Kazeta na uloženie prenosného počítača na prenosnú audio-video prezentáciu, video filmovú projekciu a reprodukciu

Číslo patentu: U 3786

Dátum: 06.04.2004

Autor: Peťko Pavol

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie novonavrhovaného zariadenia sa týka tzv. kazety funkčného - účelového uloženia prenosného počítača - PC, resp. sa týka MULTIMEDII - prenosnej - VIDEO - prezentačnej techniky - zariadenia na bezpečné a okamžité - príležitostné, krátkodobé poskytovanie informácií menším skupinkám osôb z prenosného počítača notebooku s displejom bežnej veľkosti- cca l 2 až 13, na ľubovoľnom mieste pravidelného pohybu - sústreďovania sa ľudí - napr. na ulici, námestí, zastávkach MHD. vo voľnej prírode, alebo v obchodných a reštauračných zariadeniach, ich výkladoch a pod., s ambíciou zachovania možnosti robiť editačné zásahy do dátových súborov v PC aj v čase prevádzky kazety, bez akýchkoľvek úprav daného prostredia umiestnenia kazety, s možnosťou rýchlej - pohotovcj zmeny miesta, počas prevádzky kazety.Doteraz sa prenosné počítače, resp. notebooky známych výrobcov používali na prezentačné účely, vrátane prezentácií s VIDEO - filmovými súbormi, resp. tzv. súbormi multimediálneho charakteru, v prostredí bežného používania PC - malej prezentačnej techniky, t. j. zväčša mimo voľného priestranstva. napríklad mimo ulice, námestia a pod. Prenosné PC, k ponuke - prezentáciám, resp. k tzv. malým zverejňovaniam audiovizuálnych diel na voľných priestranstvách - náhodnému okoloidúcemu chodcovi - menším skupinkám chodcov - okamžitým záujemcom o obsah prezentácii - priamo na displeji prenosného PC a zjeho interných zvukových reproduktorov, sa prakticky doteraz nevyužívajú.Možnosť použitia prenosných PC doteraz na voľných priestranstvách je obmedzená prakticky len na užívateľa - najednu obsluhujúcu osobu, resp. je tu doteraz možnost pripojit prenosný PC k extemému technickému zariadeniu pre hromadné - verejné prezentácie na stenu - plátno, veľkoplošný displej a pod., t. j. prezentácie organizované s relatívne vysokými nárokmi na ďalšiu techniku, čas a ostatné náklady - výdavky prezentujúceho.Pohotové predvádzanie z prenosných PC pre skupinku náhodných - okoloidúcich osôb na uvedených - voľných - ľubovoľných priestranstvách doteraz, so súčasným stavom techniky praktický nebolo vhodné, nakoľko prenosné PC sú pôvodne, teda bez osobitnej technickej úpravy určené na použitie do tzv. čistých prostredí, bez nebezpečenstva náhodného mechanického poškodenia prostredím a tretími osobami, t. j, bez osobitného prispôsobovania tohto prostredia a značných nákladov to prakticky doteraz nebolo ani možné.Možné je to ale s použitím novonavrhovaného zariadenia Kazeta na uloženie prenosného počítača na prenosnú audio/video - prezentáciu, video - filmovú projekciu a reprodukciu.Na trhu zatiaľ obdobné riešenie nebolo uvedené, či už zo strany známych výrobcov prenosných počítačov (notebookov) - napr. Toshiba, Compaq, IBM a pod., ani zo strany výrobcov videotechniky napr. Pioneer, Panasonic, Sony,atď. Nebolo zistené ani V dostupných registroch priemyselno - právnej ochrany nijaké obdobné technické riešenie prenosné - na displejoch uvedenej veľkosti. t. j. na prenosných PC s displejom cca l 2 až 13- do ruky a pre pohotové predvádzanie na ľubovoľnom mieste - verejnom priestranstve - teréne, alebo na občasné menšie aj cyklicky - pravidelne sa opakujúce prezentácie vlastnej činností pre zentovanej osoby - napr. vo vlastných obchodných priestoroch obchodno - podnikateľských subjektov, v reštauračných zariadeniach, miestach pre rekreáciu - oddych, v parkoch a na športoviskách, v dopravno - cestovných prostriedkoch tematického zamerania, vlakoch, železničných staniciach, zastávkach MHD, ale aj vo vstupných priestoroch letísk, kín, divadiel. galérií, alebo na ktoromkoľvek mieste. kde prenosný počítač vložený do kazety bude umiestnený, alebo pohotovo premiestnený aj počas prezentácie - prevádzky kazety a PC.Novosťou riešenia proti doterajšiemu stavu potomje vlastná kazeta pre umiestnenie - vloženie prenosného PC do nej - vytvarajúc tak spolu funkčný celok, ktorý umožní bezpečnú prevádzku PC - prezentáciu multimediálnych a iných dokumentov v rôznom - doteraz aj neobvyklom prostredi, prípadne aj s možnosťou menších editácií dátových súborov v takejto pozícii PC, mechanickú ochranu citlivých častí PC, najmä displeja LCD a pod ako aj zabezpečí vec proti odcudzeniu pri dlhšietrvajúcich prevádzkach - napr. VIDEO - prezentáciách bez osobitného a nepretržitého dozoru obsluhujúcej osoby.Cielené poskytovanie informácií, resp. tematických prezentácií - informacii ponukovo - reklamnej povahy, na uvedených miestach a voľných - ľubovoľných priestranstvách, môže zabezpečiť vysokú efektivitu činnosti - poskytovania informácií vlastnej prezentovanej obchodnej ponuky - prezentovaného produktu, prezentovanej služby a pod., tým aj efektivitu vlastnej realizácie technického riešenia kazety, ktoré je predmetom tejto prihlášky úžitkového VZOFLI.Podstatou technického riešeniaje kazeta, ako pracovno- funkčný obal pre prenosný PC bežnej sériovej výroby, s displejom cca 12 až 13, do ktorého sa prenosný PC vloží s cieľom bezpečného a pohotového poskytovania informácii malým skupinkám osôb, na miestach verejnosti voľne prístupných, najmä voľných priestranstvách ulíc, námestí,alebo na občasné menšie aj cyklicky - pravidelne sa opakujúce prezentácie vlastnej činnosti prezentovanej osoby - napr. vo vlastných obchodných priestoroch obchodno - podnikateľských subjektov, v reštauračných zariadeniach, miestach pre rekreáciu - oddych, v parkoch a na športoviskách, ale aj vo vstupných priestoroch letísk, kín,divadiel, galérií, alebo na ktoromkoľvek mieste, kde prenosný počítač vložený do kazety bude umiestnený. alebo pohotovo premiestnený aj počas prezentácie - prevádzky kazety a PC. Ambíciou technického riešenia tohto úžitkového vzoru je zachovat možnost editácií dátových súborov PC vloženého do kazety a to aj bez pripojenia externej klávesnice. aspoň v rozsahu a v prípadoch osobitnej požiadavky budúceho užívateľa .Kazeta s prenosným PC - notebookom vloženým do nej, vytvára spolu funkčný celok do ruky, alebo na položenie v teréne, alebo na zavesenie v prostredí kde má byť v činnosti, ktorý umožní bezpečnú prevádzku PC - prezentáciu multimediálnych úborov a iných dokumentov v rôznom - doteraz aj neobvyklom prostredí, prípadne aj s možnosťou menších editácií dátových súborov v takejto pozícii PC, mechanickú ochranu citlivých častí PC, najmä displeja LCD, ako aj zabezpečenie proti odcudzeniu veci, pri dlhšictrvajúcich prevádzkach - napr. VIDEO - prezentáciách bez tísobitného a nepretržitého dozoru obsluhujúcou osobou.Kazeta s vloženým notebookom s úplne, alebo takmer úplne vyklopenim displeja, má plochý tvar, nezvyšuje výraznejšie váhu PC zariadenia, relatívne znižuje priestor pracovnej polohy samotného PC, to umožňuje ľahkú manipuláciu aj počas prenášania veci z miesta na miesto, a spolu so závesnou časťou umožňuje zavesenie kazety - zvislosť displeja a zvislosť polohy celého PC, čím dojem diváka nie je narúšaný videním obyčajného prenosného PC V jeho obvyklej pracovnej polohe, ale vytvára sa u diváka dobrý dojem - akoby pozeral na tzv. plochú obrazovku.Teleso kazety má vaničkový tvar pre uloženie prenosného PC, s odpružením gumovými podložkami a ochrannými texgumoidovými postrannými pásmi. Teleso - kazeta s PC sa zakrytuje - horným krytom z priezračného plexiskla, alebo v prípade osobitnej požiadavky z priezračného technického skla ochraňujúceho displej, a spodným krytom z plexiskla ochraňujúceho klávesnicovú - spodnú časť prenosného PC. Homý kryt je riešený dvojpolohovo, jednak pre úplné otvorenie - vyklopenie displeja a jednak pre čiastočné otvorenie displeja - šikrno displej - ak je kazeta umiestnená tak, že divák sa bude dívať šikmo zospodu, Pri osobitnej požiadavke budúceho užívateľa, možno teda pre horný kryt 2 ako materiál použiť sklo. Rovnako iba na osobitnú požiadavku budúceho uživateľa možno na horný kryt 2 - plexisklo/sklo -jeho časť oproti displeju, nalepiť antireflexnú fóliu 34.Keďže každý typ prenosných PC je osobitným technickým produktom, s osobitnými technickými riešeniami ovládacích tlačidiel, klávesov, portov - podľa jednotlivých vlastností konkrétneho PC, aj vybratia a otvory v stenách telesa a krytoch kazety potrebné na nutné, alebo vhodné a najúčelnejšie prístupy k napájaniu a ovládaniu činnosti prenosného PC - k určitým klávesom, vrátane prístupu k jednotkám FDD, CD-ROM, DVD-ROM, a určitým jeho portom pre externé zariadenia, bude potrebné ad hoc - osobitne situačne riešiť v príprave výrobnej fázy - vo výrobnej dokumentácii kazety - osobitne pre konkrétny typ prenosného PC, osobitne aj podľa voľby - požiadavky konkrétneho užívateľa - záujemcu - objednávateľa.Nutné k prevádzkyschopnosti kazety - ovládaniu PC,resp. aspoň na spustenie a vypnutie počítača a VIDEO v- prezentačných - multimediálnych súborov - programov,sú otvory - prístupy k tlačidlám a klávesom - tlačidlo NAPÁJANlE/SPÚŠŤANIE, klávesy MOUSEPOINT - ukazovaciemu zariadeniu v strede a dve tlačidlá pred klávesnicou, Escape, Enter, Shift, šípky kurzora, pripadne Delete a medzerník. Tlačidlá a klávesy vloženého PC sa pri jeho obsluhe stláčajú cez uvedené otvory v stenách kazety pomocou tyčky 35 (obr. 10). Rovnako, resp. podobne, možno doplnkovo riešiť otvory v stenách kazety v lokalite interných reproduktorov PC, otvory a vybratia pre ďalšie, alebo aj všetky klávesy, tlačidlá, k rozšírenému ovládaniu iných funkcií PC, vrátane kjednotkám FDD, CD-ROM, pripadne DVD-ROM, PC - kariet a pre pripojenie k iným portom / externým zariadeniam určitého typu/typov počítača pre ktorý/ktorć sa kazeta vytvára, ako je to napr. naznačené v riešení B prevedenia kazety - obr. 12, otvor - 24 t. j. otvor výmeny nosičov dát, resp. prístupu k FDD a CD-ROM, a otvory 25 v zadnej stene telesa l kazety na prístup k portom konkrétneho prípadu riešenia kazety - pre konkrétny typ prenosného PC - Toshiba Satellite 300.Otvory/vybratia 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, v stenách kazety, určené pre ovládanie PC, alebo pripájanie PC cez jeho konektory/porty, v čase keď nie sú tieto otvory používané pri prevádzke - činností kazety, resp. vloženého PC, sú zakryté - zalesnené proti preniku vlhkosti/dažďa a inému znečisteniu vnútra kazety a v nej uložené ho PC plochými odnímateľnými prižovými alebo umelohmotnými krytkami 40, veľkosťou a obrysovým tvarom zhodných / podobných s tvarom a veľkosťou jednotlivých otvorov v stenách telesa a krytov kazety. Zakrytie otvorov/otvoru - ktorý má mať obrysový tvar zložený z dvoch k sebe priliehavých obdĺžnikov alebo inak - podobne kombinovaného geometrického obrysového tvaru - ako je naznačené v zadnej stene kazety (obr. č. 12), z dôvodu zjednodušenia výroby krytky je možné riešiť aj alternatívou - dvomi samostatnými krytkami 40 s veľkosťou zodpovedajúcou jednotlivým odÍŽnikovým/tvarovým častiam otvoru, pričom spoj medzi krytkami je zalesnený a spevnený - súbežne drážky krytiek 40 vyplnené vložkou - tesniacim plieškom 41.Edítáciu súborov v PC uloženom v kazete bez extemej klávesnice alebo aj bez myši, možno robiť cez otvory pomocou tyčky 35 aspoň v minímálnom rozsahu a to bud v pracovnom režime - polohe kazety, alebo s odobratím spodného krytu, pri položeni klávesnicovej časti PC do vodorovnej polohy, alebo naklopením kazety a zároveň displeja prenosného PC do vhodnej pracovnej polohy - uhlu.Charakter technického riešenia kazety - úžitkového vzoru, predpokladá obmedzený počet otvorov a vybraní V stenách kazety , resp. predpokladá výber a optimalizáciu počtu týchto otvorov a vybraní v predvýrobnej etape, v závislosti na predpokladanom používaní konkrétneho typu PC, požiadavke budúceho užívateľa ajeho potrebe použitia kazety bud len ako jednoúčelového zariadenia - len na prezentácie PC presne nastavené pred vložením PC do kazety,alebo aj so schopnosťou kazety na editáciu dátových súborov vo vloženom PC.Ďalšou špeciñckou časťou predmetu technického riešenia tohto úžitkového vzoru je časť riešenia s možnosťou altematívnej voľby kazety s doplnkami/príslušenstvom kazety - na použitie iba v prípadoch voľby - výberu podľa osobitnej požiadavky užívateľa/zákazníka, predstavované prevedením kazety - jej horného krytu s nalepenou antireflexnou fóliou, s háčikmi na zavesenie vlastnej kazety, najmä počas prevádzky kazety, resp. počas reprodukcie prezentácií z PC, na prichytenie taštičky pre úschovu myši,sieťového adaptéra a náradia - pri prenášani kazety, a na zavesenie slúchadiel o teleso kazety pre možnosť individuálneho posluchu zvukových súborov z PC.Doplnkovú časť technického riešenia, resp. dodávaného príslušenstva kazety napokon tvorí tyčka z tvrdého drôtu s pologuľatými ukončeniami - pre ovládanie PC cez otvory v kazete, resp. v stenách a krytoch kazety , klieštiky - na spájanie/zatláčanie konektorov/káblikov myši, adaptéra napájania zo siete a pod., do konektorov/portov PC alebo ich odpájaníe od PC - pri uloženom PC v kazete, a zámok - pre možnosť bezpečnostného ukotvenia kazety a počítača uloženého V nej - proti odcudzeniu.Užívateľovi kazety sa odporúča používať aj cestovný obal - cestovnú textilnú brašnu, resp. ľahký kufrik z nepremokavej textílie - bez koliesok, alebo s kolieskami.Cielené poskytovanie informácii, resp. tematických prezentácií - informácií ponukovo - reklamnej povahy, na uvedených miestach a voľných - ľubovoľných priestranstvách, môže zabezpečiť vysokú efektivitu činnosti - poskytovania informácií vlastnej prezentovanej obchodnej ponuky - prezentovanćho produktu, prezentovanej služby a pod., tým aj efektivitu vlastnej realizácie technického riešenia kazety, ktoré je predmetom tejto prihlášky úžitkového vzoru.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok č. l celkove znázornenie kazety - bez uloženého PC, bez označovania vzťahovými značkamí, čelný a bočný pohľad na kazetu, priečny rez Obrázok č. 2 celkové znázornenie kazety - bez uloženého PC, s označovaním vzťahovými značkami, čelný a bočný pohľad na kazetu, priečny rez Obrázok č. 3 pozdĺžny rez kazetou - bez uloženého PC, s označovaním vzťahovými značkami,Obrázok č. 3 a pozdĺžny rez kazetou - so schémou uloženého PC, s označovaním vzťahovými značkami,Obrázok č. 4 rez umelohmotnou - lepenou - dvojlištou lemovacou spodnou, resp. rez krytmi kazety V mieste ich vzájomného výškového presahu Obrázok č. 5 pohľad na spodný kryt, resp. spodnú časť kazety a na otvory v nich Obrázok č. ó rez lištou lemovacou homou a horným krytom kazety Obrázok č. 7 rez spodkom kazety a postranným texgumoidovým výstelkovým pásom Obrázok č. 8 detail E - čelný pohľad na spodok lemovania krytov kazety Obrázok č. 9 pohľad na spojenie lanka úchytky kazety - montážne vytvorenie oka očkovou spojkou lanka Obrázok č. 10 zostava obrazkov z fotografií kazety,doplnkového príslušenstva ku kazete a fotografií z pokusnej CD - VlDEO/filmovej prezentácie s použitím prototypu kazety Obrázok č. 11 prehľad - zostava zmenšenín obrázkov č. i, 2, 3, 3 m 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 - ako tzv. ZÁKLADNÉ(minimálne) PREVEDENIE KAZETY - s prístupom ku klávesom a ku konektorom exter. reproduktorov a vstupu zvuku do PC, ale bez otvorov pre prístup na výmenu nosičov v jednotkách FDD, CD-ROM, (DVD-ROM) a k portu externého monitora, resp. k portom ďalších externých zariadení PC. Obrázok č.12 prehľad - zostava zmenšenín obrázkov č lb, 2 b, 3 b, Sb, detail otvorov - obrázky zobrazujúce odlišnosti proti základnému prevedeniu kazety na obr. č. ll - ako tzv. B - PREVEDENIE KAZETY s otvormi a s prístupom na výmenu nosičov v jednotkách FDD, CD-ROM.(DVD-ROM) a prístupu k iným portom extemých zariadení PC. V ostatnom platia aj pre B prevedenie znázornenia na obr. č. 4, 6,7, 8, 9, 10.B prevedenie teda je úplne znázornené obrázkami č. lb, 2 b, 3 b, 4, Sb, 6, 7, 8, 9,10,12.Bol vyrobený jeden kus výrobku s požadovanou ochranou úžitkového vzoru tzv. prototyp kazety , resp. Kazety na uloženie prenosného počítača na prenosnú audio/video - prezentáciu, video - filmovú projekciu a reprodukciu, zároveň boli vykonávané skúšky funkčnosti zamerané nielen na kazetu ako obal, ale na komplexné funkcie prenosného počítača uloženého do kazety, vo zvislej pracovnej polohe ajeho činnost v kazete.Skúšky boli uskutočnené s notebookom zn. TOSHIBA Satellite 300 CDS.Kazeta (naznačená na priložených obrázkoch) pozostáva z telesa 1 kazety - z povrchovo upraveného oceľového plechu vytvárajúceho lôžko vaničkového tvaru pre uloženie prenosného PC, vylisovaním, zvarovaním, alebo ohýbaním,a v mieste ohybov pre vytvorenie stien spájaného bodovými zvarmi, alebo švovýmí zvarmi, alebo cínovými spojmi,alebo okrasným nitovaním, alebo lepením, z homćho krytu 2 z priezračného plexiskla, alebo zo skla, zo spodného krytu 3 z priezračného plexiskla, závesno - prenosnej časti pozostávajúcei z úchytiek 8, 9 a nosnej okrasnej retiazky 10. Funkčnosť kazety s uloženým prenosným PC popri uvedených hlavných jej súčastiach zabezpečujú ďalšie drobné súčasti - spojovacie skrutky , matičky, podložky 15 s veľkosťou M 3 (obr. č. 2) - hore v dvoch radoch - spolu v 6 otvoroch, dole (obr. 2, 5, Sb) spolu v 4 otvoroch - na prichyteníe krytov 2, 3 o teleso 1 kazety, 2 ks prižové podložky l a 2 ks postranné texgumoidové výstelkovć pásy 18(obr.7) - prilepené k telesu 1 kazety k odpruženiu PC proti vplyvom nárazov, otrasov a oteru pri manipulácií kazetou,pripevňovacie skrutky 17 V počte 22 ks s matičkami a podložkami - na pripevnenie kazety na dva stabilizačné priečinkové podstavčeky 16 (obr. č. 3, 3 b, 11, 12) - proti preklopeniu - pre prípad potreby použitia kazety položenírn najej spodnú stenu a na rovinnú úložnú plochu.Konštrukčno - výrobný variant riešenia telesa 1 kazety so spojovanim ohýbaných častí plechu telesa nitovaním,predpokladá použitie povrchovo upravených. okrasných nitov 14.Ľavá horná úchytka 9 - lanko pogumovane. a pravá homá úchytka 8 - lanko pogumované (obr. 2, 3. 3 b, 9) je tvorená typovo vyrábaným lankom s farebným pogumovaním , na svojich koncoch spojeným očkovou spojkou lanka 39 do tvarovej podoby oka. Nosná okrasná retiazka l 0 je na úchytky 8, 9 spájaná lesklými - povrchovo upravenými karabínkami 13, alebo aj priamo - bez karabínok.V širšej výbave ku kazete je vhodné mať sadu karabínok 13 a pomocných háčikov 37, pre rôzne varianty umiestnenia - zavesenia kazety do vonkajšieho prostredia V ktorom bude prezentácia z kazety realizovaná a tyčku 35 ,pomocou ktorej cez otvory v kazete bude ovládaný počítač a prípadne uskutočňované aj editácie v dátových súboroch PC.Do kazety vložený prenosný PC (obrázky č. 3 a. 3 b. 10,11, 12) je vzhľadom na zvislú prevádzkovú polohu PC stabilizovaný proti posunu - pohybu v telese l kazety obvodovou istiacou gumičkou 12 , vedenou naprieč. výškovo v strede otvoreného PC a vonkajškom telesa 1 kazety, na koncoeh spojenej karabínkou 13 - spravidla na strede vonkąišku telesa kazety, takže PC je pritláčaný k zadnej stene telesa kazety, a spoj koncov gumičky 12 karabínkou 13, umožňuje pohotovú manipuláciu s PC pri jeho vkladaní do kazety. resp. vyberani z kazety.Horný kryt 2 kazety (obr. l, lb, 3, 3 a, 3 b, 4, 6, 8,lO)je po oboch pozdĺžnych okrajoch lemovaný farebnými lištami - homou pravou lemovacou lištou 4 a homou ľavou lemovacou lištou 5, ktorými sú typovo vyrábané kancelárske násuvné umelohmotné lišty. V spodnej časti homćho krytu 2 ,resp. v úseku vzájomného výškového presahu homćho a spodného krytu 2, 3 (obr. l, lb, 3. 321, 3 b. 4, 8. 10), sú tieto kryty 2, 3 navzájom spojené a spevncné (obr. 4, 10) dištančným hranolčekom 7 z tvrdeného PVC, a k hranolčeku 7 obojstranne pevne prilepenými dvomi kusmi - odrezkamipotrebnej dĺžky z kancelárskej násuvnej umelohmotnej lišty - spodnou lemovacou dvoj lištou 6 .Na pohotové ovládanie prenosného PC, či už v Čase pred vlastnou činnosťou PC v kazete, tak počas tejto činnosti - napr. počas VIDEO - prezentácie, teda na toto ovládanie procesov PC je teleso 1 kazety riešené s k tomu potrebnými a vhodne situovanými vybratiami a otvormi osobitne, individuálne zasituovanými do telesa 1 podľa skutočne používaného typu prenosného PC, resp. podľa požiadavky na výrobu kazety pre konkrétny typ prenosného PC.V konkrétnom príklade prihlasovaného úžitkového vzoru je dokumentovaný príklad uskutočnenia technickým riešením kazety pre prenosný PC - notebook zn. TOSHIBA Satellite 300 CDS, a ako tzv. A - základné prevedenie kazety - na priložených obrázkoch/výkresoch č. lč. 10,resp. súhmnom obrázku č. ll, a ako tzv. rozšírené B - prevedenie, rozšírené o otvory v telese 1 kazety umožňujúce aj výmenu nosičov dát a prístup k ostatným portom napojenia PC, k jeho externým technickým zariadeniam - naznačené na priložených, doplňujúcich obrázkoch č. lb,2 b, 3 b, Sb, s otvormi 25 v zadnej stene telesa kazety, resp. na súhmnom obrázku č. 12.Táto špecifická časť technického riešenia úžitkového vzoru a príkladu uskutočnenia obsahuje vybratie 19 vo zvislej ľavej stene pre zasúvanie káblika myši - k portu PS/2, a pre prívod napájania PC z adaptéra, resp. zo siete elektrického prúdu. Nižšie sú otvory k tlačidlám RESET 20, NAPÁJANlE/SPÚŠŤANIE 21 a pod nimi sa nachádza vybratie 22 medzera medzi telesom l kazety a krytmi 2, 3,umožňujúca pristup ku trom zvukovým konektorom vloženého PC - na pripojenie extemých akustických zariadeni - reproduktor/slúchadlá, vstupná linka, mikrofón a prístup ku koliesku ručného ovládania hlasitosti pri reprodukcií zvukových súborov z PC (obr. 2,10).Ovládanie v kazete zakrytovaného PC, pomocou troch tlačidiel PC - notebooku, tzv. MOUSEPOINT - pre prípad prezentácií s nepoužívaním myší, ktoré nebudú zriedkavosťou, umožňujú tri otvory (obr. 5, Sb) - z toho dva polooválne otvory 27 na spodku čelnej steny telesa kazety, na ktoré sú identitne situované aj dva polooválne otvory 27 v spodnom kryte 3 , a napokon jeden kruhový otvor 26 v spodnom kryte 3 - plexiskle - situovanom približne v strede klávesnice PC - pre prístup tyčky 35, alebo prstu - ukazovátka obsluhy PC k ukazovaciemu zariadeniu mousepointu.Kryty 2, 3 obsahujú ďalšie otvory pre ovládanie PC - najmä otvory k tlačidlám a klávesom PC - klávesy - MEDZERNÍK - obdĺžnikový otvor 27, ENTER - kruhový otvor 28, ESCape - otvor 29, SHIFT - otvor 30, Šípky - 4 otvory 31 a DELETE - otvor 32, prípadne možno doplniť aj otvory v stenách krytov kazety v lokalite intemých reproduktorov PC. Technické riešenie rozšírené o ďalšie otvory - pre ďalšie klávesy , alebo aj pre všetky klávesy, alebo aj pre prístup k jednotkám FDD, CD-ROM, (pripadne DVD-ROM) a k iným portom vstupov/výstupov PC - ak by také riešenie vyplývalo z potreby konkrétneho uživateľa - zákazníka - objednávateľa, V tomto opise príkladu uskutočnenia a obrázkov označené ako tzv. B - prevedenie kazety,resp. úžitkového vzoru kazety - prikladovo naznačené v priloženom obrázku č. 12, je uskutočniteľné s osobitným - individuálnym zasituovaním týchto otvorov do stien telesa 1 a krytov 2, 3 kazety - podľa konkrétneho typu prenosného PC , ktorý/ktoré majú byť v kazete používané - vzhľadom na potreby a osobitnú požiadavku konkrétneho budúceho uživateľa - zákazníka - objednávateľa výrobnej dokumentácie alebo výrobcu kazety.Otvory a vybratia 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32 v stenách kazety, určené pre ovládanie PC alebo pri pájanie PC prostredníctvom jeho konektorov/portov, v čase keď nie sú tieto otvory používané pri prevádzke - činnosti kazety, resp. vloženého PC, sú zakryté - zatesnené proti preniku vlhkosti/dažďa a inému znečisteniu vnútra kazety a v nej uloženého PC, odnímateľnými prížovými, alebo umelohmotnými krytkami 40, veľkosťou a obrysovým tvarom zhodných, alebo podobných s tvarom a veľkosťou jednotlivých otvorov V stenách telesa a krytov kazety. Zakrytie otvorov/otvoru - ktorý má mať obrysový tvar zložený z dvoch k sebe priliehavých obdĺžnikov alebo inak - podobne kombinovaný geometrický obrysový tvar, napr. dvoj - otvor 24 pre výmenu CD, dvoj-otvor 25 v zadnej stene kazety - k paralelnému portu (obr. č. 12), z dôvodu zjednodušenia výroby krytky je možné riešiť aj alternatívou - dvomi samostatnými krytkami s veľkosťou zodpovedajúcou jednotlivým odĺžnikovýrn/tvarovým častiam otvoru, pričom spoj medzi krytkami je zalesnený a spevnený - súbežné drážky krytiek vyplnené, vložkou - tesniacim plieškom 4.Ďalšou špecifickou časťou predmetu technického riešenia tohto úžitkového vzoru je časť riešenia s možnosťou alternatívnej voľby kazety s doplnkami/príslušenstvom kazety - na použitie iba v prípadoch voľby - výberu podľa osobitnej požiadavky užívateľa/zákazníka., predstavované prevedením kazety - jej homého krytu 2 s nalepenou antireñexnou fóliou 34 , s háčikom 37 použiteľným na zavesenie vlastnej kazety najmä počas prevádzky kazety, resp. počas reprodukcie prezentácií z PC, na prichytenie taštičky 33 pre úschovu myši, sieťového adaptéra a náradia počas prenášania kazety, alebo na zavesenie slúchadiel o teleso kazety pre možnosť individuálneho posluchu zvukových súborov z PC.Doplnkovú časť technického riešenia, resp. dodávaného príslušenstva kazety, napokon tvori tyčka 35 z tvrdého drôtu s pologuľatými ukončeniami - pre ovládanie PC cez otvory v kazete, resp. cez otvory v stenách a krytoch kazety, klieštiky 36 - na spájanie / zatláčanie káblikov myši, adaptéra napájania zo siete, iných káblikov do konektorov/portov PC alebo ich odpájanie od PC - pri uloženom PC v kazete, zámok 38 - pre možnosť bezpečnostného ukotvenia kazety a počítača uloženého v nej - proti odcudzemu.Uživateľovi kazety sa odporúča používať aj cestovný obal - cestovnú textilnú brašnu, resp. ľahký kufrik z nepremokavej textílie - bez koliesok, alebo s kolieskami.Priemyselnú výrobu kazety možno uvažovať - predpokladať, nakoľko je daná širokým využívaním výpočtovej techniky (PC a MULTIMÉDIÁ), vo všetkých - priemyselných aj nepriemyselných odvetviach hospodárskeho a spoločenského života a osobitne pre informačné - video/prezentačné účely, a je danájednoduchosťou - technologickosťou technického riešenia kazety, ako aj skôr uvádzanými úžitkovými a ekonomickými výhodami oproti doterajšiemu stavu techniky.l. Kazeta na uloženie prenosného počítača na prenosnú audio/video - prezentáciu, video - filmovú projekciu a reprodukciu, na poskytovanie tematicky zameraných prezentácií a iných multimediálnych informácií malým skupinkámosôb,vyz n a čujúc a sa tý m ,žeteleso

MPK / Značky

MPK: G09F 21/00, H05K 7/12, G12B 9/02, G06F 1/16, G09F 27/00, B65D 85/38

Značky: video, projekciu, kazeta, reprodukciu, prenosnú, prezentáciu, uloženie, přenosného, filmovú, audio-video, počítača

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-u3786-kazeta-na-ulozenie-prenosneho-pocitaca-na-prenosnu-audio-video-prezentaciu-video-filmovu-projekciu-a-reprodukciu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kazeta na uloženie prenosného počítača na prenosnú audio-video prezentáciu, video filmovú projekciu a reprodukciu</a>

Podobne patenty