Medicínsky produkt obsahujúci tiotropium v zásobníku odolnom voči vlhkosti

Číslo patentu: E 9707

Dátum: 02.12.2004

Autori: Calander Sven, Nilsson Thomas, Myrman Mattias, Niemi Alf

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka medicínskeho prípravku obsahujúceho inhalovateľné dávky tiotropia uložené V suchom zásobníku odolnom voči vlhkosti a predovšetkým, kde dodávaná medicínska dávka suchého prášku tiotropíumbromidu je uspôsobená na podávanies použitím suchého práškového inhalátora. DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKYAstma a chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) postihujú viac ako 30 miliónov ľudí V Spojených štátoch. Týmto stavom je možné každý rok pripísať viac ako 100 000 úmrtí. Charakteristickým znakom pri každej z týchto chorôb dýchacích ciest je obštrukciaprietoku vzduchu cez pľúca a lieky používané pri liečbe sú často podobné.Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je rozšírená chronická pľúcna choroba zahmujúca chronickú bronchitídu a emfyzém. Príčiny CHOCHP nie sú úplne pochopené. Skúsenosti ukazujú, že najdôležitejšou príčinou chronickej bronchitídy aemfyzému je cigaretový dym. Znečisteníe ovzdušia apracovné expozície môžu taktiež hrat úlohu,predovšetkým ak sú kombinované s cigaretovým dymom. Taktiež dedičnosť je príčinouniektorých prípadoch emfyzému, z dôvodu deficitu alphal anti-trypsínu.Podávanie liekov proti astme cestou orálnej inhalácie je vdnešnej dobe veľmi vcentre pozornosti, Vzhľadom na výhody, ktoré poskytuje, ako je rýchly predvídateľný nástup účinku, efektívnosť nákladov a vysoký stupeň komfortu pre používateľa. Suché práškove inhalátory (dry powder inhalers, DPI) sú, Vporovnaní s inými inhalátormi, zaujímavými predovšetkým ako pomôcka na podávanie z dôvodu flexibility, ktorú poskytujú V zmysle rozsahu nominálnej dávky, t.j. množstva účinnej látky, ktorá sa môže podávať V jednejAnticholínergné činidlá, napr. tiotropium, predovšetkým tiotropiumbromid, sú účinnými bronchodilatátormi. Tieto medikamenty vykazujú relativne rýchly nástup adlhotrvajúci účinok, predovšetkým tiotropiumbromid, ktorý môže byť účinným počas až 24 hodin.Anticholínergné činidlá znižujú cholínergné napätie blúdivého nervu (vagal cholinergictone) hladkého svalstva, ktorý je hlavnou reverzibilnou zložkou CHOCHP. Pri klínickom testovaní sa ukázalo, že anticholínergné činidlá vykazujú úplne nesignifikantné vedľajšie účinky, pričom sucho V ústach a konstipácia sú možno najbežnejšími symptómami. Pretože často je veľmi obťažné správne diagnostíkovat astmu a CHOCHP a pretože obidve ochorenia môžu existovať súčasne, je výhodné liečiť pacientov trpiacich dočasnou alebo kontinuálnou bronchiálnou obštrukciou, majúcou za následok dyspnoe, malou ale účinnou dávkou anticholinergného činidla s dlhodobým účinkom, Výhodne tiotropiumbromidu, v dôsledku malých adverzných vedľajších účinkov.Tiotropiumbromid je výhodným anticholínergným činidlom, vzhľadom na jeho vysokú účinnost a dlhú dobu trvania. Avšak tíotropíum je obťažné formulovať na formu suchého prášku na poskytnutie prijateľného výkonu V zmysle účinnosti dávky s použitím suchých práškových inhalátorov (DPI) podľa doterajšieho stavu techniky. Účinnosť dávky závisí vo veľkej miere na dodávaní stabilnej a vysokej dávky s obsahom jemných častíc (ñne particle dose, FPD) zo suchého práškového inhalátora. FPD je hmota respirovateľnej dávky zo suchého práškového inhalátora s aerodynamickou veľkosťou častíc menej ako 5 m. Teda,pri inhalovani dávky suchého liečivého prášku, je dôležité, aby sa dosiahla hmotnosť častíc s ñakciou vysoko jemných častíc (FPF) s aerodynamickou veľkosťou výhodne menej ako 5 m Vo vdychovanom vzduchu. Väčšina väčších častíc ( 5 m) nepostupuje do prúdu vzduchu do mnohých rozvetvení dýchacích ciest, ale zostáva uviaznutá V hrdle a V horných dýchacích cestách, kde medikarnent neposkytuje jeho zamýšľaný účinok, ale namiesto toho,môže byť pre užívateľa škodlivý. Pre užívateľa je taktiež dôležité aby sa zachovávalo čo najpresnejšie dávkovanie a udržiavala sa stabilná účinnost V priebehu času, a aby sa dávka medikamentu neznehodnotila počas bežného uchovávania. Napríklad, Boehringer Ingelheim KG (BI) dodáva na trh tíotropiumbrornid pod chráneným názvom Spiriva®. Prekvapujúco,pri nedávnom výskume inhalovateľností prípravku Spiriva® sme zistili, že systém Spíríva®/HandiHaler® od BI, na inhalačné podávanie dávok obsiahnutých V želatínovýchkapsuliach, vykazuje slabú účinnost a má nedostatočnú stabilitu pri používaní.Jestvuje tu teda potreba zlepšenia, pokiaľ ide o liečivý prípravok obsahujúci inhalovateľné dávky suchého prášku tiotropiumbromidu, napríklad Spírivao, a vhodne prispôsobenéinhalačne zariadenie na účely podávania.Predložený vynález opisuje liečivý prípravok na použitie pri liečení respiračných ochorení,aobsahuje odmeranú dávku tiotropia, suchej práškovej formulácie, priamo Vloženej a hermeticky uzatvorenej do suchého zásobníka odolného voči vlhkosti, pôsobiaceho ako suché vysokobariérove tesnenie proti vlhkosti, pričom suché vysokobariérové tesnenie obsahuje hliník. Samotný zásobník neemituje vodu, ktorá môže ovplyvňovať prášokTeda, zásobník neprepúšťa ku dávke žiadnu vodu avniknutiu vlhkosti z vonkajšiehoprostredia do zásobníka je týmto zabránené.Dávka tiotropia je ďalej určená na inhaláciu azásobník je tak suchý ahermetickyuzatvorený, že účinnost dávky nie je pri dodávaní ovplyvnená vlhkosťou.V ďalšom aspekte tohto vynálezu je opísaný typ inhalátora, ktorý môže prijať najmenej jeden suchý zásobník dávky tiotropia, hermeticky utesnený proti vlhkosti, napr. Spiríva®, a dodáva uvedenú dávku s trvalou FPD, počas očakávanej doby skladovateľnosti prípravku.V ďalšom aspekte tohto vynálezu sa tiotropium môže zrniešat alebo forrnulovať s najmenej jednou prídavnou farmakologicky účinnou zložkou (zložkami) so zámerom kombinovať tiotropium s ďalším liečivom (liečivami), ktoré sa používajú pri liečení respiračných ochorení. Predložený vynález zahrnuje takéto použitie tiotropia v kombinácii liečiv priamo vložených do utesneného suchého zásobníka, odolného voči vlhkosti, na vloženie do DPI, pričom kombinácia je prispôsobená na inhaláciu používateľom.Predložený medicínsky prípravok je definovaný nezávislýmí patentovými nárokmi l a 2 azávislými patentovými nárokmi 3 až 11 afarmaceutická kombinácia je definovanánezávislýmí patentovými nárokmi 12 a 13 a závislými patentovými nárokmi 14 až 22. KRÁTKY OPIS OBRÁZKOV NA VÝKRESOCHTento vynález, spolu s ďalšími jeho zámerrni a výhodami, môže byt najlepšie pochopený s odkazom na nasledujúci podrobný opis spolu s pripojenými výkresmi, na ktorých OBR. lznázorňuje na grafe výsledkov testov Sl až S 5 a HB-Sl až HBS 3 OBR. 2 znázorňuje v hornom a bočnom pohľade prvé uskutočnenie dávky vloženej do dávkověho lôžka a vysokobariérové tesnenie a OBR. 3 znázorňuje V hornom a bočnom pohľade druhe uskutočnenie dávky vloženej doTiotropium je nová dôležitá anticholínergná látka na liečenie astmy aCHOCHP, ale tiotropium je známe, že vpriemysle sú problémy sudržiavaním stability pri používaní z dôvodu citlivosti voči vlhkosti. Táto skutočnosť je taktiež zdokumentované v správe COLLEGE TER BEOORDELING VAN GENEESMIDDELEN MEDICINES EVALUATION BOARD PUBLIC ASSESSMENT REPORT Spiriva 18 ug, inhalatíon powder in hard capsules RVG 26191 (2002-05-21) na strane 6/28 pod Product development and finished product kde je uvedená veľmi nízka stabilita pri používaní preprípravok Spiriva® (9 dní) akrehkosť kapsuly vblistrovom balení aveľmi nízka FPD približne 3 g.Podrobnosti o inhalačnom kite obsahujúcom inhalovateľný prášok tiotropia a použitie inhalátora na podávanie tiotropia je možne tiež preštudovať v medzinárodnej publikácii WO 03/084502 A 1. Podrobnosti o zlúčeninách tiotropia, medikamentoch na báze takýchto zlúčenín, použitia zlúčenín a spôsoboch prípravy zlúčenín je možné preštudovať v európskejVo svetle vyššie uvedených informácií citovaných vspráve, bol zostavený testovací program fyzikálnej stability prípravku Spiriva®, pokiaľ ide o kompatibilitu formulácie spolu so zložkami zariadenia vsúlade s Food and Drug Administration (FDA) Guidance for Industry Metered Dose Inhaler (MDI) and Dry Powder Inhaler (DPI) Drug Products Chemistry, Manufacturing, and Controls Documentation strana 37/62 Drug product stability riadky 1209 - 1355. V Guidance for Industry Stability Testing of Drug Substances and Drug Products DRAFT GUIDANCE B. Container/Closure strany 35 a 36/110 riadky 1 127 - l 187, FDA sa uvádza Údaje o stabiliteje potrebné rozpracovat pre

MPK / Značky

MPK: A61K 31/46, A61M 15/00, A61K 9/14, A61P 11/08, A61P 11/06, A61J 1/00

Značky: obsahujúci, odolnom, zásobníku, tiotrópium, vlhkosti, voči, produkt, medicínsky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e9707-medicinsky-produkt-obsahujuci-tiotropium-v-zasobniku-odolnom-voci-vlhkosti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Medicínsky produkt obsahujúci tiotropium v zásobníku odolnom voči vlhkosti</a>

Podobne patenty