálne kmeňové bunky (MKB) sú multipotentné kmeňové bunky,ktoré majú zdokumentované dôkazy oterapeutickej účinnosti pri liečbe poranení pohybového aparátu, zlepšovaní srdcovej funkcie pri kardiovaskulárnych ochoreniach azmierňovaní závažnosti reakcie štepu proti príjemcovi (GVHD Le Blanc a Pittenger, 2005). Vzhľadom na svoju Iíniovú obmedzenosť majú obmedzený,avšak robustný potenciál diferencovať sa na mezenchymálne bunkové typy,napríklad adipocyty, chondrocyty a osteocyty, a majú zanedbateíné riziko tvorby teratómu. lmunitné odmietnutie transplantovaných MKB hostitelom sa bežne obchádza prostredníctvom autológnej alebo alogénnej transplantácie. MKB sa dajú izolovať zniekoľkých dospelých tkanív vrátane kostnej drene, tukových tkanív, pupočníkovej krvi a dajú sa množiť ex vivo.Mezenchymálne kmeňové bunky sa používajú v klinických a predklinickýchaplikáciách na liečbu širokého spektra ochorení pohybového aparátu a ochorení srdca. Terapeutický potenciál MKB pri liečbe širokého spektra chorôb v klinických a predklinických použitiach na liečenie širokej škály ochorení A 1, A 2, napríklad GVHD A 1, pri bioinžinierstve tkanív pohybového aparátu A 3, A 4 a pri srdcových ochoreniach A 5, A 6, sa pripisuje ich schopnostidiferencovať sa na mnohé rôzne reparačné bunkové typy.Dostupnosť tkanív na izoláciu však ostáva obmedzujúcim faktorom a vyžaduje riskantné invazívne postupy a ex vivo množenie MKB, hoci je značné, je napriek tomu konečné. Účinnosť transplantovaných MKB vdiferenciácii na funkčné reparačné bunky v poranených tkanivách alebo orgánoch avterapeuticky relevantných počtoch však nikdy nebola dostatočne dokumentovaná aniNedávne správy naznačujú, že niektoré ztýchto reparačných účinkov môžu byť sprostredkované parakrinnými faktormi vylučovanými mezenchymálnymi kmeňovými bunkami 7. Postulovalo sa, že tieto faktory podporujú artériogenézu prostredníctvom parakrinných mechanizmov°, podporujú krypty kmeňových buniekvtenkom čreve, chránia proti ischemickému poškodeniu obličkovýchw, h 12-15srdcovýc akončatinových tkanívw podporujú audržiavajú krvotvorbu, podporujú tvorbu megakaryocytov and protrombocytov.Existuje neuspokojená potreba štandardnej terapeutickej voľby na báze MKB za dostupnú cenu, s lepšou kontrolou kvality a konzistentnosťou. To je predpokladom pre časovo závislú ochranu proti poškodeniu, napríklad reperfúznemu poškodeniu u pacientov s akútnym infarktom myokardu.Opisujeme časticu vylučovanú mezenchymálnou kmeňovou bunkou a majúcuaspoň jednu biologickú vlastnosť mezenchymálnej kmeňovej bunky.Podľa prvého aspektu predloženého vynálezu poskytujeme exozóm izolovaný zmezenchymálnej kmeňovej bunky, ktorý má veľkosť od 50 do 100 nm určenú elektrónovou mikroskopiou, pričom tento exozóm má aspoň jednu biologickúvlastnosť mezenchymálnej kmeňovej bunky.Biologická vlastnosť môže zahŕňať biologickú aktivitu média kondicionovaného mezenchymálnymi kmeňovými bunkami (MKMKB). Biologická aktivita môže zahŕňať kardioprotekciu. Exozóm môže byť schopný znižovať velkosťZmenšovanie infarktu možno hodnotiť na modeli ischémie myokardua reperfúzneho poškodenia na myšiach alebo ošípaných.Exozóm môže byť schopný znižovať oxidačný stres. Znižovanie oxidačného stresu možno hodnotit na základe in vitro testu bunkovej smrti vyvolanej peroxidom vodika (HZOZ).Exozóm môže obsahovať aspoň 70 proteínov v médiu kondicionovanom mezenchymálnymi kmeňovými bunkami (MKMKB). Proteíny môžu byť vybrané zo zoznamu uvedeného vtabuľke D 1 alebo E 2, alebo to môžu byť génové produkty génov uvedených vtabuľke D 2 alebo obsahujúce jednu alebo viacero miRNA uvedených v tabuľke E 3.Exozóm môže obsahovať komplex molekulovej hmotnosti 100 kDa. Komplex molekulovej hmotnosti 100 kDa môže obsahovať proteíny s molekulovou hmotnosťou 100 kDa. Exozóm môže obsahovať komplex molekulovej hmotnosti 300 kDa. Komplex molekulovej hmotnosti 300 kDa môže obsahovať proteíny s molekulovou hmotnosťou 300 kDa.Exozóm môže obsahovať komplex molekulovej hmotnosti 1000 kDa. Veľkosť exozómu možno určiť filtráciou na 0,2 m filtri akoncentráciu oprotiExozóm môže mať hydrodynamický polomer do 100 nm. Môže mať hydrodynamický polomer od približne 30 nm do približne 70 nm. Môže byť od približne 40 nm do približne 60 nm. napríklad od približne 45 nm do približne 55 nm. Exozóm mezenchymálnej kmeňovej bunky môže mať hydrodynamický polomer približne 50 nm. Hydrodynamický polomer možno určiť Iaserovou difrakciou aleboExozóm môže obsahovať Iipid vybraný zo skupiny pozostávajúcej znasledujúcich fosfolipid, fosfatidylserín, fosfatidylinozitol, fosfatidylcholín,sñngomyelín, ceramidy, glykolipid, cerebrozid, steroidy, cholesterol. Pomer cholesterolu a fosfolipidov môže byť väčší ako 0,3 - 0,4 (mol/mol). Exozóm môže obsahovať lipidový raft.Exozóm môže byť nerozpustný v neiónovom tenzide, s výhodou v prostriedku Triton-X 100. Exozóm môže byť taký, že ked sa na exozóm pôsobí neiónových detergentom, proteíny s uvedenou molekulovou hmotnosťou v podstate zostávajúv komplexoch uvedených molekulových hmotnosti.Exozóm môže byť citlivý na cyklodextrín, svýhodou 20 mM cyklodextrín. Exozóm môže byť taký, že pôsobenie cyklodextrínu spôsobuje podstatnéExozóm môže obsahovať ribonukleovú kyselinu (RNA). Exozóm môže mať pomer absorbancií 1,9 (260 280 nm). Exozóm môže obsahovať povrchový antigénvybraný zo skupiny pozostávajúcej z nasledujúcich CD 9, CD 109 a thy-1.Opisujeme spôsob produkcie častice opísanej vyššie, pričom tento spôsob zahŕňa izoláciu častice zmédia kondicionovaného mezenchymálnymi kmeňovými bunkami (MKMKB).vrámci druhého aspektu predloženého vynálezu poskytujeme spôsob produkcie exozómu opísaného vyššie, pričom tento spôsob zahŕňa (a) získanie média kondicionovaného mezenchymálnymi kmeňovými bunkami (MKMKB) (b) nakoncentrovanie média kondicionovaného mezenchymálnymi kmeňovými bunkami(c) podrobenie koncentrovaného média kondicionovaného mezenchymálnymi kmeňovými bunkami rozmerovo vylučovacej chromatograñi a(d) výber frakciíabsorbujúcich UV žiarenie. Veľkosť môže byť vybraná spomedzi veľkostí uvedených vyššie.Opisuje sa aj spôsob produkcie častice podľa vyššie uvedeného opisu. Tento spôsob môže zahŕňať získanie média kondicionovaného mezenchymálnymi kmeňovými bunkami (MKMKB). Môže zahŕňať zahusťovanie média kondicionovaného mezenchymálnymi kmeňovými bunkami. Médium kondicionované mezenchymálnymi kmeňovými bunkami možno zahustiť ultrafiltráciou na membráne s hranicou delenia 1000 kDa. Tento spôsob môže zahŕňať podrobenie zahusteného média kondicionovaného mezenchymálnymi kmeňovými bunkami rozmerovo vylučovacej chromatograñi. Možno použit koIónu TSK Guard SWXL, 6 x 40 mm alebo TSK gel G 4000 SWXL, 7,8 x 300 mm. Frakcie absorbujúce UV žiarenie

MPK / Značky

MPK: C12N 5/0735

Značky: částice, kmeňových, mezenchymálnych, buniek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/193-e18570-castice-z-mezenchymalnych-kmenovych-buniek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Častice z mezenchymálnych kmeňových buniek</a>

Podobne patenty